Ve středu 17. dubna proběhlo v budově základní školy čtvrté jednání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v roce 2024. Další jednání se uskuteční ve středu 22. května od 18:30 opět na základní škole.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • Na komisi se obrátil podnikatel se sídlem v Cihlářské ulici s námitkou vůči možné variantě zaslepení této ulice. Komise k tomu konstatuje, že o postupu ve věci související rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x K Meteoru x Dvorská dosud nebylo rozhodnuto.
 • Na komisi se obrátili zástupci spolku Kozlovka s informací o neúspěchu jednání o směně části pozemku pp. č. 34/1 ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové za pozemek pp. č. 1106 v soukromém vlastnictví, a výkupu pozemku 53/4, vše v k. ú. Svobodné Dvory. Zástupci spolku upozorňují na potřebnost pozemků pro rozšíření křižovatky v ul. Spojovací v souvislosti s výstavbou obytného souboru Kozlovka. Komise se s touto argumentací ztotožňuje a žádá Odbor správy majetku Magistrátu města Hradec Králové o pokračování jednání s cílem uskutečnění směny a výkupu uvedených pozemků.
 • Na komisi se obrátila občanka z ulice Dvorská se stížností na provoz přípravny jídla v sousední nemovitosti. Stížnost adresovala současně i Krajské hygienické stanici, která mj. stěžovatelku odkázala na KMS. Komise k tomu uvádí, že v obecné rovině je právem každého vlastníka provozovat ve své nemovitosti podnikatelskou činnost v rozsahu, k níž disponuje souhlasnými stanovisky příslušných dotčených orgánů. Stejně tak je ovšem právem každého vlastníka nemovitosti požadovat na druhém, aby svou nemovitost užíval způsobem, který s sebou neponese nadměrnou míru obtěžování, a především pak to, aby šlo o užívání splňující legislativní požadavky. Komise proto navrhuje stěžovatelce obrátit se v této věci na stavební úřad, případně na úřad živnostenský. Komise však především doporučuje snažit se spor řešit v prvé řadě smírnou cestou a až jako nejzazší možnost volit právní cestu. Nakonec komise konstatuje, že není v jejích pravomocech řešit spor sousedský či obdobný vycházející z problémů souvisejících z fungování provozoven v místě.
 • Na komisi se obrátili občané z ulice Třešňová ve věci připravovaného vybudování workoutového hřiště s tím, že nesouhlasí s jeho umístěním na severním dětském hřišti v této ulici a navrhují hledat jiné umístění. Komise k tomu konstatuje, že záměr vybudování workoutového hřiště vzešel vedle potřeby rozšiřovat vybavenost Svobodných Dvorů také ze závěrů výzkumného šetření, které předcházelo zpracování rozvojového plánu Svobodných Dvorů v r. 2023. V něm se potvrdilo, že zájem občanů o vybudování workoutového hřiště existuje, a proto byl tento cíl do plánu zapracován. Díky jednání komise s městem Hradec Králové se podařilo získat prostředky pro vybudování workoutového hřiště ve Svobodných Dvorech, čímž dojde ke vzniku teprve druhé plochy pro aktivní vyžití dospívajících a dospělých v tomto území. Při hledání vhodného umístění bylo nejprve uvažováno jižní hřiště v ulici Třešňová, kde však ČEZ plánuje rekonstrukci trafostanice, čímž by mohlo dojít ke znehodnocení investice. Proto bylo zvoleno severní hřiště v této ulici, jehož stávající herní prvky budou dílem ponechány na místě (na travnaté ploše), a dílem přeneseny na jižní hřiště. Po rekonstrukci trafostanice ze strany ČEZ bude toto hřiště kompletně modernizováno. Zakázka na realizaci workoutového hřiště je vypsána, realizace je očekávána v letních měsících. Komise doplňuje, že workoutové hřiště není možné vybudovat např. na travnaté ploše v ulici Drtinova, jak občané navrhují, neboť by to nebylo v souladu s funkčním využitím ploch dle platného územního plánu. S ohledem na velmi omezený počet ploch v majetku města na území Svobodných Dvorů nelze workoutové hřiště smysluplně vybudovat na jiném místě tak, aby bylo dostupné v rozumné vzdálenosti všem občanům, a současně bylo situováno na ploše k tomu určené. Dále komise uvádí, že v celé lokalitě sídliště jsou přitom nad rámec hřišť v ulici Třešňová k dispozici ještě další dvě dětská hřiště.
 • Odbor správy majetku Magistrátu města Hradec Králové informoval komisi, že je připravován bezúplatný převod pozemků pp. č. 921/145 a pp. č. 921/146, oba v k. ú. Svobodné Dvory, od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Hradec Králové, a to z důvodu veřejného zájmu, neboť se na výše uvedeném majetku nacházejí místní komunikace zařazené do pasportu místních komunikací. Komise proti tomuto převodu nemá námitek.
 • Odbor správy majetku Magistrátu města Hradec Králové informoval komisi o žádosti spolku Agility klub Hradec Králové o prodloužení smlouvy o výpůjčce číslo 239/20 14 ze dne 23.12.2014, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku pp.č. 61/7 v k. ú. Svobodné Dvory. Komise připomíná, že původně šlo o areál dětského hřiště vybudovaný a udržovaný místními občany, který byl bezúplatně zapůjčen spolku bez vazby na Svobodné Dvory. Komise proto žádá Odbor správy majetku a radu města, aby výpůjčka byla prodloužena pouze na 2 roky. Během této doby bude komise v dialogu s občany osady Kozlovky hledat funkční model správy tohoto areálu tak, aby opět sloužil místním občanům. Tento záměr je tím smysluplnější, že v blízké době počet obyvatel Kozlovky významně vzroste vlivem výstavby obytného souboru, a stoupne tak tlak na občanskou vybavenost v místě, kde mj. zcela schází dětské hřiště či plochy vhodné pro sport.
 • Komise žádá Hradecké služby o umístění odpadkové koše včetně zásobníku se sáčky na psí exkrementy v ulici Pálenecká (cca GPS 50.21523797624968, 15.796327884597359). Polní cesta, která zde ústí, je často využívána vycházkám včetně venčení psů. Dále komise žádá o instalaci odpadkových košů se zásobníky k novým lavičkám v ulici K Dolíkám (cca GPS 50.2256839N, 15.7880525E), U Studánky (cca GPS 50.2299222N, 15.7851156E) a Spojovací (cca GPS 50.2272025N, 15.7798047E).
 • Komise se seznámila s projektem participativního rozpočtu města Hradec Králové a podmínkami přihlašování projektů, což lze učinit do konce měsíce května. Současně komise diskutovala možné projekty, které by přispěly k rozvoji veřejných prostranství ve Svobodných Dvorech. KMS vyzývá občany, aby navrhli smysluplné projekty vhodné k přihlášení do participativního rozpočtu, přičemž se však musí jednat o projekty navrhované k realizaci výhradně na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové.
 • Začátkem měsíce dubna proběhly dvě akce určené široké veřejnosti – Ukliďme Svobodné Dvory, do níž se zapojilo více než 20 dobrovolníků, a přednáška Po stopách mamuta ze Svobodných Dvorů konaná při příležitosti 125. výročí výjimečného nálezu české archeologie, kterou navštívilo přes 50 zájemců.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

 • Ing. arch. Brůna informoval komisi, že radou města schválené kontrolní měření hluku z provozu dálnice D11 v úseku procházejícím Svobodnými Dvory bude realizováno v termínu po 15. dubnu 2024.
  Komise obdržela informaci, že realizace měření hluku byla zahájena.
ZASEDÁNÍ KMS (DUBEN 2024)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *