Ve středu 22. května proběhlo v budově základní školy páté jednání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v roce 2024. Komisi navštívilo kromě pozvaných zástupců KMS Kukleny i devět občanů z Třešňové ulice. Další jednání se uskuteční ve středu 19. června od 18:30 opět na základní škole.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

  • Na jednání komise se dostavili občané z Třešňové ulici a sousedních nemovitostí s připomínkami k záměru vybudování workoutového hřiště na místě dosavadního severního dětského hřiště v Třešňové ulici a informovali komisi, že v této věci předají magistrátu města svou petici. Připomínkují zejména nedostatek informací o tomto záměru a nevhodnost lokality. K tomu členové komise uvádějí, že námět na vybudování workoutového hřiště vzešel v roce 2023 od občanů Svobodných Dvorů v rámci dotazníkového šetření, do kterého byli občané přizváni maximem možných prostředků. Následně byla po konzultaci s Technickými službami Hradec Králové určena uvedená lokalita jako jediné aktuálně možné umístění workoutového hřiště v rámci k tomu určených funkčních ploch na území Svobodných Dvorů. Komise v této věci dále setrvává na svém doporučujícím stanovisku k umístění workoutového hřiště na uvedené ploše s tím, že demontované herní prvky budou přesunuty na jižní hřiště v Třešňové ulici. Dále občané uvádějí, že v prostoru dětského hřiště dochází opakovaně k porušování nočního klidu a výskytu jednání v rozporu s veřejným pořádkem, zejména ve večerních a nočních hodinách. Proto občané navrhují, aby nově vybudované workoutové hřiště bylo vybaveno oplocením a na noční hodiny uzamykáno. Komise tento návrh podporuje a žádá Technické služby o prověření možnosti realizace tohoto požadavku. Dále komise Technické služby žádá, aby prověřily možnost instalace uzamykatelného oplocení také u jižního hřiště v Třešňové ulici.
  • Bc. Bocek informoval komisi o bezpečnostní situaci na území Svobodných Dvorů, a to zejména v souvislosti s nedávnou sérií vloupání do garáží a domů. Městská policie provedla akce směřující ke zmapování občanů žijících v problémových objektech na území spodní části Svobodných Dvorů a dále monitoruje bezpečnostní situaci.
  • Jednání komise se na pozvání zúčastnili zástupci KMS Kukleny. Členové obou komisí společně diskutovali problémy dotýkající se obou území, zejména projektu Nová Zelená, rekonstrukce podjezdu na Pražské ulici a nadjezdu v Koutníkově ulici, havarijního stavu železničního přejezdu na ulici Za Škodovkou či otázek bytové výstavby.
  • Komise diskutovala stav chodníků na území Svobodných Dvorů a seznámila se s plánem oprav Technických služeb Hradec Králové pro rok 2024, kdy bude upraven chodník před obecním domem na Dvorské ulici, a chodník v jižní části ulice Zahrádkářská. Komise žádá Technické služby o zařazení rekonstrukce starých dlaždicových chodníků v ulicích K Dolíkám, Františka Tichého a Nová do plánu oprav komunikací pro rok 2025. Dále komise žádá Technické služby o odstranění závad na komunikacích v Chaloupkách a pokračování v pokládce souvislé vrstvy živičného povrchu v ulici U Studánky, jejíž stav je dlouhodobě velmi špatný, a která je často využívána k vycházkám místních občanů, a to ještě v letošním roce.
  • Komise žádá Technické služby Hradec Králové o doplnění stromořadí v ulici Jabloňová mezi GPS cca 50.2207783N, 15.8008400E a 50.2206856N, 15.8013228E o druhově stejné stromy. Dále komise žádá o výsadbu stromů v Jabloňové ulici úseku mezi GPS cca 50.2204192N, 15.8028072E a 50.2203392N, 15.8033369E.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

  • Komise se seznámila s projektem participativního rozpočtu města Hradec Králové a podmínkami přihlašování projektů, což lze učinit do konce měsíce května. Současně komise diskutovala možné projekty, které by přispěly k rozvoji veřejných prostranství ve Svobodných Dvorech. KMS vyzývá občany, aby navrhli smysluplné projekty vhodné k přihlášení do participativního rozpočtu, přičemž se však musí jednat o projekty navrhované k realizaci výhradně na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové.
    Komise cestou svých členů Mgr. Merty, PhDr. Šeby a Ing. Smetipracha k realizaci přihlásí projekty revitalizace Bohdanečské návsi, parkové úpravy před budovou základní školy a vybudování naučné stezky po významných místech Svobodných Dvorů.
ZASEDÁNÍ KMS (KVĚTEN 2024)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *