Komise místní samosprávy Svobodné Dvory (KMS) je iniciativní a poradní orgán Rady města Hradce Králové v místní části Svobodné Dvory. KMS je zřízena Radou města Hradec Králové v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb. Územní obvod její působnosti určuje Rada města Hradec Králové. Rada rovněž jmenuje a odvolává členy komise. KMS Svobodné Dvory má celkem jedenáct členů.

Komise se schází každý měsíc (obvykle předposlední středu v měsíci) od 18:30 hodin ve sborovně ZŠ Svobodné Dvory nebo zasedací místnosti v budově pošty. Jednání komise jsou veřejná. Práva a povinnosti KMS určuje obecný statut KMS, který schvaluje Rada města. Do konce roku 2021 byl dlouholetým předsedou komise Ing. Jan Klubíčko. Současným předsedou komise je Mgr. Tomáš Merta.

Ačkoliv je Hradec Králové statutárním městem a může ze zákona zřídit samosprávné části označované jako městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy, tak této možnosti nevyužívá. Z populačně obdobných měst využívají samosprávné celky např. Pardubice (8 obvodů), Ústí nad Labem (4 obvody) nebo Liberec (1 obvod). Naopak stotisícová Olomouc zřizuje, podobně jako Hradec Králové, pouze komise místní samosprávy (celkem 27 KMS oproti hradeckým 25 KMS). Role KMS v možnostech místní samosprávy je však značně omezena.

Co bychom měli vědět o činnosti komisí místní samosprávy aneb KMS mohou:

 • čerpat finanční prostředky na svoji činnost a pro potřeby svého územního obvodu;
 • obdržet program jednání orgánů města a na vyžádání získat od odborů magistrátu města podklady týkající se záležitostí územního obvodu příslušné komise, a to ještě před projednáváním v orgánech města tak, aby zástupci komise mohli, v případě potřeby, požádat o přizvání a vystoupit na jednání těchto orgánů;
 • účastnit se projednávání územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a jejich změn v územním obvodu příslušné komise v orgánech města a podávat k nim připomínky;
 • uplatňovat připomínky k otázkám řešeným v rámci správních řízení, jejichž účastníkem je město Hradec Králové, pokud se týkají územního obvodu příslušné komise
 • vyjadřovat se k záměru města prodat, pronajmout či vypůjčit nemovitý majetek v územním obvodu příslušné komise, a to na základě výzvy odboru správy majetku města;
 • obdržet informace o probíhajících úpravách inženýrských sítí a infrastruktury (komunikace, městská zeleň, veřejné osvětlení apod.) územního obvodu příslušné komise;
 • spolupracovat s městskou policií v případě zjištění nedostatků v oblasti veřejného pořádku a dopravních závad v územním obvodu příslušné komise;
 • spolupracovat s odborem životního prostředí při zjištění skutečností, které jsou v rozporu s právními předpisy k ochraně životního prostředí;
 • sledovat stav objektů a pozemků v územním obvodu komise a podávat příslušnému odboru magistrátu doporučující návrhy na řešení či využití;
 • spolupodílet se na zajišťování gratulací při významných životních jubileích;
 • podporovat společenský život v územním obvodu komise a poskytovat na něj část z přidělených finančních prostředků komise;
 • využívat místního rozhlasu k předávání informací občanům a informovat vhodnou formou o aktuálních problémech územního obvodu;
 • podávat nebo se vyjadřovat k návrhům na pojmenování nových ulic; přitom komise spolupracuje s odborem správním a komisí pro pojmenování ulic;
 • spolupracovat při organizaci voleb a sčítání lidu, domů a bytů;
 • zajišťovat součinnost se sborem dobrovolných hasičů v územním obvodu komise;
 • podávat připomínky k návrhům obecně závazných vyhlášek a nařízení města, a to v termínu stanoveném příslušným odborem;
 • spolupracovat s odbory magistrátu při informování občanů o jejich povinnostech vyplývajících z obecně závazných vyhlášek města Hradec Králové, zákonných předpisů a upozorňovat na jejich případná závažná porušení;
 • vydávat prohlášení v médiích (rozhlas, TV, tisk) prostřednictvím předsedy komise nebo komisí pověřeného člena. Za toto prohlášení je komise plně odpovědná;
 • pro komunikaci s jinými subjekty (vznášení požadavků či připomínek) než je magistrát města a jím řízené organizace kontaktovat kancelář primátora nebo ty odbory magistrátu města, které mají problematiku ve své gesci;
 • pořádat veřejnou schůzi s vedením města, vždy minimálně jednou za volební období.

Rozpočet jednotlivých KMS tvoří základní příděl 26 tisíc Kč + 1 Kč na každého občana města hlášeného v daném roce k trvalému pobytu v obvodu působnosti příslušné KMS.  V roce 2023 získala KMS dalších 28 532 Kč a celkem tak na rok 2023 disponuje rozpočtem 89 517 Kč (částka je včetně úspor z let minulých). Naše KMS patří k nejlépe čerpajícím KMS v Hradci Králové.

Z prostředků KMS je možno hradit pouze neinvestiční výdaje, a to na:

 • kancelářské potřeby a materiál pro činnost KMS;
 • drobný dlouhodobý hmotný majetek;
 • opravy drobného dlouhodobého hmotného majetku v evidenci KMS;
 • údržbu veřejného prostranství na území KMS;
 • nákup materiálu a služeb při pořádání či spolupořádání různých akcí (např. dětské dny, karnevaly, soutěže, mikulášské besídky atd.);
 • pronájem prostor pro jednání KMS a pro akce pořádané či spolupořádané KMS;
 • pronájem pozemků pro zájmovou činnost ve správním obvodu KMS;
 • dopravu při akcích pořádaných či spolupořádaných KMS;
 • pohoštění při zasedáních KMS a na akcích pořádaných či spolupořádaných KMS;
 • věcné dary účastníkům akcí pořádaných či spolupořádaných KMS;
 • věcné dary pro jubilanty v územním obvodu KMS;
 • další výdaje obdobného charakteru, podporující společenský život a potřeby územního obvodu KMS.

Z finančních prostředků KMS nelze hradit výdaje:

 • na pronájem prostor využívaných pro jednání KMS, které jsou v majetku města na elektrickou energii, plyn, vodu, teplo, spojené s prostory využívanými pro jednání KMS;
 • mzdové výdaje;
 • výdaje, které prokazatelně nesouvisí s podporou společenského života a potřebami územního obvodu KMS.