Ve středu 22. ledna 2020 proběhlo první zasedání Komise místní samosprávy v tomto roce.

Z nově projednaných a probíhajících bodů lze vyzdvihnout následující body:

 • Stavební úpravy v budově ZŠ – v rámci programu ITI bude provedena přístavba budovy školy v prostoru dvora. Zvýšení finančních prostředků ve výši 30 mil. Kč na tuto investiční akci bylo schváleno. Bylo vydáno stavební povolení. Proti vydanému stavebnímu povolení byl ze strany sousedů podán odpor.  
 • KMS projednala požadavek na úpravu jízdního řádu linky č.16. Požadujeme upravit odjezd autobusu ze zastávky Svobodné Dvory ve směru do centra již v 4:45 hod (tj. dřívější odjezd o 10 min.). Bylo projednáno se zainteresovanými KMS a obcí Stěžery. MMHK předal požadavek DP HK k zapracování.
 • KMS na žádost občanů ulice K Metelce požaduje opravu povrchu vozovky, snížení rychlosti vozidel na 30 km/hod a zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 t v obou směrech. Tato vedlejší ulice se v současné době stala objízdnou komunikací při dopravních zácpách na kruhovém objezdu u ČKD. Požadavek byl zamítnut.
 • Občané upozornili na vybudování protlaku pod silnicí I-11 u tzv. Bohdanečského rybníku firmou Plotišťská zelenina – HAK s.r.o. Protlakem bude vedeno zavlažování. Dle vyjádření odboru Životního prostředí je toto realizováno v souladu s vydaným povolením o čerpání vody z roku 2012. KMS žádá o kopii této smlouvy a zároveň požaduje, aby byla smlouva ukončena po jejím vypršení, tj. v roce 2022.
 • KMS požaduje rozšíření parkovacích stání před ZŠ o další tzv. přírodní stání. Bylo zamítnuto.
 • KMS požaduje zařadit do plánu oprav povrch vozovky ulice Dvorské od křižovatky Dvorská x Cihlářská ke křižovatce Dvorská x Spojovací včetně chodníků. Oprava povrchu vozovky bude zařazena do plánu oprav v návaznosti na výstavbu dálnice D11 a silnice opravu silnice I/11.
 • KMS požaduje opravit povrch vozovky na ulici Bohdanečské. Oprava ulice není v plánu oprav. TSHK prověří opravu výtluků.
 • Vzhledem k zvýšení provozu na páteřní komunikaci Dvorská občané požadují vybudování přechodu pro chodce u zastávky MHD Dvorská. Bude evidováno jako prioritní požadavek KMS.
 • KMS žádá o rozšíření probíhající investiční akce Chodník v ulici Spojovací o obnovu živičného krytí vozovky v celé její šíři. K tomuto účelu by se měli sdružit finanční prostředky vyčleněné na lokální opravy vozovky související s výstavbou chodníku s prostředky na budoucí plánovanou opravu vozovky. Předejde se tak tomu, že lokální opravy budou následně vybourány při plánované opravě celé vozovky a tím plýtvání finančních prostředků města.
 • KMS upozorňuje na poškozování vozovek v ulicích Klacovská, Spojovací (jižní část) a Dvorská (od sokolovny po kruhový objezd), které způsobuje stavební doprava ze stavby dálnice D11. Současně dochází k nadměrnému znečištění vozovek a jejich okolí – fasády domů, plotů, chodníků vč. zastávky MHD U školy a parkujících vozidel. KMS žádá na zajištění finančních prostředků na opravy těchto komunikací od ŘSD a naplánování celkových oprav poničených vozovek, ihned po dostavbě přilehlé části dálnice D11 a průběžný úklid vozovek.
 • KMS žádá zařazení do plánu údržby TSHK sekání travnatých ploch na Kozlovce včetně příkopu na cestě na Křemenec.
 • KMS žádá o vytvoření dvou parkovacích míst (rozšíření stávajícího parkování) na ulici Cihlářské u č.p. 690/4 a parkovací místa osadit cedulí Vyhrazeno pro obyvatele domu. Pracovní skupina pro dopravu nesouhlasí s vytvořením nových parkovacích míst. Je možné vytvořit na stávající ploše vyhrazená placená parkovací místa. KMS projedná s majiteli bytů.   
 • KMS požaduje umístění kontejnerů na plasty, papír a sklo na sídliště Nová Pálenecká. Stání je vybudováno na ulici Františka Žaloudka za křižovatkou s ulicí Františka Komárka.
 • KMS požaduje úpravu plochy pod stávajícími kontejnery u křižovatky Spojovací x Dvorská.
 • KMS požaduje opravu plůtku kolem sochy sv. Jana na ulici Spojovací. Plůtek byl poničen při opravě kanalizace a chodníku.
 • KMS nesouhlasí se zamítavými stanovisky Pracovní skupiny pro dopravu a bezpečnost a žádá jejich opětné projednání za přítomnosti členů KMS. Jedná se o úpravy silničního provozu, které by zvýšili bezpečnost občanů a zejména dětí při cestě do školy.
ZASEDÁNÍ KMS (LEDEN 2020)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *