Ve středu 20. září 2023 proběhlo první poprázdninové a v pořadí sedmé jednání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v tomto roce. Další jednání se uskuteční 18. října od 18:30 v jednací místnosti komise v obecním domě.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • Zhotovitel dokončil instalaci protihlukových stěn při vybraných úsecích dálnice D11 procházejících k.ú. Svobodné Dvory. Podle některých občanů došlo k dílčímu zlepšení hlučnosti, podle jiných naopak ze zhoršení vlivem odrážení hluku od stěn v úsecích, kde proběhla realizace jen při jedné straně dálnice. Komise v té souvislosti upozorňuje na závazek provést po dokončení protihlukových stěn kontrolní měření hluku, a žádá, aby bylo realizováno za shodných časových, klimatických a ostatních podmínek, jako měření, které realizaci protihlukových stěn předcházelo. Komise žádá o informaci, kdy toto měření proběhne, a navrhuje s odkazem na přislíbené měření hluku generovaného provozem na dálnici na katastru Plačic, aby i toto měření proběhlo na delším časovém úseku.
 • Občané z ulice Dvorská požadují umístění stacionárního zařízení pro měření rychlosti v úseku mezi křižovatkami s ulicemi K Metelce a Boční, a v úseku od sokolovny k poště, neboť v obou úsecích se zvyšuje počet řidičů nerespektujících nejvyšší povolenou rychlost. Komise žádá pracovní skupinu náměstka primátora pro dopravu o projednání. Dále komise žádá Městskou policii Hradec Králové o častější měření rychlosti v těchto úsecích.
 • Komise přijala informaci o postupu rekonstrukce budovy základní školy. Stav prací dovolil bez větších omezení zahájit nový školní rok. Nedodělky jsou řešeny v součinnosti s dodavatelem.Dne 31. 8. 2023 bylo vydáno územní rozhodnutí pro projekt výstavby sportoviště a sportovní haly při ZŠ Svobodné Dvory. S ohledem na nutnost úprav dokumentace pro zohlednění sousedního záměru výstavby rezidenčního projektu dojde nyní k zadání zakázky na změnovou dokumentaci. Zadání zakázky na zpracování vlastní stavební dokumentace se tak předpokládá na jaře roku 2024.
 • Komise přijala informaci, že v areálu hřiště u sokolovny jsou instalovány nové herní prvky nákladem Technických služeb města Hradec Králové. Komise děkuje za realizaci tohoto svého požadavku.
 • Komise informuje občany, že veřejná schůze se zástupci vedení města se uskuteční ve čtvrtek 7. prosinec 2023 v budově Základní školy, Spojovací 66, od 18:00. Na programu bude projednání aktuálních témat souvisejících s rozvojem Svobodných Dvorů ve vazbě na zpracovaný plán rozvoje.
 • Komise informuje občany, že druhý ročník akce Svobodnodvorský Halloween se uskuteční v pondělí 30. října 2023. V budově základní škole opět proběhne dlabání a vyřezávání dýní, které budou společně se svíčkami pro dětské účastníky připraveny zdarma v počtu 200 ks. Součástí akce bude nově i lampionový průvod a stezka odvahy vedoucí kolem sokolovny. O celém programu akce budou včas informovat plakáty a příspěvky na Facebookovém profilu KMS i Základní školy. Akci pořádá KMS společně se základní školou a KRPŠ za přispění města Hradec Králové.
 • Komise projednala na základě žádosti kanceláře primátorky jmenovitou nominaci zastupitelského klubu ODS na členství v KMS Svobodné Dvory. Komise k tomu uvádí, že její početní stav je v současnosti zcela naplněn a všichni členové mají zájem v práci pokračovat. Tento stav tedy neumožňuje přijmout nového člena. V případě budoucího uvolnění některého místa bude komise postupovat tak, že jmenovitě projedná nominaci zájemců z řad občanů, které již eviduje, a to v pořadí, v němž se přihlásili. Takto projednaného zájemce následně komise navrhne radě města Hradec Králové ke jmenování. Komise dále informuje, že zájem občana nominovaného za ODS o členství v komisi je již od podzimu roku 2022 evidován, a to pod pořadovým číslem 9.
 • Komise obdržela informaci, že k projednání v orgánech města je připraven Plán společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svobodné Dvory, včetně ucelené části k. ú. Plotiště nad Labem a Stěžery – dokumentace k datu 05/2023 zpracovaná firmou GEOVAP, spol. s r.o.
 • Komise je Odborem správy majetku Magistrátu města Hradec Králové dotazována na vyjádření k zamýšlené směně pozemků v k. ú. Svobodné Dvory, Kozlovka. Jedná se o směnu části pozemku pp. č. 34/1 ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové za pozemek pp. č. 1106 v soukromém vlastnictví. Důvodem návrhu směny je záměr města v rámci územní studie Kozlovka, Svobodné Dvory, a souvisejícího rozšíření místní komunikace v ulici Spojovací, kdy získané části pozemků do vlastnictví města budou využity k záměru této územní studie. Komise k tomu konstatuje, že k této směně nemá námitek a s navrhovaným souhlasí za podmínky, že výměra oddělované části pozemku pp. č. 34/1 bude srovnatelná výměrou pozemku pp. č. 1106. Pokud by šlo o odlišnou výměru, přepokládá komise, že bude směna podložena znaleckým posudkem. I v takovém případě se směnou komise principiálně souhlasí.
 • Komise v návaznosti na svá dřívější usnesení a požadavky občanů připravila plán obnovy dětských hřišť a sportovišť v jihovýchodní (spodní) části Svobodných Dvorů. Komise v něm požaduje mimo jiné doplnění herních prvků vč. prvků pro seniory na vybraná dětská hřiště, úpravu jednoho z hřišť na hřiště workoutové a obnovu sportovní plochy na rozhraní ulic Drtinova a Pálenecká. Dále komise jedná s developerem lokality Meteor o možnosti daru pozemku a finančního příspěvku městu na vybudování dětského hřiště v této lokalitě. Komise v těchto věcech žádá o společné jednání s náměstkem primátorky Ing. Miroslavem Hlouškem, zodpovědným za oblast sportu, a Technickými službami Hradec Králové.
 • Rada města Hradec Králové schválila (usn. č. RM/2023/1067) na svém jednání dne 5. 9. 2023 pořízení studie proveditelnosti protipovodňových opatření Malého labského náhonu s podrobností dokumentace pro územní rozhodnutí. Komise konstatuje s ohledem na svá předchozí usnesení k tomuto záměru, že nesouhlasí se zamýšleným vybudováním suchého poldru, jehož realizace by byla spojena s významným záborem bonitní zemědělské půdy. Dále komise požaduje zahrnout do studie revitalizaci Chaloupské svodnice. Komise žádá náměstka primátorky pro oblast životního prostředí Ing. Adama Zárubu, Ph.D. o společné jednání s pořizovatelem studie za účasti zástupců komise s cílem diskutovat výše uvedené výhrady a požadavky.
 • Komise prověřila v aplikaci e-usnesení míru plnění svých usnesení ze strany pověřených zástupců Magistrátu města Hradec Králové. Komise konstatuje, že jediným odborem, který dlouhodobě a zcela ignoruje podněty a požadavky komise, je Odbor hlavního architekta. Tato skutečnost neumožňuje komisi řešit problematiku spojenou s gescí územního plánování a souvisejícími oblastmi, a proto žádá gesčního náměstka Ing. Adama Zárubu, Ph.D. o iniciaci nápravy tohoto stavu.
 • Komise obdržela od odboru správy majetku Magistrátu města Hradec Králové informaci o přípravě koupě vodárenské infrastruktury zbudované v rámci stavby „Obytný soubor Svobodné Dvory – Nová Pálenecká I. a II. etapa“ na pozemcích pp. č. 532/8, pp. č. 532/20, pp. č. 539/43, pp. č. 539/44, pp. č. 539/45, pp. č. 539/46, pp. č. 850/1, pp. č. 539/66, pp. č. 539/1, pp. č. 539/34, pp. č. 539/134, pp. č. 849, vše v k. ú. Svobodné Dvory, od společnosti IMO-STAR 98 s.r.o. do vlastnictví statutárního města Hradec Králové. Komise k tomu konstatuje, že k uvedenému záměru nemá námitek a s navrhovaným souhlasí.
 • V sobotu 16. září 2023 se uskutečnil již 5. ročník akce Ukliďme Svobodné Dvory, konaný v rámci republikové akce Ukliďme Česko. Dobrovolníci uklízeli tentokrát především v jihovýchodní (spodní) části Svobodných Dvorů.
 • Komise registruje opakované stížnosti občanů na stav a provoz objektu bývalých potravin Meteor, později reklamní pošty Ferda. Objekt je aktuálně využíván částečně jako ubytovna zahraničních občanů a dílem jako skladovací prostory. Na jednání komise se opakovaně dostavili občané upozorňující na tyto problémy. Předmětem stížností je přitom nejen celkový stav objektu, ale především jeho provoz, který generuje časté situace, při nichž dochází k porušování vyhlášky o nočním klidu, stejně jako vytváření značného nepořádku v okolí blízkých svozových míst odpadových nádob. Komise k tomu konstatuje, že s vedením města Hradec Králové již delší dobu diskutuje možné varianty systémového řešení této lokality. Problematika odkládání odpadů vzniklých provozem objektu je již řešena ve spolupráci s Odborem rozvoje města Magistrátu města Hradec Králové. Problematika porušování vyhlášky o nočním klidu je složitější, neboť je třeba, aby vždy při vzniku takových situací občané přivolali hlídku Městské policie. Komise bude situaci řešit nadále a iniciovat aktivní postup všech relevantních subjektů a složek.
 • Předseda informoval komisi o jednání zástupců komisí místní samosprávy s vedením města, které proběhlo 11. 9. 2023. Diskutovány byly problematiky participativních rozpočtů, aplikace pro nahlašování podnětů z oblasti závad na veřejných prostranstvích, či práce s prioritami komisí.
 • Komise přijala informaci KMS Plotiště nad Labem o jejím usnesení 23/7/4, kterým požaduje revizi dřevin, instalaci laviček, výsadbu a další úpravy na travnaté ploše na rozhraní ulic Zahrádkářská a Drtinova. Tato plocha se nachází na pomezí katastrů Svobodných Dvorů a Plotišť nad Labem a využívají ji ve zvýšené míře právě i občané Svobodných Dvorů. Z toho důvodu komise tento požadavek podporuje a žádá Technické služby Hradec Králové o jeho realizaci.
 • V návaznosti na provedené kontroly nesprávného parkování v ulici Dvorská se na komisi obrátili občané s požadavkem na provedení kontrol v ulicích F. Tichého, Drtinova, Zahrádkářská, Jabloňová a Ovocnářská, kde dochází taktéž k nesprávném parkování. V jeho důsledku jsou zde zhoršené podmínky pro průchod po chodnících, průjezd po komunikaci a celkově zde dochází ke snižování bezpečnosti provozu. Komise tento požadavek občanů předala zástupci Městské policie. Dále občané z ulice Dvorská požadují upřesnění pravidel pro správné parkování svých vozidel. Bc. Bocek, zástupce Městské policie, k tomu konstatuje, že jediným tolerovaným způsobem parkování na veřejných prostranstvích je parkování na vjezdech podélně s komunikací, kdy vozidlo nebude zasahovat do zelených pásů ani do komunikace, a zároveň nebude omezovat průchod chodníkem za stanovený limit 1,5 metru. Parkování jiným způsobem nebude tolerováno, a to ani parkování na chodníku. Bc. Bocek k tomu upřesňuje, že na nesprávné parkování přijímá Městská policie stížnosti ze strany občanů, nikoliv ze strany komise.
 • Komise diskutovala problematickou křižovatku ulic Spojovací, Dvorská a Klacovská, kde se během letních prázdnin stala další vážná dopravní nehoda. Komise konstatuje, že tato křižovatka vyžaduje zásadnější rekonstrukci, a to ideálně ve vazbě na zamýšlenou komplexní rekonstrukci komunikací a veřejných prostranství v bloku ulic Dvorská – Cihlářská – Spojovací. Tento projekt je jednou z priorit komise. Krátkodobě lze situaci na křižovatce Spojovací x Dvorská x Klacovská zlepšit doplněním vodorovného, příp. i svislého dopravního značení. Technické služby jsou podle předběžného sdělení připraveny jej provést na základě dopravní studie. Komise žádá Odbor hlavního architekta o její pořízení.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

 • Začátkem roku proběhlo v Dvorské ulici na více než 200 metrů dlouhém úseku mezi křižovatkami s ulicemi Ovocnářská a Zahrádkářská rozsáhlé kácení lipového stromořadí. Komise požaduje, aby náhradní výsadba, plánovaná na podzim 2023, byla realizována nejméně ve stejné nebo i vyšší hustotě, jako byla výsadba původní. Analogicky komise požaduje, aby v úseku předchozího kácení téhož stromořadí mezi křižovatkami s ulicemi Ovocnářská a Pálenecká, kde již byla v mezičase realizována náhradní výsadba, byla tato dodatečně zahuštěna nejméně do původní hustoty nebo i vyšší. Komise v této souvislosti připomíná, že podle schválené Adaptační strategie města Hradec Králové na změnu klimatu patří Svobodné Dvory mezi části města nejvíce ohrožené klimatickou změnou.
  Komise obdržela informaci, že náhradní výsadba v úseku mezi ul. Zahrádkářská a Ovocnářská bude realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím Odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové do konce listopadu 2023. Umístění stromů je navrženo s ohledem na vjezdy a inženýrské sítě, když navržené množství stromů je s ohledem na tyto limity maximální možné. V úseku mezi ul. Ovocnářská a Pálenecká vysadily Technické služby Hradec Králové v r. 2021 v návaznosti na kácení části lipového stromořadí 5 nových stromů. Náhradní výsadba byla provedena shodně s počtem sázených stromů (5 ks vykáceno, 5 ks vysázeno). Komise navrhla Technickým službám pozice pro výsadbu dalších stromů. Vzhledem k blízkosti pozemkových hranic požádaly Technické služby komisi o zajištění souhlasů vlastníků sousedních nemovitostí s tímto návrhem. Komise konstatuje, že se potřebné souhlasy pokusí zajistit a současně žádá Technické služby o brzkou rekonstrukci chodníku v úseku mezi ulicemi Ovocnářská a Zahrádkářská s ohledem na jeho značně poškozený povrch a nevzhledné pařezy po pokácených stromech.
 • Komise žádá Vodovody a kanalizace o opravu propadlých kanálů v ulici Cihlářská u křižovatky s ulicí Spojovací.
  Komise obdržela informaci, že jde o propadlé poklopy armaturních šachet. Královéhradecká provozní přislíbila řešení stavu v podzimních měsících.
 • Komisi byl Odborem rozvoje města magistrátu doručen návrh optimalizace svozových míst odpadu na území Svobodných Dvorů. Mgr. J. Šeba návrh dopracoval tak, aby odpadové nádoby byly logicky soustředěny na vhodných místech při zachování jejich dostupnosti, avšak aby byly současně eliminovány nežádoucí jevy odkládání odpadu ze strany podnikatelských subjektů i občanů, kteří ve Svobodných Dvorech nežijí. S tím byl tento dokument předložen Odboru rozvoje města k dalšímu postupu.
  Komise obdržela od Odboru rozvoje města informaci, že změny v rozsahu a skladbě svozových míst budou realizovány k 30. 9. 2023, na místech jsou již umístěny informační tabule. Komise dále v té souvislosti žádá Odbor rozvoje města a Technické služby o vybudování zpevněných stání pro nádoby na určených svozových místech se zařazením do plánu realizace pro rok 2024.
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejnil přepracovanou dokumentaci EIA, kterou přijal od zpracovatele zastupujícího investora projektu „Shopping park a veřejný park Kukleny“ – tzv. Nová Zelená. Komise se s materiálem již seznámila a předloží v této věci připomínky ve formě svého písemného stanoviska do požadovaného termínu 16. 6. 2023.
  KMS vypracovala k záměru negativní stanovisko, které bylo v termínu odesláno magistrátu města. Odbor rozvoje učinil ze stanoviska komise součást stanoviska statutárního města Hradec Králové k tomu záměru.
  Veřejného projednání dokumentace se za komisi zúčastnili Mgr. Kropáč a Ing. Smetiprach. Projednání nepřineslo nové informace nad rámec dosud předložených stanovisek investora, veřejnosti a orgánů veřejné správy.
 • Komise upozorňuje na dosud nedořešené problémy způsobené výstavbou dálnice D11 na katastru Svobodných Dvorů. Jedná se zejména o poškozené komunikace, jejichž seznam v roce 2022 komise městu předala a u nichž v naprosté většině dosud nedošlo k opravám, stejně jako o přerušené komunikace a zhoršenou prostupnost území pro motoristy, zemědělce, cyklisty i pěší. Komise v minulosti opakovaně na tuto skutečnost poukazovala a žádala v této souvislosti s ohledem na složitost věci o obnovení kulatých stolů k dané problematice, a to v návaznosti na kulaté stoly pořádané během stavby dálnice D11. S tím souvisí např. F požadavek na vybudování chodníku a cyklostezky mezi křižovatkou ulic Dvorská x Spojovací a Chaloupkami nebo požadavek na dodatečné vyasfaltování vybudované obslužné komunikace, která asfaltový povrch postrádá jako jediná ze všech obslužných komunikací vybudovaných při stavbě tohoto úseku dálnice uvnitř i vně katastru města. Protože komise neobdržela od města na žádné ze svých usnesení a požadavků k této problematice adekvátní reakci ani návrh systémového postupu, žádá primátorku města dr. Pavlínu Springerovou, zodpovědnou za oblast komisí místní samosprávy, o iniciaci systémového přístupu ze strany města k uvedené problematice.
  Komise obdržela vyjádření Odboru správy majetku města, podle kterého město dosud neobdrželo pasport od ŘSD. V této záležitosti byla zaslána urgence na Ing. Rádla, vedoucího odd. přípravy a realizace D11 – 21610, Ředitelství silnic a dálnic ČR. Chodník a cyklostezka Dvorská x Spojovací a Chaloupky budou vybudovány Státním pozemkovým úřadem v rámci Komplexních pozemkových úprav jako obslužná komunikace pro zemědělskou techniku. Komplexní pozemkové úpravy dosud probíhají s předpokládaným dokončením v příštím roce. Teprve poté bude zpracována projektová dokumentace a následně bude realizováno. Žádost o dodatečné asfaltování obslužné komunikace byla odeslána odborem správy majetku na ŘSD dne 8. 6. 2023, dosud bez odpovědi.
 • Komise projednala zpracovaný návrh plánu rozvoje Svobodných Dvorů. Při veřejném projednání, které bylo součástí tohoto jednání komise, nebyly ze strany veřejnosti k návrhu vzneseny připomínky. Návrh plánu bude vyvěšen na webu www.svobodnedvoryhk.cz a veřejnost bude mít možnost se k němu písemně vyjádřit do 31. 7. 2023. Následně komise s plánem seznámí vedení města Hradec Králové a zahájí diskuzi o formě jeho přijetí a učinění takových kroků, které povedou k realizaci navrhovaných opatření.
  Komise konstatuje, že dokument byl dokončen, připomínky veřejnosti zapracovány a výsledné znění bude ještě do konce roku 2023 projednáno s vedením města Hradec Králové.
 • Komise žádá Městskou policii o kontrolu nedovoleného stání na chodníku a na zeleni na Dvorské ulici v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Ovocnářská a Drtinova. 4/10/2023 Bc. Bocek informoval komisi o proběhlých kontrolách nedovoleného stání na chodnících a zeleni v tomto úseku Dvorské ulice. Přestupky byly řešeny dosud domluvou, při dalších kontrolách bude již Městská police postupovat cestou pokut. Smyslem těchto kroků je v prvé řadě odstranit nedovolené stání a zajistit průjezdnost této páteřní komunikace, což nedovolené stání omezuje častými přesahy parkovaných vozidel do vozovky, stejně jako omezuje pohyb pěších po chodnících.
  Komise místním šetřením konstatovala dílčí zlepšení v místě, avšak stále dochází k nedovolenému parkování na chodnících (včetně vjezdů) a zeleni, přičemž zaparkovaná auta často přesahují do vozovky, čímž ohrožují bezpečnost provozu, a současně zasahují do chodníku a zde omezují možnost průchodu pro pěší, rodiny s kočárky, invalidní vozíky a další. Z tohoto důvodu žádá komise Městskou policii, aby posílením kontrolní činnosti postupně tyto jevy eliminovala.
  Na jednání komise se dostavili občané z Dvorské ulice, jichž se daná problematika týká. Občané trvají na svém požadavku na parkování před domy, komise a Městská policie Hradec Králové trvají na maximálním dodržování požadavku na nezasahování zaparkovaných vozidel do chodníků (se zákonným požadavkem na průchodnost chodníku o šíři 150 cm) a zelených ploch a současně nezasahování vozidel žádnou jejich částí do vozovky. Zástupci komise občanům vysvětlili, že se jedná nejen o situaci kolidující se zákonem, ale také o předmět častých a opakovaných stížností ze strany ostatních občanů na zhoršenou (sníženou) průchodnost chodníků v této části Dvorské ulice a na kolizní situace způsobené vyčnívajícími částmi zaparkovaných vozidel do vozovky. Dále bylo připomenuto, že parkování na konkrétním místě nelze jakkoliv vymáhat, stejně jako bylo poukázáno na problematičnost parkování na veřejné komunikaci způsobem odporujícím zákonu. Komise konstatuje, že po opakovaných návštěvách Městské policie se daří odparkovat většinu vozidel na vlastních pozemcích jejich provozovatelů, případně je odparkovat na vjezdech způsobem neomezujícím ani neohrožujícím provoz, a situace se tak výrazně zlepšila. Občané navrhují pro zcela bezproblémové budoucí parkování vozidel položit k okraji každého z travnatých pásů řadu zatravňovacích dlaždic. Komise konstatuje, že jde o opatření z několika důvodů problematické, avšak současně uznává, že by se jednalo o možné řešení problému. Z toho důvodu komise žádá Komisi rady města pro dopravu a podporu cyklistiky o posouzení tohoto návrhu včetně přizvání zástupce komise místní samosprávy k projednání tohoto bodu. Občané byli ze strany přítomného zástupce Městské policie upozorněni, že v čase do vyřešení této otázky nemůže policie tolerovat parkování shora popsaným způsobem, které by omezovalo užívání chodníku nebo vozovky či dokonce ohrožovalo bezpečnost provozu.
  Předseda se společně se zástupcem občanů z Dvorské ulice dne 11. 9. 2023 zúčastnil jednání Komise pro dopravu a podporu cyklistiky, kde přednesli informace o problematice parkování na Dvorské ulici včetně požadavku KMS a občanů na položení řady zatravňovacích dlaždic k okraji každého z travnatých pásů. Komise pro dopravu a podporu cyklistiky vzala informace na vědomí, avšak navrhované řešení nedoporučila. Doporučila situaci řešit koncepčně na celém území města (např. pořízením dopravní studie, regulací v rámci parkovacího managementu města, zvýšeným dohledem a restrikcí apod.).
ZASEDÁNÍ KMS (ZÁŘÍ 2023)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *