Ve středu 18. května 2022 se konalo páté zasedání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v tomto roce. KMS se snaží vkřísit starší požadavky KMS, které se nedaří ze strany města plnit. Z témat se řešila Nová Zelená, protipovodňová opatření, parkování před poštou, doprava v Cihlářské ulici a další.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

  • Předseda KMS Mgr. Merta a členové Ing. arch. Hájek, Mgr. Kropáč, Ing. Podolský a Mgr. M. Šeba se dne 4. 5. 2022 zúčastnili prezentace uvažovaných protipovodňových opatření v rámci Územní studie Malý Labský náhon v Hradci Králové, pořádané Odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové. Z prezentace vyplývá, že plánovaný suchý poldr (retenční nádrž) na rozhraní katastru Svobodných Dvorů a Kuklen by byl z hlediska postupu realizace až posledním z plánovaných opatření, a to pouze v případě, že by se ostatní opatření jevila jako nedostačující. Nicméně i z důvodu této eventuality je o předmětných pozemcích dále uvažováno v rámci územního plánu jako o územní rezervě. KMS v souladu se závěry uvedené prezentace žádá Odbor hlavního architekta MMHK v rámci přípravy protipovodňových opatření o prověření variantních řešení, která by mohla vést k vypuštění suchého poldru Svobodné Dvory ze souboru uvažovaných opatření a následně i k vyjmutí z územní rezervy. Jako nezbytná se naproti tomu jeví realizace protipovodňové hráze při silnici I/11 mezi Chaloupskou svodnicí a Kuklenami. Z prezentace vyplynulo, že investorem realizace hráze by měl být investor případné výstavby v lokalitě.
  • V návaznosti na jednání Zastupitelstva města Hradec Králové dne 26. 4. 2022, kde bylo odmítnuto navrhované memorandum o spolupráci města a společnosti ENDETA, a.s. coby investora areálu „Shopping Park Nová Zelená a veřejný park Kukleny“, a současně v reakci na následně svolané mimořádné jednání zastupitelstva dne 17. 5. 2022, iniciovala KMS vytvoření společného stanoviska s KMS Plačice k tomuto investičnímu záměru. Ve společném stanovisku, odeslanému zastupitelům dne 16. 5. 2022, se obě KMS proti záměru vymezují jako k naddimenzovanému, nerespektujícímu přírodu a krajinu, způsobujícímu nadměrný zábor bonitní zemědělské půdy a přinášejícímu závažné dopravní dopady na místní části Svobodné Dvory, Plačice a Kukleny. Zastupitelstvo dne 17. 5. 2022 přijalo usnesení ukládající Odboru rozvoje města Magistrátu města Hradec Králové odeslat Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje negativní stanovisko k záměru v rámci probíhajícího řízení (tzv. „velká EIA“), a dále primátorovi města jednat s investorem o úpravách projektu. KMS bude dál proces sledovat se zájmem tlumit maximální možnou měrou negativní dopady projektu na Svobodné Dvory, zejména s ohledem na dopravu v Pálenecké a Dvorské ulici. KMS dále žádá kompetentní odbory Magistrátu města Hradec Králové o pozvání svého zástupce k účasti na jednáních a semináři s investorem, zmiňovaných v usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2022. KMS žádá Odbor rozvoje města Magistrátu města Hradec Králové, aby do negativního stanoviska k záměru, adresovaného Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, zapracoval připomínky KMS Svobodné Dvory, formulované ve společném stanovisku KMS Svobodné Dvory a KMS Plačice.
  • Na KMS se obrátil vlastník pozemku před budovou pošty s tím, že byl osloven Magistrátem města Hradec Králové ve věci možné směny tohoto pozemku. Na tomto pozemku by přitom investicí města došlo k rozšíření chodníku, a na stávajícím chodníku k vybudování parkovacích míst pro podélné stání. Vlastník dále tlumočil informaci, že pro směnu je nezbytné souhlasné stanovisko KMS. KMS s odkazem na svá dřívější usnesení, v nichž požadovala vybudování parkovacích míst před budovou pošty pro potřeby jejích návštěvníků, souhlasí s navrženou směnou pozemků s tím, že půjde o parkovací místa s omezenou dobou parkování (např. 30 minut). Písemné stanovisko KMS předloží Odboru správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové.
  • Na KMS se obrátili občané z Cihlářské ulice s požadavkem na řešení stavu dopravy v této ulici. Opakovaně zde podle občanů dochází k porušování nejvyšší povolené rychlosti a režimu obytné zóny. Členové KMS provedli místní šetření a zjistili, že tyto informace věrně popisují skutečný stav v místě. Občané z uvedených důvodů navrhují zaslepit ulici Cihlářská ze strany od základní školy, např. formou umístění dvou osázených květináčů do středu komunikace. KMS se s tímto požadavkem ztotožňuje a vyvine aktivitu k získání stanovisek Odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, Městské policie a Police ČR k této možnosti. V krátkodobém horizontu osloví KMS Městskou policii a Policii ČR s požadavkem na měření rychlosti a častější kontroly v této lokalitě.
  • KMS revidovala plnění svých usnesení ze strany stanovených odpovědných pracovníků Magistrátu města Hradec Králové a konstatovala, že stav plnění je zcela nedostatečný. KMS proto osloví jednotlivé gestory za účelem osobního setkání, kde bude požadovat vysvětlení neplnění usnesení a současně i konkrétní postup v jednotlivých případech.
  • KMS se rozhodla podpořit částkou 5 000 Kč ze svého rozpočtu Dětský den pořádaný TJ Slavoj v sokolovně dne 11. 6. 2022. Srdečně zveme všechny občany!
  • KMS schválila seznam letošních jubilantů ze Svobodných Dvorů, které zástupci KMS osobně navštíví s blahopřáním, pamětním listem a věcným darem. Pro nákup věcného daru byl schválen limit 500 Kč na osobu.
  • KMS žádá o zaslání zápisu z jednání dne 5. 4. 2022 konaného u náměstka primátora Pavla Marka ve věci zajištění obslužnosti Chaloupek městskou hromadnou dopravou.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

  • KMS připomíná požadavek občanů na zákaz čerpaní vody z Bohdanečského rybníka firmou Plotišťská zelenina – HAK s.r.o. Protlakem vybudovaným pod silnicí I/11 je vedeno zavlažování. Dle vyjádření Odboru životního prostředí je toto realizováno v souladu s vydaným povolením o čerpání vody z roku 2012. KMS žádá o kopii této smlouvy a zároveň požaduje, aby byla smlouva ukončena před jejím vypršení, tj. k termínu 05/2022. Dochází k trvalému poklesu hladiny vody a tím i poklesu hladiny vody ve studnách. Celá velká oblast Svobodných Dvorů je na jílové vrstvě, která s pískovou vrstvou vytváří dno zachycující podpovrchovou hladinu vody. Komise s ohledem na blížící se termín vypršení smlouvy žádala cestou zápisu 3/2022 Odbor životního prostředí magistrátu města Hradec Králové o písemnou informaci, že tato smlouva v souladu s dřívějším požadavkem komise nebude dále prodlužována. Důvodem požadavku jsou popsané negativní dopady na životní prostředí. Komise předložila Odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové nesouhlasné stanovisko s případným dalším povolením čerpání. Dále je součástí stanoviska požadavek na doložení proběhlých kontrol na místě, jimiž bylo kontrolováno zejm. dodržování podmínek čerpání vody. Po termínu vypršení platnosti původního povolení bylo na místě identifikováno nové, tj. již nepovolené čerpání vody. Na Policii ČR a Odbor životního prostředí magistrátu proto bylo zasláno oznámení v této věci, včetně upozornění na poškozování městského majetku nepovoleným vjížděním na pole u kruhové křižovatky na silnici I/11 stejným původcem, tj. spol. Plotišťská zelenina – HAK s.r.o. KMS žádá Odbor životního prostředí magistrátu o striktní postup v této věci.
ZASEDÁNÍ KMS (KVĚTEN 2022)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.