Ve čtvrtek 25. ledna proběhlo v budově základní školy první jednání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v roce 2024. Další jednání se uskuteční z důvodu jarních prázdnin až ve středu 28. února od 18:30 opět na základní škole.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • Mgr. Merta informoval komisi o proběhlých setkáních předsedů KMS s vedením města a diskutovaných tématech.
 • Komise vyslechla informaci Mgr. Baldy o postupu prací souvisejících s dokončením přístavby školy, kdy mělo ze strany zhotovitele k 31. 12. 2023 dojít k odstranění vad a nedodělků. Protože se tak nestalo, žádá komise Odbor investic Magistrátu města Hradec Králové o zjednání nápravy tohoto stavu. Zejména v případě vestibulu neumožňuje nedokončený stav jeho plnohodnotné využívání ze strany školy a žáků tak, aby bylo dosaženo maximální bezpečnosti. Současně komise upozorňuje na příslib realizace fasády celé budovy školy včetně přístavby, který zazněl na veřejné schůzi s vedením města v prosinci 2023. Důvodem je jednak skutečnost, že realizované přístavby jsou zatím ponechány v provedení bez finální omítky, a za druhé fakt nevyhovujícího až havarijního stavu omítek na původní části budovy školy. Proto komise žádá o informaci o termínu realizace kompletní fasády objektu.
 • Komise diskutovala stav přípravných prací souvisejících s výstavbou sportovního areálu ve Svobodných Dvorech. Aktuálně probíhají práce související s projektovou koordinací areálu se sousedním projektem developerské výstavby. Dle informací, které zazněly na veřejné schůzi s vedením města v prosinci 2023, lze v polovině roku 2024 očekávat vypsání zakázky na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby sportovního areálu. Komise žádá Odbor investic Magistrátu města Hradec Králové a náměstka primátorky pro oblast investic Ing. Lukáše Řádka, MBA o koordinaci potřebných kroků tak, aby tento termín byl dodržen v zájmu naplnění plánovaného postupu přípravy a realizace této investiční akce.
 • Komise obdržela podnět občana na instalaci přístřešku při zastávce MHD Dvorská ve směru do města. Protože se jedná o otevřený prostor, kde při nepříznivém počasí nastávají zcela nevhodné podmínky pro čekající cestující, komise tento požadavek podporuje a žádá Dopravní podnik města Hradec Králové o jeho zajištění.
 • Komise obdržela informaci od Technických služeb Hradec Králové ve věci svého požadavku na úpravy dětských hřišť ve spodní (jihovýchodní) části Svobodných Dvorů. Naprostá většina požadovaných úprav, formulovaných v materiálu zpracovaném komisí, by měla být provedena ještě v letošním roce, a to včetně realizace workoutového hřiště. To bude dle domluvy komise a Technických služeb situováno na severním hřišti v ulici Třešňová. Jednání komise se v této souvislosti zúčastnil pan Zdeněk Mader, asistent Ing. Miroslava Hlouška, náměstka primátorky pro oblast sportu. Komise v návaznosti na již realizovaná workoutová hřiště na území města Hradec Králové požaduje, aby hřiště bylo realizováno z celokovových prvků, například obdobným způsobem, jako v lokalitě u Hučáku v Labské kotlině.
 • PhDr. Šeba informoval komisi o přípravě žádostí o příspěvek města na pořádání kulturních akcí v roce 2024 nad rámec ročního přídělu finančních prostředků pro komisi. Celkem bude komise žádat o příspěvek ve výši 30.000 Kč (maximální výše příspěvku pro jednu komisi) na pořádání akcí Dětský den pro celou rodinu, Svobodnodvorský Halloween a Vánoční těšení. Žádosti budou městu předloženy v řádném termínu do 31. 1. 2024.
 • Komise se usnesla pořádat v souladu s cíli definovanými v Koncepci rozvoje místní části Svobodné Dvory nepravidelná společná jednání se sousedními komisemi místní samosprávy. Komise v té souvislosti pověřuje svého předsedu Mgr. Mertu oslovit předsedkyni KMS Kukleny ve věci návrhu termínu společného jednání.
 • Komise diskutovala problematiku železničního přejezdu vlečky mezi areály bývalého ZVÚ v ulici Za Škodovkou, jehož stav se v čase neustále zhoršuje. Protože se přejezd nachází v k. ú. Kukleny, pověřuje komise Ing. Skaunice oslovením KMS Kukleny v této věci.
 • Komise žádá Odbor majetku Magistrátu města Hradec Králové o součinnost ve věci vzorových sloupů veřejného osvětlení, umístěných na pozemku města před bývalým Dělnickým domem. Podle dostupných informací se jedná o majetek společnosti SONN s.r.o., která však již v oblasti prodeje stožárů veřejného osvětlení nevyvíjí ekonomickou aktivitu. Z tohoto důvodu komise navrhuje Odboru majetku vyzvat společnost SONN s.r.o. k jejich odstranění.
 • PhDr. Šeba informoval komisi o jednání s Technickými službami ve věci péče o pomníky na území Svobodných Dvorů. S ohledem na to, že v této věci je nezbytné požádat o součinnost Odbor památkové péče Magistrátu města Hradec Králové, pověřuje komise PhDr. Šebu vypracováním souhrnného materiálu popisujícího stav a potřebné úpravy jednotlivých pomníků a jednáním s Odborem památkové péče v této věci.
 • Komise místní samosprávy srdečně zve všechny občany na 2. Svobodnodvorský masopust, který proběhne v neděli 4. února 2024. Akci pořádá Okrašlovací spolek Svobodné Dvory za podpory města Hradec Králové.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

 • Komise ve vazbě na nový systém statutárního města Hradec Králové pro práci s prioritami  a výzvu ke stanovení tří priorit pro schválení a následné zapracování do akčního plánu města schvaluje tyto tři priority: A) Návrh řešení parkování, zklidnění dopravy a odstranění dopravních závad ve Svobodných Dvorech v Hradci Králové; B) Odstranění závad na komunikacích vzniklých vlivem zvýšené dopravy při výstavbě dálnice D11; C) Rekonstrukce prostor KMS v obecním domě pro potřeby komunitního života. Stěžejní priorita Svobodných Dvorů, kterou je vybudování sportovního areálu, je díky dosavadní práci komise a pochopení vedení města v akčním plánu již obsažena. Komise pověřuje Mgr. Mertu a PhDr. Šebu vypracováním tzv. karet priorit a jejich předložením gesčnímu odboru magistrátu města, a to v termínu do 15. 1. 2024.
  Komise konstatuje, že karty priorit byly vypracovány a v řádném termínu předány.
ZASEDÁNÍ KMS (LEDEN 2024)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *