Ve středu 22. června 2022 se konalo šesté zasedání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v tomto roce. KMS si na jednání pozvala náměstka primátora města pro oblast rozvoje města, územního plánování a investičních akcí města Ing. Jiřího Bláhu a vedoucího Odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové Ing. arch. Petra Brůnu, aby s nimi projednala stav rozpracovaných investičních akcí v územním obvodu KMS. Další schůze se uskuteční až po prázdninách v září.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • KMS projednala stav svých priorit. Při té příležitosti provedla jejich revizi a aktualizaci. Hlavní prioritou zůstává Sportovní areál ve Svobodných Dvorech. Novými prioritami jsou Nová Spojovací a Revitalizace kontejnerových stání na tříděný odpad. KMS požaduje zveřejnit do konce tohoto volebního období na webu města původní seznam priorit všech KMS z roku 2019 s vyznačením, které priority KMS byly během volebního období splněny a které nové priority ze strany KMS vznikly.
 • KMS požaduje o dodání smlouvy uzavřenou mezi developerem FINAL ALFA a. s. a Statutárním městem Hradec Králové z dob před výstavbou sídliště Meteor 1. KMS rovněž požaduje po městu převzetí inženýrských sítí, veřejného osvětlení, místních komunikací a pozemků, které tvoři veřejné prostranství mezi jednotlivými bytovými domy včetně budoucích dětských hřišť, které v lokalitě Meteor 2 vybuduje developer na své náklady, do majetku města a správy Technických služeb Hradec Králové. Ing. arch. Brůna tento postup doporučil.
 • Ing. arch Brůna seznámil KMS s dalšími etapami rozvoje lokality Nová Pálenecká, kterou připravuje stejně jako dvě předchozí etapy developerská společnost IMO – STAR 98, s.r.o. Součástí projektu jsou podmiňující investice včetně mobiliáře a pěšího propojení z lokality na ulici Dvorská. Velkou podmiňující investicí je větší veřejný park u Labského náhonu. V budoucnosti navíc vzniknou nová silniční napojení na Páleneckou a Zahrádkářskou ulici. KMS požaduje po Odboru hlavního architekta, aby zahájil jednání s majetkovým odborem města o prostupu z Nové Pálenecké na Dvorskou ulici. KMS vyzývá arch. Brůnu o iniciaci společného jednání k veřejným prostranstvím na Nové Pálenecké s jednatelem společnost IMO – STAR 98, s.r.o. P. Velcem a KMS.
 • Ing. arch Brůna informoval KMS o aktualitách k Územní studii Kozlovka. Město má již zajištěny všechny potřebné pozemky, OHA může zahájit proces registrace tohoto územně plánovacího podkladu do systému iLAS. Proběhne registrace pouze s plochami, které jsou v souladu s platným i pořizovaným územním plánem. Ve druhé etapě bude zaregistrována zbývající část studie, ta je však vázána na změnu v novém územním plánu. Součástí této druhé etapy je i veřejné sportoviště. KMS požaduje po Odboru hlavního architekta bezodkladnou registraci Územní studie Kozlovka do systému iLAS.
 • Ing. arch. Brůna informoval KMS o Studii sídelní zeleně a veřejných prostranství, kterou pro město pořizuje externí firma. Předpokládaným termínem ukončení zakázky je říjen 2023. KMS požaduje po Odboru hlavního architekta v rámci zpracování územní studie o prověření úprav veřejných prostranství ve Svobodných Dvorech se zaměřením na dětská hřiště a sportoviště (zejména nevyužívané hřiště na ulici Drtinova a Pálenecká), parčíky, kontejnerová stání na tříděný odpad a jejich revitalizaci. V rámci studie KMS požaduje i prověření možností vzniku nového centrálního veřejného prostranství s občanskou vybaveností místo chátrajícího komplexu bývalého Ferdy.
 • KMS obdržela návrh Plánu společných zařízení zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav (KPÚ) v k.ú. Svobodné Dvory. Po souhlasu majitelů pozemků s návrhem KPÚ bude následovat zápis do katastru (cca 2023), čímž budou vytvořené podmínky pro další přípravu záměru stezky do Chaloupek. Společnou stezku pro chodce a cyklisty v úseku nadjezd nad D11 – Spojovací je nutné zkoordinovat se záměrem sportovního areálu. DÚR zpracuje Ing. Vlachopulos, který do konce června podá nabídku na zpracování díla.
 • KMS žádá o zadání bezpečnostního auditu k aktuálnímu stavu křižovatky Dvorská a Pálenecká. Jedná se o problémovou křižovatku s omezenými rozhledy, částečně zde chybí přechody i bezbariérovost u chodníků. 
 • KMS bude iniciovat zpracování stavebně technického průzkumu architektonicky cenné budovy místní sokolovny a prověření možností jejího dalšího využití s ohledem na zachování tohoto kulturního dědictví a identity Svobodných Dvorů.
 • Předseda KMS Mgr. Merta se zúčastnil dne 6. 6. 2022 jednání Komise pro dopravu a podporu cyklistiky, na kterém prezentoval současné dopravní problémy ve Svobodných Dvorech. V následné diskuzi bylo konstatováno, že do návrhů často vstupují námitky místních a nelze je projednat. Existuje množství tzv. „šuplíkových projektů“, které se neposunují v realizaci. Městská policie dopravní přestupky řeší, ale je jich obrovské množství. Problémem je rovněž výše prostředků pro TSHK na opravy silnic a chodníků. Město má i rezervy v osvětě problematiky parkování ve městech (stání na chodnících, v křižovatkách, v obytné zóně apod.). Řeší se také omezení tranzitu na I/11. KMS vzala informace z prezentace na vědomí a doporučuje městu více realizovat i drobná místní dopravní opatření ve prospěch bezpečnosti provozu, dále zvýšit prostředky na opravy MK a postih dopravních přestupků. 
 • Předseda KMS Mgr. Merta se zúčastnil dne 20. 6. 2022 koordinačního setkání předsedů KMS, na kterém se probíral zejména stav pilotního projektu Informovanost KMS. Principy tohoto projektu byly na dubnovém zasedání prezentovány členům rady města. Začátkem června radní města uvedenou problematiku projednali znovu a rozhodnutí o spuštění pilotního projektu přenechali nové radě, která vzejde z podzimních komunálních voleb. Jejich rozhodnutí nebylo přijato žádným usnesením. S tímto postupem KMS zapojené v projektu Informovanost KMS nesouhlasí. Dále byla řešena strategie postupu KMS před volbami, zapojení členů KMS ve volebních stranách a jejich účast ve volbách a identifikace strategických projektů města vyžadujících spolupráci a koordinaci stanovisek více KMS (Rozvoj sektoru Sever, Central park HK, Západní sektor města).

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

 • KMS připomíná požadavek občanů na zákaz čerpaní vody z Bohdanečského rybníka firmou Plotišťská zelenina – HAK s.r.o. Protlakem vybudovaným pod silnicí I/11 je vedeno zavlažování. Dle vyjádření Odboru životního prostředí je toto realizováno v souladu s vydaným povolením o čerpání vody z roku 2012. KMS žádá o kopii této smlouvy a zároveň požaduje, aby byla smlouva ukončena před jejím vypršení, tj. k termínu 05/2022. Dochází k trvalému poklesu hladiny vody a tím i poklesu hladiny vody ve studnách. Celá velká oblast Svobodných Dvorů je na jílové vrstvě, která s pískovou vrstvou vytváří dno zachycující podpovrchovou hladinu vody. Komise s ohledem na blížící se termín vypršení smlouvy žádala cestou zápisu 3/2022 Odbor životního prostředí magistrátu města Hradec Králové o písemnou informaci, že tato smlouva v souladu s dřívějším požadavkem komise nebude dále prodlužována. Důvodem požadavku jsou popsané negativní dopady na životní prostředí. Komise předložila Odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové nesouhlasné stanovisko s případným dalším povolením čerpání. Dále je součástí stanoviska požadavek na doložení proběhlých kontrol na místě, jimiž bylo kontrolováno zejm. dodržování podmínek čerpání vody. Po termínu vypršení platnosti původního povolení bylo na místě identifikováno nové, tj. již nepovolené čerpání vody. Na Policii ČR a Odbor životního prostředí magistrátu proto bylo zasláno oznámení v této věci, včetně upozornění na poškozování městského majetku nepovoleným vjížděním na pole u kruhové křižovatky na silnici I/11 stejným původcem, tj. spol. Plotišťská zelenina – HAK s.r.o. KMS žádá Odbor životního prostředí magistrátu o striktní postup v této věci. Na základě podaného oznámení o nepovoleném odběru vody z Bohdaneckého rybníka a poškozování obecního majetku včetně veřejné zeleně firmou PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA – HAK, s.r.o. ve Svobodných Dvorech vodoprávní úřad na místě Bohdaneckého rybníka provedl na místě dvě kontroly a to dne 12. 5. 2022 a následně 26. 5. 2022 v ranních a dopoledních hodinách z hlediska nepovoleného odběru vody. Na místě nebyl zjištěn nepovolený odběr ani čerpací zařízení. Tudíž ze strany vodoprávního úřadu není možné dělat další kroky vůči firmě PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA – HAK, s.r.o. Vodoprávní úřad není policie ČR nebo Městská policie a nemůže na místě hlídkovat nepřetržitě. KMS s tímto postojem vodoprávního úřadu nesouhlasí a žádá o důraznější přístup v této věci (na základě obdržených důkazů z 9. 5. 2022) a vyvolání společného jednání s firmou PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA – HAK, s.r.o., jelikož byla KMS předána informace, že tato firma požádala o další povolení k odběru.
 • Školní hřiště – „Sportovní areál ve Svobodných Dvorech“. Byla podepsána smlouva s novou projektovou organizací na vypracování podkladů pro Územní rozhodnutí a Stavební řízení. Vedení školy požádalo Radu města o zařazení stavby do investičních priorit města. Pan ředitel v dopise upozorňuje na dlouhodobé problémy s (ne)plněním osnov pro tělesnou výchovu a nevhodné venkovní prostory pro školní družinu. Jako budoucí provozovatel byly stanoveny Technické služby Hradec Králové. Územní rozhodnutí pro stavbu by podle předpokladu projektanta mohlo být získáno nejdříve v červnu 2022. Na podzim 2022 by mohl být projekt zařazen mezi kapitálové investice pro rok 2023. V ideálním případě by na jaře 2023 mohlo být získáno stavební povolení. Město a Technické služby HK zamýšlí areál jako uzavřený bez možnosti volného přístupu občanů. Komise bude usilovat o to, aby fungoval pro veřejnost v otevřeném režimu. Náměstek primátora Ing. Bláha sdělil, že nejdřívějším termínem zahájení výstavby sportovního areálu je rok 2023 nebo 2024. Zpracovatelem projektové dokumentace pro DÚR je Ing. Janis Vlachopulos (ADONIS PROJEKT spol. s r.o.). Na kompletní projektovou dokumentaci v současnosti v rozpočtu chybí finanční prostředky.
 • KMS upozorňuje na přerušení stavebních prací na stavbě rekonstrukce základní školy. Stavba je bez jakéhokoliv zabezpečení rozestavěné stavby a může dojít k zatečení do školní budovy, částečně odkrytou střechou. Při nedodržení přijatého harmonogramu výstavby, zejména stavebním úpravám v budově školy, nebudou moci být pro školní rok 2022/2023 přijaty do první třídy všechny děti ze Svobodných Dvorů. Dle současného odhadu přijde k zápisu cca 40 dětí. KMS proto žádá Radu města o okamžité jednání k problematice dostavby školy, aby nedošlo k materiálovým a finančním škodám. Trvá stav, kdy po vypovězení smlouvy s původním zhotovitelem rekonstrukce, tj. MATEX HK s.r.o., nemůže Základní škola Svobodné Dvory v režimu nedokončené stavby užívat některé prostory, významná část stavebních prací je provedena vadně a nebylo dodáno nové vybavení, které bylo součástí původní zakázky. Město aktuálně vybírá nového zhotovitele stavebních prací. Zahájení stavebních prací ze strany nově vybraného zhotovitele je předpokládáno v létě 2022, dokončení a předání pak v ideálním případě do 31. 8. 2023. V té souvislosti ředitel školy Mgr. Balda upozorňuje, že ke vzdělávání by do 1. třídy ve školním roce 2022/2023 mělo nastoupit cca 40 dětí. KMS byla informována, že pro dokončení zakázky na rekonstrukci základní školy byla vybrána firma ELEKTRO MOSEV, spol. s r.o. Dne 30. 6. 2022 bude předáno staveniště, do 30. 9. 2022 dokončení vstupního vestibulu, do 30. 10. 2022 předělány sborovny, do konce roku dokončení přístavby ve dvoře školy, prázdniny 2023 napojení nového pavilonu na stávající objekt a do 31. 8. 2023 dokončení a předání díla.
 • Komise projednala nutnost oprav ulic a komunikací dotčených výstavbou dálnice D11 ve smyslu existujícího závazku Ředitelství silnic a dálnic ČR k těmto opravám. Členové komise proto do pátku 1. 4. 2022 zašlou členovi komise Ing. Smetiprachovi návrhy na konkrétní ulice či komunikace vyžadující opravu, včetně fotodokumentace. Komise následně předá tyto podklady Magistrátu města Hradec Králové. Komise žádá město Hradec Králové, aby ze strany ŘSD vyžadovalo opravy komunikací v rozsahu předaného seznamu. Komise shromáždila náměty k opravám ulic Dvorská, Spojovací, Klacovská a Pálenecká. Ing. Smetiprach je předá Magistrátu města Hradec Králové. Komise žádá město Hradec Králové, aby požadovalo od ŘSD provedení oprav komunikací v rozsahu předaného seznamu. Předseda byl na jednání k dálnici D11 informován, že ŘSD má zpracovaný pasport před zahájením stavby a také po skončení stavby dálnice. Dne 30. 6. 2022 proběhne společná schůzka odboru majetku se zástupci ŘSD, kde budou jednotlivá poškození projednána a bude navržena náprava. Zástupci KMS na tuto schůzi nebyli pozváni.
 • Komise přijala informaci, že Rada města Hradec Králové schválila realizaci měření hluku vzniklého z dálnice D11 nad rámec povinností ŘSD. Komise očekává, že touto aktivitou nedojde k ovlivnění postupu ŘSD v realizaci protihlukových stěn dle odsouhlaseného postupu, kdy stěny mají být začít budovány ještě v r. 2022. Po jejich dokončení je plánováno kontrolní měření, na základě jehož výsledků budou event. protihlukové stěny doplněny. Komise v souladu se svým dřívějším usnesením prosadila rozšíření měřících míst a bude se i nadále zabývat tím, zda měření proběhne s ohledem na převažující místní podmínky, zejména západní proudění větru. Komise se bude dále dotazovat ŘSD, jak jsou dostupné pozemky pro zmíněné případné rozšíření protihlukových stěn. Předseda KMS se zúčastnil dne 17. 6. 2022 již 19. jednání k problematice D11. Zástupce ŘSD na této schůzi informoval ve věci „Rozšíření protihlukových stěn D11 u Svobodných Dvorů“. Existuje reálné riziko, že dojde ke zpoždění realizace, protože proti tomuto záměru byla podána žaloba ze strany Dětí Země (z důvodu procesních náležitostí). ŘSD navíc zatím nebylo schopno vypsat tuto zakázku z důvodu nedávného hackerského útoku na servery ŘSD. Do konce měsíce července je v plánu vypsat soutěž a stavět by se mohlo začít na jaře 2023. Finance ohrožené nejsou, záměr je finančně krytý i pro rok 2023. 
 • Komise obdržela ujištění, že komunikace Nová Spojovací bude vybudována v původně uvažovaném rozsahu. Komise proto žádá kompetentní odbor Magistrátu města Hradec Králové o předložení předběžného harmonogramu výstavby. KMS byla seznámena s aktuálním stavem přípravy komunikace Nová Spojovací. Náměstek primátora Ing. Bláha a Ing. arch. Brůna informovali o jednotlivých částech komunikace Nová Spojovací a jejich investorech – úsek u Meteoru (k ul. K Dolíkám) bude realizovat developer lokality Meteor 2 (úsek je podmínkou pro získání kolaudačního souhlasu), u úseků mezi Meteorem a ul. Spojovací a mezi ul. K Dolíkám a I/11 bude investorem město, novou okružní křižovatku napojující Novou Spojovací na I/11 zrealizuje ŘSD, na kterou již má zpracovanou DÚR a v průběhu června/července plánuje požádat o ÚR, poté bude následovat stavební povolení (realizace se předpokládá v roce 2024). OHA předložil Radě města a Zastupitelstvu města materiál na přidělení finančních prostředků na další přípravu tohoto záměru, součástí materiálů byl i požadavek na vyčlenění potřebných finančních prostředků na další přípravu a realizaci záměru v následujících letech (12 mil. Kč na rok 2023 a 62 mil. Kč na rok 2024). 
 • Komise žádá Magistrát města Hradec Králové, aby prostřednictvím Technických služeb Hradec Králové realizovalo výsadbu aleje po obou stranách polní cesty vedoucí z Pálenecké ulice k Bohdaneckému rybníku. Jde o pozemek města, který leží na vyhledávané pěší trase využívané k procházkám místních občanů. Komisi je známo, že Technické služby disponují nevyužitými sazenicemi. Komise navrhuje s ohledem na místní podmínky výsadbu alespoň 3 m vysokých stromů vč. dřevěných opor. Záměr je v souladu s Adaptační strategií pro statutární město Hradec Králové. KMS obdržela z Odboru životního prostředí informaci, že 3 metry široký pozemek města není pro tento účel dostačující. S výsadbou by museli souhlasit vlastníci okolních pozemků, do kterých by stromy zasahovaly. Pozemek vytipovaný k výsadbě je navíc veden jako ostatní plocha – ostatní komunikace, což by v budoucnosti negarantovalo zachování vysazených stromů. Dle Ing. arch. Brůny je vhodné vytvořit základní kostru výsadby stromů v souladu s pořizovaným územním plánem města. 
 • Komise žádá Odbor správy majetku Magistrátu města Hradec Králové o poskytnutí pasportu majetku ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové v k.ú. Svobodné Dvory včetně přehledu případných existujících právních vztahů k němu. Z toho komise žádá zvlášť o pasport komunikací, tj silnic a chodníků, vč. informace o jejich poslední opravě a případné plánované opravě. KMS obdržela z Odboru správy majetku města a Technických služeb Hradec Králové vyjádření, že Pasport komunikací je k dispozici na městském geoportálu. Plán oprav komunikací je, tak jako každý rok, připraven v hrubých rysech. Předpokládaný plán však v tuto chvíli TSHK nepovažují za vhodné zveřejňovat, neboť nedokáží říct, nakolik bude možné tento předpoklad zrealizovat s ohledem na nepředvídatelný vývoj cen pohonných hmot, stavebních materiálů i stavebních prací.  Pro doplnění TSHK přikládá seznam akcí, které byly realizovány v minulých třech letech na území KMS Svobodné Dvory:
  • Oprava chodníku v ul. Dvorská
  • Oprava chodníku v ul. K Metelce
  • Obnova živičného povrchu v ul. Spojovací
  • Předláždění zvýšeného prahu při vjezdu do ulice Hannova
  • Oprava komunikace v ul. K Dolíkám
  • Nové kontejnerové stání v Chaloupkách
  • Protismyková úprava na vozovce před ZŠ Svobodné Dvory
  • Výměna stožárů a svítidel v ul. Klacovská, Spojovací
  • Umístění laviček v ul. Spojovací u nové zastávky MHD
  • Oprava plotu okolo sochy sv. Jana Nepomuckého

  KMS žádá o dodání již požadovaného pasportu majetku ve vlastnictví města (nejlépe v digitální podobě), aby mohla usnesení 4/17/22 považovat ze strany KMS za splněné.

 • Předseda KMS Mgr. Merta a členové Ing. arch. Hájek, Mgr. Kropáč, Ing. Podolský a Mgr. M. Šeba se dne 4. 5. 2022 zúčastnili prezentace uvažovaných protipovodňových opatření v rámci Územní studie Malý Labský náhon v Hradci Králové, pořádané Odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové. Z prezentace vyplývá, že plánovaný suchý poldr (retenční nádrž) na rozhraní katastru Svobodných Dvorů a Kuklen by byl z hlediska postupu realizace až posledním z plánovaných opatření, a to pouze v případě, že by se ostatní opatření jevila jako nedostačující. Nicméně i z důvodu této eventuality je o předmětných pozemcích dále uvažováno v rámci územního plánu jako o územní rezervě. KMS v souladu se závěry uvedené prezentace žádá Odbor hlavního architekta MMHK v rámci přípravy protipovodňových opatření o prověření variantních řešení, která by mohla vést k vypuštění suchého poldru Svobodné Dvory ze souboru uvažovaných opatření a následně i k vyjmutí z územní rezervy. Jako nezbytná se naproti tomu jeví realizace protipovodňové hráze při silnici I/11 mezi Chaloupskou svodnicí a Kuklenami. Z prezentace vyplynulo, že investorem realizace hráze by měl být investor případné výstavby v lokalitě. KMS od Ing. arch. Brůny obdržela informaci, že proběhlo navazující jednání na Státním pozemkovém úřadě. Problematika je v jednání. Prioritou je prověření odtoku vody z Labského náhonu do Labe přes Plácky. KMS rovněž upozornila na špatný stav Chaloupské svodnice, jejíž správcem je Povodí Labe, státní podnik.
 • V návaznosti na jednání Zastupitelstva města Hradec Králové dne 26. 4. 2022, kde bylo odmítnuto navrhované memorandum o spolupráci města a společnosti ENDETA, a.s. coby investora areálu „Shopping Park Nová Zelená a veřejný park Kukleny“, a současně v reakci na následně svolané mimořádné jednání zastupitelstva dne 17. 5. 2022, iniciovala KMS vytvoření společného stanoviska s KMS Plačice k tomuto investičnímu záměru. Ve společném stanovisku, odeslanému zastupitelům dne 16. 5. 2022, se obě KMS proti záměru vymezují jako k naddimenzovanému, nerespektujícímu přírodu a krajinu, způsobujícímu nadměrný zábor bonitní zemědělské půdy a přinášejícímu závažné dopravní dopady na místní části Svobodné Dvory, Plačice a Kukleny. Zastupitelstvo dne 17. 5. 2022 přijalo usnesení ukládající Odboru rozvoje města Magistrátu města Hradec Králové odeslat Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje negativní stanovisko k záměru v rámci probíhajícího řízení (tzv. „velká EIA“), a dále primátorovi města jednat s investorem o úpravách projektu. KMS bude dál proces sledovat se zájmem tlumit maximální možnou měrou negativní dopady projektu na Svobodné Dvory, zejména s ohledem na dopravu v Pálenecké a Dvorské ulici. KMS dále žádá kompetentní odbory Magistrátu města Hradec Králové o pozvání svého zástupce k účasti na jednáních a semináři s investorem, zmiňovaných v usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2022. KMS žádá Odbor rozvoje města Magistrátu města Hradec Králové, aby do negativního stanoviska k záměru, adresovaného Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, zapracoval připomínky KMS Svobodné Dvory, formulované ve společném stanovisku KMS Svobodné Dvory a KMS Plačice. KMS obdržela od Odboru rozvoje města informaci, že společné stanovisko Svobodných Dvorů a Plačic bylo přiloženo do negativního stanoviska města k záměru „Shopping Park Nová Zelená a veřejný park Kukleny“. KMS bylo sděleno, že investor na základě obdržených připomínek stáhnul dokumentaci EIA k tomuto záměru. Očekává se, že k záměru proběhnou další jednání.
 • KMS požaduje informaci, zda pokračují práce na navazujících projektových etapách realizace úprav na ulici Spojovací před školou, na ulici Dvorská u pošty a na křižovatce ulic Dvorská x Cihlářská x K Meteoru (zde má být vybudována okružní křižovatka). KMS obdržela od arch. Brůny informaci, že ke zpracované studii s návrhem variant úprav Dvorské a Spojovací ulice nebyly vzneseny další dodatečné požadavky. Problémem je okružní křižovatka na křižovatce ulic Dvorská x Cihlářská x K Meteoru, ke které se negativně vyjádřil Dopravní podnik města Hradce Králové. Dle arch. Brůny není toto stanovisko relevantní, protože se autobusy nemají na křižovatce vytáčet, ale mají přejíždět středovou čočku kruhového objezdu. KMS požaduje, aby byly zahájeny další projektové etapy ve variantě č. 3, která v sobě obsahuje zvýšený zpomalovací práh před základní školou včetně 7 parkovacích stání, úpravu kontejnerového stání na křižovatce ulic Dvorská a Spojovací včetně vybudování 4 parkovacích stání, realizaci parkovacího zálivu, chodníku a úpravu veřejného prostranství před poštou, dále parkovací zálivy na Dvorské a zejména bezpečnostní úpravu křižovatky ulic Dvorská x Cihlářská x K Meteoru ve formě kruhového objezdu a přechodů pro chodce na ulici Dvorská po obou stranách okružní křižovatky. KMS zároveň požaduje po OHA dopočítání nákladů na tyto akce. KMS následně vznese požadavek na realizaci úprav na Komisi pro dopravu a podporu cyklistiky.
 • KMS revidovala plnění svých usnesení ze strany stanovených odpovědných pracovníků Magistrátu města Hradec Králové a konstatovala, že stav plnění je zcela nedostatečný. KMS proto osloví jednotlivé gestory za účelem osobního setkání, kde bude požadovat vysvětlení neplnění usnesení a současně i konkrétní postup v jednotlivých případech. KMS si na schůzi konanou 22. 6. 2022 pozvala náměstka primátora města pro oblast rozvoje města, územního plánování a investičních akcí města Ing. Jiřího Bláhu a vedoucího Odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové Ing. arch. Petra Brůnu, aby s nimi projednala stav rozpracovaných investičních akcí v územním obvodu KMS.
ZASEDÁNÍ KMS (ČERVEN 2022)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.