Ve středu 18. října 2023 proběhlo v pořadí osmé jednání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v tomto roce. Další jednání se uskuteční 22. listopadu od 18:30 v budově základní školy.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • Komise diskutovala zhoršující se situaci na křižovatce Dvorská x Spojovací x Klacovská, kde se v nedávné minulosti stalo několik dopravních nehod. Protože se jedná o frekventovanou křižovatku, kterou přecházejí v dopoledních i odpoledních hodinách děti na cestě do a ze základní školy, žádá komise Městskou policii o přidělení preventisty, který by dohlížel nad bezpečností přecházení. Komise tento návrh konzultovala s ředitelem základní školy Mgr. Baldou, který s návrhem souhlasí a upřesňuje, že škola má uplatnění pro preventistu na plný úvazek. Komise žádá Městskou policii o vyjádření.
 • Občané Boční ulice informují komisi o provozu areálu bývalého Ligmetu, který je využíván ke skladovacím účelům. Občané se s majitelem sešli a diskutovali provozní problémy. Poukazují zejména na hlučnost a zvýšený dopravní provoz po většinu dne, které provoz areálu generuje. Komise konstatuje, že areál je podle dostupných informací využíván v souladu s územním plánem, a po stránce zvýšené hlučnosti doporučuje občanům obrátit se na Krajskou hygienickou stanici s žádostí o kontrolní měření.
 • Komise se dotazuje Odboru hlavního architekta na stav přípravy projektového záměru rekonstrukce přechodu pro chodce přes ulici Dvorská u křižovatky s ulicí Pálenecká včetně opravy přechodu, osvětlení, vozovky, bezpečnostního povrchu Rocbinda. Záměr byl již v minulosti schválen pracovní skupinou náměstka pro oblast dopravy a je rovněž zahrnut v zásobníku projektů Plánu udržitelné mobility města Hradec Králové do roku 2040. S ohledem na rozšiřující se výstavbu obytného celku Nová Pálenecká a další individuální bytovou výstavbu v této části Svobodných Dvorů je jednak přechod stále frekventovanější a zároveň dochází k zahušťování dopravy jedoucí po ulicích Dvorská a Pálenecká, čímž stoupá potenciální rizikovost přecházení. Potřebnost realizace projektového záměru je tedy velmi vysoká.
 • Ing. Skaunic informoval komisi o jednání komise pro majetek, kde byla diskutována směna pozemků v Kozlovce (viz 7/10/2023) a výkup pozemku pro rozšíření zahrady MŠ K Meteoru.
 • Pan Jirásek přednesl komisi návrh na instalaci laviček při nově vybudovaném chodníku do Kozlovky. Komise s návrhem souhlasí a žádá Technické služby Hradec Králové o instalaci v úseku při aleji s tím, že konkrétní místa budou vybrána ve vzájemné spolupráci. Dále pan Jirásek upozorňuje na potřebu prořezu větví přesahujících ze stromů tvořící alej do chodníku, a na nutnost vysekat a vyčistit příkop za objektem konečné zastávky Kozlovka. Komise žádá Technické služby o zajištění.
 • Ing. Smetiprach přednesl komisi žádost TJ Slavoj o příspěvek na nákup techniky pro údržbu areálu sokolovny. Komise s poskytnutím příspěvku souhlasí s tím, že jeho výše bude upřesněna ve vazbě na skutečnou cenu.
 • Komise je dotazována pracovní skupinou náměstka primátora pro oblast dopravy a bezpečnosti na dostatečnost současného počtu retardérů instalovaných v ulici Cihlářská. Komise k tomu konstatuje, že instalaci dalších retardérů v této ulici nepožaduje, avšak připomíná v té souvislosti svá dřívější usnesení požadující řešení dopravní situace v této ulici zejména v souvislosti s připravovaným projektem okružní křižovatky v křížení ulic Dvorská x Cihlářská x K Meteoru.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

 • Komise přijala informaci KMS Plotiště nad Labem o jejím usnesení 23/7/4, kterým požaduje revizi dřevin, instalaci laviček, výsadbu a další úpravy na travnaté ploše na rozhraní ulic Zahrádkářská a Drtinova. Tato plocha se nachází na pomezí katastrů Svobodných Dvorů a Plotišť nad Labem a využívají ji ve zvýšené míře právě i občané Svobodných Dvorů. Z toho důvodu komise tento požadavek podporuje a žádá Technické služby Hradec Králové o jeho realizaci.
  V úterý 17. 10. 2023 se na místě uskutečnilo jednání zástupců KMS Plotiště nad Labem, KMS Svobodné Dvory a Technických služeb, kterého se za komisi zúčastnil Mgr. M. Šeba. Veškeré úpravy by měly být Technickými službami realizovány ještě v letošním roce.
 • Komise projednala zpracovaný návrh plánu rozvoje Svobodných Dvorů. Při veřejném projednání, které bylo součástí tohoto jednání komise, nebyly ze strany veřejnosti k návrhu vzneseny připomínky. Návrh plánu bude vyvěšen na webu www.svobodnedvoryhk.cz a veřejnost bude mít možnost se k němu písemně vyjádřit do 31. 7. 2023. Následně komise s plánem seznámí vedení města Hradec Králové a zahájí diskuzi o formě jeho přijetí a učinění takových kroků, které povedou k realizaci navrhovaných opatření. 7/26/2023 Komise konstatuje, že dokument byl dokončen, připomínky veřejnosti zapracovány a výsledné znění bude ještě do konce roku 2023 projednáno s vedením města Hradec Králové.
  Komise projednala konečné znění dokumentu a přijala jej jako závazný pro svou další práci. Současně se komise rozhodla jedenkrát ročně vyhodnocovat plnění dílčích opatření určených plánem a v tomto intervalu i plán případně aktualizovat. Hodnoceno bude, zda v navržených opatřeních bylo postoupeno, případně jich bylo dosaženo či se jejich statut jinak změnil. Nová opatření budou do plánu zapracovávána.
ZASEDÁNÍ KMS (ŘÍJEN 2023)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *