Ve středu 21. června 2023 se v rámci šestého jednání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v tomto roce uskutečnila veřejná beseda KMS s občany k návrhu rozvojového plánu naší místní části. Na samotné besedě se rovněž notně diskutovalo téma parkování na Dvorské ulici. Další jednání se uskuteční 20. září od 18:30 v jednací místnosti komise v obecním domě.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • Komise přijala od občanů ve zvýšeném počtu stížnosti na hlučnost letošního ročníku hudebního festivalu Rock for People. Komise zjistila, že obdobné připomínky k hlučnosti, která pokračovala do časných ranních hodin, mají v případě letošního ročníku např. i občané Plotišť nad Labem, obce Světí a dalších. Komise žádá Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Magistrátu města Hradec Králové a gesční náměstkyni Ilonu Dvořákovou o jednání s organizátorem směřující k přijetí takových opatření, aby se v příštích letech tato situace již neopakovala.
 • Komise upozorňuje na dosud nedořešené problémy způsobené výstavbou dálnice D11 na katastru Svobodných Dvorů. Jedná se zejména o poškozené komunikace, jejichž seznam v roce 2022 komise městu předala a u nichž v naprosté většině dosud nedošlo k opravám, stejně jako o přerušené komunikace a zhoršenou prostupnost území pro motoristy, zemědělce, cyklisty i pěší. Komise v minulosti opakovaně na tuto skutečnost poukazovala a žádala v této souvislosti s ohledem na složitost věci o obnovení kulatých stolů k dané problematice, a to v návaznosti na kulaté stoly pořádané během stavby dálnice D11. S tím souvisí např. i požadavek na vybudování chodníku a cyklostezky mezi křižovatkou ulic Dvorská x Spojovací a Chaloupkami nebo požadavek na dodatečné vyasfaltování vybudované obslužné komunikace, která asfaltový povrch postrádá jako jediná ze všech obslužných komunikací vybudovaných při stavbě tohoto úseku dálnice uvnitř i vně katastru města. Protože komise neobdržela od města na žádné ze svých usnesení a požadavků k této problematice adekvátní reakci ani návrh systémového postupu, žádá primátorku města dr. Pavlínu Springerovou, zodpovědnou za oblast komisí místní samosprávy, o iniciaci systémového přístupu ze strany města k uvedené problematice.
 • Komise žádá Technické služby města Hradec Králové o úpravu povrchu uvnitř oplocení kolem sochy Sv. Kříže na křižovatce ulic Cihlářská x Dvorská x K Meteoru. Skrz současný povrch tvořený kamínky, který je již v nevyhovujícím stavu, prorůstá plevel a traviny. Komise navrhuje kromě vyčištění prostoru jeho úpravu například shodně, jako je řešen prostor uvnitř oplocení sochy Sv. Kříže na rozhraní ulic Velehradská a M. Horákové, kde je povrch bez kamínků, pouze zamulčován, a s vysazenými drobnými keři.
 • Komise projednala zpracovaný návrh plánu rozvoje Svobodných Dvorů. Při veřejném projednání, které bylo součástí tohoto jednání komise, bylo ze strany veřejnosti k návrhu vzneseno několik připomínek. Návrh plánu byl rovněž vyvěšen na webu www.svobodnedvoryhk.cz a veřejnost tak bude mít možnost se k němu písemně vyjádřit do 31. 7. 2023. Následně komise s plánem seznámí vedení města Hradec Králové a zahájí diskuzi o formě jeho přijetí a učinění takových kroků, které povedou k realizaci navrhovaných opatření. Prezentace z veřejné besedy s návrhem plánu ke stažení
 • V měsíci červnu proběhl v areálu sokolovny Dětský den pořádaný TJ Slavoj a Sousedská slavnost pořádaná komisí ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Svobodné Dvory. Obě akce se vydařily a byly hojně navštíveny. Komise děkuje organizátorům obou akcí za jejich práci.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejnil přepracovanou dokumentaci EIA, kterou přijal od zpracovatele zastupujícího investora projektu „Shopping park a veřejný park Kukleny“ – tzv. Nová Zelená. Komise se s materiálem již seznámila a předloží v této věci připomínky ve formě svého písemného stanoviska do požadovaného termínu 16. 6. 2023.
  KMS vypracovala k záměru negativní stanovisko, které bylo v termínu odesláno magistrátu města. Odbor rozvoje učinil ze stanoviska komise součást stanoviska statutárního města Hradec Králové k tomuto záměru.
 • Komise žádá Městskou policii o kontrolu nedovoleného stání na chodníku a na zeleni na Dvorské ulici v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Ovocnářská a Drtinova. 4/10/2023 Bc. Bocek informoval komisi o proběhlých kontrolách nedovoleného stání na chodnících a zeleni v tomto úseku Dvorské ulice. Přestupky byly řešeny dosud domluvou, při dalších kontrolách bude již Městská police postupovat cestou pokut. Smyslem těchto kroků je v prvé řadě odstranit nedovolené stání a zajistit průjezdnost této páteřní komunikace, což nedovolené stání omezuje častými přesahy parkovaných vozidel do vozovky, stejně jako omezuje pohyb pěších po chodnících.
  Komise místním šetřením konstatovala dílčí zlepšení v místě, avšak stále dochází k nedovolenému parkování na chodnících (včetně vjezdů) a zeleni, přičemž zaparkovaná auta často přesahují do vozovky, čímž ohrožují bezpečnost provozu, a současně zasahují do chodníku a zde omezují možnost průchodu pro pěší, rodiny s kočárky, invalidní vozíky a další. Z tohoto důvodu žádá komise Městskou policii, aby posílením kontrolní činnosti postupně tyto jevy eliminovala.
  Na jednání komise se dostavili občané z Dvorské ulice, jichž se daná problematika týká. Občané trvají na svém požadavku na parkování před domy, komise a Městská policie Hradec Králové trvají na maximálním dodržování požadavku na nezasahování zaparkovaných vozidel do chodníků (se zákonným požadavkem na průchodnost chodníku o šíři 150 cm) a zelených ploch a současně nezasahování vozidel žádnou jejich částí do vozovky. Zástupci komise občanům vysvětlili, že se jedná nejen o situaci kolidující se zákonem, ale také o předmět častých a opakovaných stížností ze strany ostatních občanů na zhoršenou (sníženou) průchodnost chodníků v této části Dvorské ulice a na kolizní situace způsobené vyčnívajícími částmi zaparkovaných vozidel do vozovky. Dále bylo připomenuto, že parkování na konkrétním místě nelze jakkoliv vymáhat, stejně jako bylo poukázáno na problematičnost parkování na veřejné komunikaci způsobem odporujícím zákonu. Komise konstatuje, že po opakovaných návštěvách Městské policie se daří odparkovat většinu vozidel na vlastních pozemcích jejich provozovatelů, případně je odparkovat na vjezdech způsobem neomezujícím ani neohrožujícím provoz, a situace se tak výrazně zlepšila. Občané navrhují pro zcela bezproblémové budoucí parkování vozidel položit k okraji každého z travnatých pásů řadu zatravňovacích dlaždic. Komise konstatuje, že jde o opatření z několika důvodů problematické, avšak současně uznává, že by se jednalo o možné řešení problému. Z toho důvodu komise žádá Komisi rady města pro dopravu a podporu cyklistiky o posouzení tohoto návrhu včetně přizvání zástupce komise místní samosprávy k projednání tohoto bodu. Občané byli ze strany přítomného zástupce Městské policie upozorněni, že v čase do vyřešení této otázky nemůže policie tolerovat parkování shora popsaným způsobem, které by omezovalo užívání chodníku nebo vozovky či dokonce ohrožovalo bezpečnost provozu.

   

ZASEDÁNÍ KMS (ČERVEN 2023)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *