Ve středu 27. března proběhlo v budově základní školy třetí jednání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v roce 2024. Jednání se na žádost komise zúčastnil i vedoucí odboru hlavního architekta MMHK Ing. arch. Petr Brůna. Další jednání se uskuteční ve středu 17. dubna od 18:30 opět na základní škole.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

  • Pan Bocek informoval komisi o bezpečnostním incidentu, který se odehrál ve spodní části Svobodných Dvorů blízko ubytoven. Městská police přijala nezbytná opatření související s nutnou prevencí. Komise žádá obyvatele, aby dbali na svou bezpečnost ve zvýšené míře a aby o případných negativních jevech či incidentech bezprostředně informovali Městskou policii nebo Policii ČR.
  • Na komisi se obrátila majitelka nemovitosti na ulici Dvorská se stížností na rostoucí hluk k dopravního provozu na komunikaci v této ulici. Uvádí, že úroveň hluku v čase roste, ačkoliv opakovaná měření Krajské hygienické stanice neprokazují překročení hlukových limitů. Navrhuje realizaci opatření, která by přispěla ke změně tohoto stavu, tj. zklidnění dopravy a snížení hlukové zátěže na ul. Dvorská a K Metelce. Komise k tomu konstatuje, že v obecné rovině tam, kde nedochází k prokazatelnému překračování hlukových limitů, nelze vyžadovat realizaci opatření, která by hlučnost provozu snižovala. Na druhé straně však je nezpochybnitelným faktem vedle rostoucího hluku i rostoucí hustota provozu na Dvorské ulici, která je doprovázena častým překračováním nejvyšší povolené rychlosti. Tato situace si vyžádá koncepční řešení spočívající například v instalaci průjezdných radarů, instalaci zpomalovacích zařízení (např. retardéry, zvýšené prahy na přechodech) na vhodných místech, zřízení bezpečných přechodů, realizaci vodorovného značení s instalací sloupků či snížení nejvyšší povolené rychlosti v místě. Komise v této věci žádá Ing. Miroslava Hlouška, náměstka primátorky pro oblast dopravy, o projednání v pracovní skupině náměstka pro oblast dopravy a navržení konkrétních opatření. Na komisi se obrátili občané z ulice Boční se stížností na způsob užívání vjezdu na pozemku parc. č. 593/41 v majetku statutárního města Hradec Králové. Občané uvádějí, že zde často dochází k porušování dopravních předpisů. Občané proto navrhují po obou stranách vjezdu vyznačeným vodorovným dopravním značením doprovozeným instalací sloupků zlepšit podmínky pro řádné užívání vjezdu. V té souvislosti občané poukazují na havarijní stav chodníku a fasád přilehlých nemovitostí naproti vjezdu; tento stav je přitom podle jejich sdělení způsoben najížděním vozidel, která vjezd využívají. Vlastníci domů přiléhajících k chodníku proto požadují o umístění několika flexibilních sloupků či jiných překážek na chodníku. Dále občané poukazují na rychlou jízdu v ulici Boční, související s užíváním areálu na konci ulice (bývalý Ligmet), a navrhují zde zřízení obytné zóny a instalaci retardérů. Komise konstatuje, že Boční ulice představuje z více důvodů specifické podmínky pro užívání komunikace, a žádá pracovní skupinu náměstka primátora pro oblast dopravy o vyjádření k návrhům občanů, případně o návrh jiných opatření, která by současnou situaci zlepšila.
  • Jednání komise se zúčastnili Ing. arch. Brůna, vedoucí odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové, a Ing. Jan Sedunka, referent odboru hlavního architekta. S členy komise diskutovali postup v oblasti problematiky Svobodných Dvorů spadající do gesce odboru hlavního architekta. Zejména byl diskutován aktuální stav projektu Nová Zelená, připravovaných protipovodňových opatření na Malém labském náhonu a Chaloupské svodnici, výstavby sportovního areálu, výstavby Nové Spojovací a přípravách na rekonstrukci nadjezdu na Koutníkově ulici a podjezdu na Gočárově třídě.
  • Ing. arch. Brůna informoval komisi, že radou města schválené kontrolní měření hluku z provozu dálnice D11 v úseku procházejícím Svobodnými Dvory bude realizováno v termínu po 15. dubnu 2024.
  • Ing. arch. Brůna a Ing. Sedunka představili komisi návrh zklidnění a úpravy křižovatky ulic Dvorská x Cihlářská x K Meteoru. Řešení této křižovatky patří mezi dlouhodobě sledované problémy a komise projekt jejího řešení zařadila mezi návrhy svých priorit. Po seznámení s výsledkem hodnocení návrhů priorit rozhodne komise o dalším postupu v této věci.
  • Ing. arch. Brůna a Ing. Sedunka dále komisi seznámili s výsledky bezpečnostního auditu křižovatky ulic Pálenecká a F. Žaloudka, jehož realizaci komise požadovala. Audit konstatoval mj. zhoršené rozhledové podmínky a potvrdil potřebnost řešení bezpečnosti provozu v této křižovatce. Komise se ztotožňuje  s návrhem omezením parkovacích míst v blízkosti křižovatky pro zlepšení rozhledových podmínek a žádá v tomto smyslu o realizaci opatření navrhovaných auditem.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

  • Komise diskutovala zhoršující se situaci na křižovatce Dvorská x Spojovací x Klacovská, kde se v nedávné minulosti stalo několik dopravních nehod. Protože se jedná o frekventovanou křižovatku, kterou přecházejí v dopoledních i odpoledních hodinách děti na cestě do a ze základní školy, žádá komise Městskou policii o přidělení preventisty, který by dohlížel nad bezpečností přecházení. Komise tento návrh konzultovala s ředitelem základní školy Mgr. Baldou, který s návrhem souhlasí a upřesňuje, že škola má uplatnění pro preventistu na plný úvazek. Komise žádá Městskou policii o vyjádření.
    Komise obdržela vyjádření Městské policie, že Odbor školství Magistrátu města Hradec Králové aktuálně připravuje novou koncepci práce s preventisty, kteří nově budou organizování přímo odborem. Komise proto žádá Ing. Zbyňka Bártu, vedoucího odboru, aby v rámci přípravných prací byl do systému zapracován plný úvazek pro preventistu při ZŠ Svobodné Dvory.
ZASEDÁNÍ KMS (BŘEZEN 2024)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *