Ve středu 24. května 2023 se v budově pošty uskutečnilo páté setkání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v tomto roce. Na jednání se řešila různorodá témata. Další jednání se uskuteční 21. června od 18:00 v salonku restaurace a penzionu U sv. Jana. Na schůzi bude veřejnosti představen a diskutován návrh rozvojového plánu Svobodných Dvorů.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • Mgr. M. Šeba seznámil komisi s výsledky hlasování veřejnosti o návrzích nového heraldického znaku Svobodných Dvorů, které nechal na své náklady zpracovat Okrašlovací spolek Svobodné Dvory. Vítězný návrh byl členům komise představen, veřejnost s ním bude seznámena dne 17. 6. 2023 při Sousedské slavnosti. Komise přijímá tento návrh za znak Svobodných Dvorů a deklaruje svůj zájem užívat jej při své práci, na vydávaných materiálech, v komunikaci s občany, na pořádaných akcích a při všech dalších vhodných příležitostech. Okrašlovací spolek je připraven znak komisi k těmto účelům poskytnout, stejně jako dalším svobodnodvorským spolkům a subjektům.
 • Na komisi se obrátili obyvatelé Boční ulice s informací o opětovně se vyskytujících problémech souvisejících s provozem areálu bývalého Ligmetu, které vyplývají z nerespektování nejvyšší povolené rychlosti a zásad bezpečné jízdy při průjezdu touto ulicí ze strany zásobování a návštěvníků areálu. Komise navrhuje obyvatelům ulice oslovit nejprve vlastníka areálu s výzvou k dodržování dopravních předpisů při obsluze areálu, a teprve po neúspěchu takového jednání je komise připravena poskytnout součinnost pro další postup.
 • Komise dokončuje práci na rozvojovém plánu Svobodných Dvorů. Jeho závěry, které budou obsahovat i výstupy z proběhlého dotazníkového šetření, budou veřejnosti prezentovány na veřejné schůzi komise s občany, která proběhne dne 21. 6. 2023 od 18 hodin v salonku penzionu a restaurace U sv. Jana. Komise zve k účasti širokou veřejnost!
 • Komise dále zve občany k účasti na nadcházejících akcích – Dětském dni dne 3. 6. 2023 a Sousedské slavnosti spojené s představením nového znaku dne 17. 6. 2023. Obě akce se uskuteční u sokolovny. Zároveň bude na obou akcích možnost zapojit se do tvorby pocitové mapy Svobodných Dvorů, tedy zaznamenat do mapového listu místa, která jsou vnímána pozitivně a která negativně.
 • Komisi byl Odborem rozvoje města magistrátu doručen návrh optimalizace svozových míst odpadu na území Svobodných Dvorů. Mgr. J. Šeba návrh dopracoval tak, aby odpadové nádoby byly logicky soustředěny na vhodných místech při zachování jejich dostupnosti, avšak aby byly současně eliminovány nežádoucí jevy odkládání odpadu ze strany podnikatelských subjektů i občanů, kteří ve Svobodných Dvorech nežijí. S tím byl tento dokument předložen Odboru rozvoje města k dalšímu postupu.
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejnil přepracovanou dokumentaci EIA, kterou přijal od zpracovatele zastupujícího investora projektu „Shopping park a veřejný park Kukleny“ – tzv. Nová Zelená. Komise se s materiálem již seznámila a předloží v součinnosti s Odborem rozvoje města v této věci připomínky ve formě svého písemného stanoviska do požadovaného termínu 16. 6. 2023.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

 • Komise žádá Odbor památkové péče Magistrátu města Hradec Králové o zhodnocení stavu pomníku obětem 1. světové války před budovou pošty na Dvorské ulici (na parcele č. st. 353, k. ú Svobodné Dvory) a provedení jeho obnovy a očištění cestou odborného restaurování včetně likvidace keře rostoucího před pomníkem.
  V měsíci květnu proběhlo odstranění keře, v červnu pak bude probíhat očištění a restaurování samotného pomníku.
 • Mgr. Balda informoval komisi o aktuálním pozastavení realizace přístavby školy. Kontrolou bylo zjištěno užití nevhodného betonu pro betonáž výtahové šachty, která tak bude muset být dodatečně vyztužena, případně demolována a zhotovena znovu. Město aktuálně vede v této věci komunikaci se zhotovitelem, společností Elektro Mosev. Protože v důsledku toho reálně hrozí zpoždění plánovaného termínu dokončení přístavby a začátku jejího užívání počátkem nového školního roku, musí si základní škola obstarat náhradní výukové prostory. Škola a komise vybraly k tomuto účelu prostory v obecním domě, které využívá komise ke svým jednáním. Prostory však dlouhodobě vyžadují rekonstrukci, kterou by bylo možné realizovat do začátku školního roku, kdy by po nezbytně dlouhou dobu sloužily škole, a následně by byly opět k dispozici komisi a pro spolkovou a komunitní činnost. Komise proto navrhuje Odboru školství  a volnočasových aktivit dětí a mládeže magistrátu využít tyto prostory, které jsou navíc v krátké docházkové vzdálenosti od základní školy. 4/9/2023 Mgr. Balda přednesl zprávu o postupu rekonstrukce a dostavby budovy základní školy, která je aktuálně pozastavena s ohledem na pochybení ze strany zhotovitele. Město jako investor stavební akce aktuálně řeší další postup vůči zhotoviteli, avšak je jisté, že se nepodaří zahájit nový školní rok v dokončené přístavbě. Škola se proto připravuje na provizorní umístění jedné z prvních tříd mimo budovu školy, kdy základní škola shodně s komisí místní samosprávy doporučují městu Hradec Králové využít prostory v obecním domě. Tyto prostory jsou v majetku města a jejich rekonstrukci lze realizovat v požadovaném termínu.
  Z důvodu požadavků Krajské hygienické stanice na parametry, které musí plnit prostory užívané pro školní výuku, budou prostory v obecním domě vyžadovat rozsáhlejší rekonstrukci. Škola tedy dočasně využije k výuce prostor ve své budově, než bude dokončena přístavba. Protože ze strany základní školy, Odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže i komise trvá zájem na využívání těchto prostor, ať už jako záložních prostor pro školu či jako prostor pro práci komise a rozvoj komunitního života, žádá komise Odbor majetku a Správu nemovitostí Hradec Králové o provedení rekonstrukce tak, jak byla diskutována při pracovním setkání na místě.
 • Komise žádá Městskou policii o kontrolu nedovoleného stání na chodníku a na zeleni na Dvorské ulici v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Ovocnářská a Drtinova. 4/10/2023 Bc. Bocek informoval komisi o proběhlých kontrolách nedovoleného stání na chodnících a zeleni v tomto úseku Dvorské ulice. Přestupky byly řešeny dosud domluvou, při dalších kontrolách bude již Městská police postupovat cestou pokut. Smyslem těchto kroků je v prvé řadě odstranit nedovolené stání a zajistit průjezdnost této páteřní komunikace, což nedovolené stání omezuje častými přesahy parkovaných vozidel do vozovky, stejně jako omezuje pohyb pěších po chodnících.
  Komise místním šetřením konstatovala dílčí zlepšení v místě, avšak stále dochází k nedovolenému parkování na chodnících (včetně vjezdů) a zeleni, přičemž zaparkovaná auta často přesahují do vozovky, čímž ohrožují bezpečnost provozu, a současně zasahují do chodníku a zde omezují možnost průchodu pro pěší, rodiny s kočárky, invalidní vozíky a další. Z tohoto důvodu žádá komise Městskou policii, aby posílením kontrolní činnosti postupně tyto jevy eliminovala.
 • Ve vazbě na návrh, který má projednat rada města Hradec Králové a který řeší pojmenování nové ulice v k. ú. Svobodné Dvory, vypracovala komise své stanovisko. V něm s odkazem na své loňské usnesení navrhuje tuto ulici pojmenovat jménem Milana Morávka, představitele významné svobodnodvorské rodiny Morávků, činorodého a zasloužilého občana Svobodných Dvorů, dárce kostry mamuta nalezené v rodinné cihelně hradeckému muzeu. Podrobné důvody jsou shrnuty ve stanovisku a životopisu Milana Morávka, který je jeho přílohou. Komise místní samosprávy tento návrh opětovně schvaluje, naproti tomu nesouhlasí s návrhem komise pro pojmenování ulic na pojmenování ulice jménem Jana Morávka.
  Zastupitelstvo města návrh komise místní samosprávy schválilo na svém jednání dne 25. 4. 2023 a v nové ulici již byly osazeny tabulky se jménem Milana Morávka.
 • V pátek 21. dubna 2023 se uskuteční jednání u náměstka primátorky Ing. Adama Záruby, Ph.D., kterého se za komisi zúčastní Mgr. Merta a Mgr. M. Šeba. Předmětem jednání bude problematika Bohdaneckého rybníku ve smyslu jeho perspektivního využití s aktivním zapojením města. Zástupci komise budou současně hovořit o problematice čerpání vody z rybníka k zálivce polností obhospodařovaných firmou PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA – HAK, s.r.o., které odbor životního prostředí magistrátu povolil v rozporu se stanoviskem komise, a které se dle názoru komise i dalších subjektů neslučuje s oprávněnými zájmy zdejších občanů, stejně jako se zájmy ochrany přírody.
  Náměstek Ing. Adam Záruba, Ph.D. na jednání vyslovil souhlas se záměrem komise chránit rybník a jeho okolí. Proběhlé zkoumání na místě potvrdilo přítomnost chráněných i zvláště chráněných živočichů. Město osloví vlastníky rybníka za účelem jednání o jeho možném odkupu ze strany města, případně spolupráce při jeho ochraně, kultivaci a posílení rekreační funkce. Je zjevné, že tyto záměry se neslučují s extenzivním vytěžováním rybníka v podobě čerpání vody. Krajinný ekolog Mgr. Martin Hanousek podal dne 24. 5. 2023 Odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové podnět k vyhlášení přechodně chráněné plochy Bohdanecký rybník, a to z důvodů ochrany významné ptačí lokality bývalého písníku s řadou ostrovů a doprovodnými porosty a cennými fragmenty bezlesých lučních biotopů především v JZ části území. Po vyhlášení přechodné ochrany by měl následovat podrobnější výzkum směřující k vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území. Komise se k tomuto podnětu připojuje a žádá Odbor životního prostředí, aby mu vyhověl. Komise žádá náměstka primátorky Ing. Adama Zárubu, Ph.D., aby podnikl další kroky potřebné k vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území Bohdanecký rybník.
 • Technické služby Hradec Králové zahájily dne 17. dubna 2023 práce na obnově povrchu Dvorské ulice v úseku mezi křižovatkou s ulicí K Metelce a odbočkou k Bohdaneckému rybníku, stejně jako opravu povrchu Pálenecké ulice mezi křižovatkami s ulicemi F. Žaloudka a Dvorská. Součástí prací je i oprava povrchu ulice Spojovací.
  Komise konstatuje, že práce byly dokončeny, a děkuje Technickým službám Hradec Králové za jejich provedení. Jejich realizací došlo k významnému zlepšení kvality komunikací. Současně komise žádá Technické služby, aby další pokládkou souvislého asfaltového povrchu v ulici U Studánky pokračovaly v postupném zlepšení podmínek její průjezdnosti a schůdnosti.
 • Mgr. Merta informoval o společném jednání zástupců magistrátu města, TJ Slavoj a Technických služeb Hradec Králové, které proběhne dne 27. dubna 2023 a jehož tématem bude modernizace dětského hřiště v areálu sokolovny. Komise dlouhodobě prosazuje realizaci této akce, neboť v horní části Svobodných Dvorů zcela schází dětské hřiště vybavené odpovídajícími herními prvky.
  V návaznosti na jednání dojde k instalaci nových herních prvků a modernizaci stávajících prvků ještě v letošním roce.
 • Mgr. Kropáč informoval komisi, že ze strany ředitelství silnic a dálnic byla podepsána smlouva
  o dílo s vybraným uchazečem ve věci stavby protihlukových stěn podél dálnice D11. Zahájení prací tak lze očekávat v nejbližší době.

  Stavební práce mají začít 1. 7. 2023 s předpokládaným dokončením koncem srpna. Komise připomíná, že podle dříve odsouhlaseného postupu má po dostavbě stěn proběhnout další kontrolní měření hluku, které ukáže, zda je třeba dobudovat stěny i v dalších úsecích.
 • Komise žádá Odbor dopravy magistrátu o stanovení přesunu značky „Konec obytné zóny“, umístěné v ulici Cihlářská ve směru od Dvorské ke Spojovací ulici u domu č.p. 661/6, až na konec ulice, tj. na úroveň značky „Dej přednost v jízdě“. Důvodem je faktický stav ulice Cihlářská, kde za místem současného umístění značky „Konec obytné zóny“ neexistuje přístup na chodník.
  Dle doporučení pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti požádá Odbor správy majetku města o stanovení zrušení trojúhelníku a na jeho místo přesunutí konce obytné zóny.
ZASEDÁNÍ KMS (KVĚTEN 2023)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *