Ve středu 28. února proběhlo v budově základní školy druhé jednání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v roce 2024. Další jednání se uskuteční ve středu 27. března od 18:30 opět na základní škole.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • Bc. Bocek informoval komisi o přestupcích a hlášeních přijatých na linku 156 v roce 2023 s vazbou na území Svobodných Dvorů. Městská policie evidovala mimo jiné 93 přestupků v silničním provozu, 58 oznámení na linku 156, 8 přestupků proti veřejnému pořádku, 3 zjištěné trestné činy, 11 černých skládek či 9 odstavených vraků vozidel. Podrobná zpráva je ke stažení zde.
 • Na komisi se obrátil provozovatel Airsoft Arény Fénix s informací o záměru pořádat tradiční Airsoft burzu nově v areálu sokolovny TJ Slavoj Svobodné Dvory. Komise záměr podporuje a doporučila jej projednat s výborem tělovýchovné jednoty.
 • Mgr. Balda informoval komisi o chystané výměně kotlů v budově základní školy v důsledku havarijního stavu původních technologií. Další informace směřovala k žádosti školy, podporované komisí, o provedení nové fasády na celé budově školy. Jelikož se dle vyjádření investičního odboru nestihne realizace fasády provést v letošním roce, je požadována její realizace v roce 2025. Dále Mgr. Balda informoval o chystaném dokončení prací neprovedených zhotovitelem rekonstrukce školy, firmou Elektro Mosev, a to na náklady města Hradec Králové. Díky tomu by k 1. září 2024 měla být rekonstrukce školní budovy zevnitř zcela dokončena
 • Na komisi se obrátil vlastník nemovitosti přiléhající k pozemkovým parcelám č. 615/1 a č. 831/3 ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové. Vlastník požaduje, aby byly káceny stromy rostoucí na těchto parcelách a taktéž na parcele v jeho vlastnictví, a to z důvodu budoucího užívání své nemovitosti. Komise na základě místního šetření konstatuje, že se jedná o skupinu více než dvaceti vzrostlých jehličnanů a listnáčů, které nevykazují známky chorob či poškození. V případě několika jednotlivých stromů lze konstatovat jejich vychýlení směrem k nemovitosti žadatele. Komise žádost o plošné kácení nepodporuje, neboť tato skupina stromů přispívá v místě k příznivému mikroklimatu a je jedinou podobně početnou skupinou stromů v blízkém okolí. Komise však žádá Technické služby Hradec Králové o prověření stavu jednotlivých stromů a případné zásahy potřebné k ochraně nemovitostí na sousedních parcelách. Pokud by vlivem toho došlo ke kácení stromů, požaduje komise realizaci náhradní výsadby v místě.
 • Na žádost komise provede Správa nemovitostí Hradec Králové rekonstrukci prostor v obecním domě, které slouží pro práci komise. Nově provedeny budou podlahové krytiny, elektroinstalace vč. výměny svítidel a topidel, a výmalba. Cílem komise je vytvořit z tohoto prostoru zázemí nejen pro svou činnost, ale i pro komunitní život a práci zdejších spolků.
 • Společnost Endeta, a.s., investor projektu Nová Zelená v k. ú. Kukleny, požádal Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové o vydání společného povolení ve věci „Chaloupecká tůň a protipovodňová ochrana“. Jedná se o vybudování souboru protipovodňových opatření sloužících k ochraně budoucí výstavby v rámci projektu Nová Zelená, která se dotknou i Chaloupecké svodnice ležící v k. ú. Svobodné Dvory. Komise si vyžádá podrobnější informace k této věci a v případě potřeby uplatní své připomínky prostřednictvím gesčně příslušného odboru Magistrátu města Hradec Králové.
 • Do 5. 3. 2024 je možnost podat připomínky k finální verzi návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Svobodné Dvory vč. ucelené části k. ú. Plotiště nad Labem a Stěžery. Komise ve spolupráci se zástupci sboru vlastníků přednesla dílčí připomínky k návrhu, které byly zapracovány do stanoviska Statutárního města Hradec Králové a odeslány Státnímu pozemkovému úřadu ČR.
 • Mgr. Merta a PhDr. Šeba informovali komisi o proběhlém jednání u Ing. Miroslava Hlouška, náměstka primátorky pro oblast ekonomiky, k tématu možných změn ve financování komisí místní samosprávy od roku 2025.
 • Komise obdržela návrh zápisu z veřejné schůze občanů Svobodných Dvorů s vedením města, která proběhla 7. 12. 2023. Komise vznesla k zápisu připomínky, které byly zapracovány. Finální verze zápisu ke stažení zde.
 • Pan Polanský informoval komisi o konání dětského karnevalu, který TJ Slavoj pořádá v sobotu 9. 3. 2024 od 15:00 v sokolovně. Komise se shodla poskytnout na pořádání karnevalu příspěvek ve výši 3.000 Kč.
 • Mgr. Merta informoval komisi o další akci Ukliďme Svobodné Dvory, která se v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko uskuteční v sobotu 6. 4. 2024. Sraz účastníků bude v 9:00 na rohu ulic Dvorská a Pálenecká u objektu bývalého Ferdy.
 • PhDr. Šeba informoval komisi o přednášce Mgr. Petra Čecháka, Ph.D., archeologa Muzea východních Čech v Hradci Králové, „Po stopách mamuta ze Svobodných Dvorů“, kterou v pondělí 8. 4. 2024 (v den 125. výročí nálezu kostry mamuta) pořádá v budově základní školy Okrašlovací spolek Svobodné Dvory, z.s. Přednáška začíná v 18:00, zvána je široká veřejnost, vstupné zdarma.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

ZASEDÁNÍ KMS (ÚNOR 2024)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *