Bohdanecký rybník je významnou a nedoceněnou lokalitou pro přírodu i rekreaci obyvatel.

Na žádost Komise místní samosprávy a Okrašlovacího spolku Svobodné Dvory požádal Adam Záruba, náměstek primátorky zodpovědný za oblast životního prostředí, o zpracování krátkého hodnocení lokality z hlediska jejího krajinného a zoologického významu. Autoři Martin Hanousek (krajinný ekolog) a Blanka Mikátová (zooložka) zde podnikli na přelomu dubna a května 2023 několik návštěv a vyžádali si některá historická data.

Jaké jsou závěry z tohoto šetření?

 • každá přírodní plocha v této části města má významnou hodnotu a likvidaci biotopů pro živočichy
  a jakékoliv plochy pro rostliny je třeba hodnotit velmi kriticky
 • lokalita je mimořádně navštěvovaným místem obyvatel Svobodných Dvorů a plní funkci parku – lze zde skloubit funkci veřejného místa pro rekreaci i ochranu hodnotných přírodních biotopů
 • lokalitu je vhodné získat do vlastnictví města
 • lokalita si zaslouží ochranu formou registrovaného významného krajinného prvku, pokud by by zde proveden systematický průzkum, tak nelze vyloučit i to, že by si lokalita zasloužila ochranu i vyšším stupněm ochrany – např. jako přírodní památka
 • rybník je především velmi významnou ornitologickou lokalitou to pro tah i hnízdění především vodních a mokřadních ptáků, jedná se o jediné místo v Hradci Králové, kde bylo potvrzeno hnízdění hus velkých; mimořádně hodnotné je pak hnízdění rapidně ubývajícího moudivláčka lužního, který je zákonem chráněný jako ohrožený druh, v řadě regionů se jedná o druh kriticky ohrožený
 • pro kvalitu lokality je zásadní, aby nedocházelo k vypouštění ryb a podpoře (polo)intenzivního rybničního hospodaření, přikrmování, vysazování ryb apod.
 • problematické je čerpání vody společností PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA – HAK, s.r.o. – při povolení čerpání vody by u takto přírodně cenné lokality měl jednoznačně předcházet průzkum a zhodnocení dopadů na zde se vyskytující druhy živočichů (případně rostlin)
 • povolení k čerpání je de facto nezákonné, protože se nevypořádalo s ochranou zvláště chráněných druhů živočichů (celkem 12 druhů dle Nálezové databáze ochrany přírody), kteří jsou na vodní prostředí vázáni, nebyl posouzen vliv na ně a nebyla vydána výjimka ze zásahu do jejich biotopu –⁠ Okrašlovací spolek Svobodné Dvory proto podal podnět na Krajský úřad, aby bylo rozhodnutí zrušeno pro jeho nezákonnost
 • i nyní se jedná o významný krajinný prvek ze zákona (VKP) – bez ohledu na způsob vzniku plochy (výklad Krajského úřadu, že plocha vzniklá těžbou není VKP je pozoruhodný a nesprávný)
 • autoři hodnocení si vyžádali od Krajského úřadu i integrovaná povolení pro blízký provoz žárového zinkování společnosti Wiegel Hradec Králové – dle povolení má společnost umožněno vypouštět dešťové vody do Bohdaneckého rybníka a nakládá s nebezpečnými látkami, existuje tedy určitá míra nebezpečí, že se tyto nebezpečné látky mohou dostat do Bohdaneckého rybníka a je tak i zdravotním rizikem pro případné čerpání takové vody na zavlažování zeleniny užívané jako potraviny
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje zcela rezignoval na monitoring vypouštěných látek, je zde hrubě podceněný dohled, jako rizikové látky se jeví zinek, kadmium, nikl, železo; dle pozorování autorů po deštích dochází z areálu zinkovny k vypouštění vod se znaky znečištění

Dne 10. 5. 2023 byla lokalita Bohdaneckého rybníka dlouze diskutována na Komisi pro životní prostředí Rady města Hradec Králové. Komise si vyslechla autory, podpořila ochranu tohoto území a doporučila zde zřídit přechodně chráněnou plochu.

Jedná se o velký úspěch a významný první krok k ochraně celé lokality. Moc děkujeme autorům za čas věnovaný této problematice. Další kroky budou následovat.

Bohdanecký rybník Svobodné Dvory
Bohdanecký rybník (foto: Tomáš Merta)
BOHDANECKÝ RYBNÍK SI ZASLOUŽÍ VĚTŠÍ OCHRANU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *