Vodoprávní úřad, tedy oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, vydal dne 22. června 2022 firmě PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA – HAK, s.r.o. na dalších 10 let povolení k odběru povrchových vod z Bohdaneckého rybníka pro zalévání zeleniny na okolních pozemcích.

Stalo se tak v tichosti, aniž bychom jako KMS byli o tomto rozhodnutí nějak informováni. Bez neustálého bombardování vodoprávního úřadu bychom tyto informace neobdrželi.

Níže uvádím vyjádření vedoucí odboru životního prostředí:

K žádosti o povolení odběru z Bohdanečského rybníka byly předloženy, v souladu s § 2 vyhl. č. 183/2018 Sb., všechny zákonem stanovené náležitosti – hydrogeologické posouzení, kladné stanovisko správce povodí Povodí Labe, státní podnik, souhlasy vlastníků rybníka (parcel, na němž leží rybník).

Dle závěrů hydrogeologa, RNDr. Vojtěcha Knížáka z Hydrogeologické společnosti s.r.o. vyplývá, že uvažovaný odběr z Bohdaneckého rybníka je možný, aniž by došlo k podstatnému ovlivnění přítoku podzemní vody ke studnám. Krátkodobé snížení hladiny vody v jímacím objektu max. o 10 cm nelze považovat za podstatné snížení využitelného množství podzemní vody v okolních jímacích zařízeních.

Co se poklesu vody se studních týká – z předloženého hydrogeologického posouzení vyplývá, že odběrem z rybníku nedojde k ovlivnění okolních jímacích objektů. K obvinění firmy Plotišťská zelenina – HAK s.r.o. musí existovat podložené důkazy. Za poklesem hladiny podzemních vod bude tedy s největší pravděpodobnosti současné klimatické podmínky – dlouhotrvající sucho.

Vodoprávní úřad postupuje pouze v mezích zákona (správní řád, vodní zákon). Je-li předložena žádost včetně výše uvedenou vyhláškou stanovených podkladů, vodoprávní úřad vše posoudí a rozhodne. V tomto případě neexistoval relevantní důvod odběr vody nepovolit. Žadatel nechal zpracovat a předložil hydrogeologický posudek v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona. Tento pro své stanovisko požadovalo také Povodí Labe, státní podnik, které následně vydalo kladné stanovisko.

K historii čerpání – zákon ani vyhláška o náležitostech podání neukládá žadateli povinnost ani vodoprávnímu úřadu neumožňuje požadovat takový doklad. Žadatel je ze zákona povinen zaznamenávat množství odebírané vody a výsledky předkládat (v současné době prostřednictvím ISPOP) Povodí Labe, státnímu podniku.

Vodoprávní úřad nemá pochybnosti o tom, že veřejný zájem ve vodoprávních řízeních respektuje. V těchto řízeních vodoprávní úřad posuzuje předloženou žádost a veškeré její náležitosti, ať už je žadatelem právnická nebo fyzická osoba.

Základní parametry povoleného množství odběru (rozdíly oproti roku 2012):

  • Průměrný povolený odběr 7 l/s (2012 nestanoven)
  • Maximální povolený odběr 14 l/s (2012 pouze 7 l/s)
  • Maximální měsíční povolený odběr 1 000 kubíků (2012 pouze 200 kubíků)
  • Roční povolený odběr 6 000 kubíků (2012 pouze 1 200 kubíků)

Co se týče nelegálního odběru z počátku května 2022, tak byla na místě za strany úřadu 2x provedena kontrola, která na místě nic nezjistila. Nicméně bylo zahájeno řízení, ze kterého budou plynout sankce.

ODBĚR VODY Z BOHDANECKÉHO RYBNÍKA JE LEGÁLNÍ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.