Ve středu 20. dubna 2022 se konalo čtvrté zasedání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v tomto roce. Jednání, které probíhalo v budově základní školy, se setkalo se zájmem veřejnosti. Ta přinesla několik podnětů, kterými se komise bude dále zabývat.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • Komise projednala předložený návrh svého nového jednacího řádu a jednomyslně jej schválila.
 • Komise vyslechla informaci pana Bocka o probíhajícím měření rychlosti na území Svobodných Dvorů.
 • Komise žádá Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové o informaci, kdy a s jakým výsledkem byla provedena komisí požadovaná kontrola v objektu č.p. 21 v ulici Cihlářská (viz vyjádření odboru k usnesení KMS 4/1/21 ze dne 20. 10. 2021), kde 10. dubna 2022 došlo k rozsáhlému požáru. Komise v minulosti opakovaně upozorňovala na skutečnost, že v objektu patrně dochází k topení nepovolenými palivy a kouř vycházející z komína dlouhodobě obtěžuje občany.
 • Komise na základě vlastní iniciativy i podnětů občanů bude usilovat o revizi současného stavu dětských hřišť ve Svobodných Dvorech, jejich revitalizaci a rozšíření.
 • Komise a Základní škola Svobodné Dvory žádají Odbor školství Magistrátu města Hradec Králové o zapojení hřiště Mateřské školy K Meteoru do systému otevřených dětských hřišť na území města včetně souvisejících opatření.
 • Komise žádá Technické služby města Hradec Králové o instalaci košů na psí exkrementy do ulic Spojovací (v úseku mezi základní školou a Kozlovkou) a na začátek a konec ulice K Dolíkám. Komise registruje opakované stížnosti občanů na skutečnost, že v těchto místech není kam odkládat psí exkrementy. Zároveň žádá o umístění odpadkového koše na směsný komunální odpad u areálu firem Wiegel a D.E.E.D, kde dochází k soustavnému znečišťování veřejného prostranství odhozenými odpadky.
 • Komise bude iniciovat obnovu regulérního přechodu pro chodce přes kruhový objezd v křížení ul. Dvorská a silnice I/11, stejně jako zákaz průjezdu nákladní dopravy silnicí I/11 v katastru Svobodných Dvorů (v důsledku zprovoznění úseku 1106 dálnice D11).
 • Komise žádá Magistrát města Hradec Králové, aby prostřednictvím Technických služeb Hradec Králové realizovalo výsadbu aleje po obou stranách polní cesty vedoucí z Pálenecké ulice k Bohdaneckému rybníku. Jde o pozemek města, který leží na vyhledávané pěší trase využívané k procházkám místních občanů. Komisi je známo, že Technické služby disponují nevyužitými sazenicemi. Komise navrhuje s ohledem na místní podmínky výsadbu alespoň 3 m vysokých stromů vč. dřevěných opor. Záměr je v souladu s Adaptační strategií pro statutární město Hradec Králové.
 • Komise se rozhodla na základě výzvy Magistrátu města Hradec Králové podat žádost o příspěvek na aktivity KMS. Cílem KMS je uspořádat s využitím tohoto příspěvku ve druhém pololetí r. 2022 tři akce k rozvoji komunitního života ve Svobodných Dvorech.
 • Komise žádá Odbor správy majetku Magistrátu města Hradec Králové o poskytnutí pasportu majetku ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové v k.ú. Svobodné Dvory včetně přehledu případných existujících právních vztahů k němu. Z toho komise žádá zvlášť o pasport komunikací, tj silnic a chodníků, vč. informace o jejich poslední opravě a případné plánované opravě.
 • Komise žádá Magistrát města Hradec Králové o obnovení pravidelného poskytování seznamu jubilantů žijících ve Svobodných Dvorech.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

 • KMS připomíná požadavek občanů na zákaz čerpaní vody z Bohdanečského rybníka firmou Plotišťská zelenina – HAK s.r.o. Protlakem vybudovaným pod silnicí I/11 je vedeno zavlažování. Dle vyjádření Odboru životního prostředí je toto realizováno v souladu s vydaným povolením o čerpání vody z roku 2012. KMS žádá o kopii této smlouvy a zároveň požaduje, aby byla smlouva ukončena před jejím vypršení, tj. k termínu 05/2022. Dochází k trvalému poklesu hladiny vody a tím i poklesu hladiny vody ve studnách. Celá velká oblast Svobodných Dvorů je na jílové vrstvě, která s pískovou vrstvou vytváří dno zachycující podpovrchovou hladinu vody. Komise s ohledem na blížící se termín vypršení smlouvy žádala cestou zápisu 3/2022 Odbor životního prostředí magistrátu města Hradec Králové o písemnou informaci, že tato smlouva v souladu s dřívějším požadavkem komise nebude dále prodlužována. Důvodem požadavku jsou popsané negativní dopady na životní prostředí. Komise předloží Odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové nesouhlasné stanovisko s případným dalším povolením čerpání. Dále bude součástí stanoviska požadavek na doložení proběhlých kontrol na místě, jimiž bylo kontrolováno zejm. dodržování podmínek čerpání vody.
 • Školní hřiště – „Sportovní areál ve Svobodných Dvorech“. Byla podepsána smlouva s novou projektovou organizací na vypracování podkladů pro Územní rozhodnutí a Stavební řízení. Vedení školy požádalo Radu města o zařazení stavby do investičních priorit města. Pan ředitel v dopise upozorňuje na dlouhodobé problémy s (ne)plněním osnov pro tělesnou výchovu a nevhodné venkovní prostory pro školní družinu. Ředitel Základní školy Svobodné Dvory Mgr. Pavel Balda oslovil politické kluby zastupitelstva města Hradec Králové s žádostí o návštěvu za účelem projednání podpory urychlené realizace výstavby sportovního areálu a taktéž dokončení aktuálně zastavené rekonstrukce budovy školy. Komise vyslechla informaci ředitele Základní školy Svobodné Dvory Mgr. Baldy o postupu v jednání o přípravě projektu sportovní haly. Jako budoucí provozovatel byly stanoveny Technické služby Hradec Králové. Územní rozhodnutí pro stavbu by podle předpokladu projektanta mohlo být získáno nejdříve v červnu 2022. Na podzim 2022 by mohl být projekt zařazen mezi kapitálové investice pro rok 2023. V ideálním případě by na jaře 2023 mohlo být získáno stavební povolení. Město a Technické služby HK zamýšlí areál jako uzavřený bez možnosti volného přístupu občanů. Komise bude usilovat o to, aby fungoval pro veřejnost v otevřeném režimu.
 • KMS upozorňuje na přerušení stavebních prací na stavbě rekonstrukce základní školy. Stavba je bez jakéhokoliv zabezpečení rozestavěné stavby a může dojít k zatečení do školní budovy, částečně odkrytou střechou. Při nedodržení přijatého harmonogramu výstavby, zejména stavebním úpravám v budově školy, nebudou moci být pro školní rok 2022/2023 přijaty do první třídy všechny děti ze Svobodných Dvorů. Dle současného odhadu přijde k zápisu cca 40 dětí. KMS proto žádá Radu města o okamžité jednání k problematice dostavby školy, aby nedošlo k materiálovým a finančním škodám. Trvá stav, kdy po vypovězení smlouvy s původním zhotovitelem rekonstrukce, tj. MATEX HK s.r.o., nemůže Základní škola Svobodné Dvory v režimu nedokončené stavby užívat některé prostory, významná část stavebních prací je provedena vadně a nebylo dodáno nové vybavení, které bylo součástí původní zakázky. Město aktuálně vybírá nového zhotovitele stavebních prací. Zahájení stavebních prací ze strany nově vybraného zhotovitele je předpokládáno v létě 2022, dokončení a předání pak v ideálním případě do 31. 8. 2023. V té souvislosti ředitel školy Mgr. Balda upozorňuje, že ke vzdělávání by do 1. třídy ve školním roce 2022/2023 mělo nastoupit cca 40 dětí.
 • Občané Spojovací ulice si stěžují na enormní zvýšení hluku od otevření dálničního úseku D11 06. Současný návrh protihlukových stěn považují za nedostatečný a požadují, aby PHS navržená vpravo od km 92,558-93,958 začínala již od km 91,960 stejně jako je navržena PHS na levé straně. KMS požaduje tuto problematiku projednat na příštím jednání k dostavbě dálnice D11 06. Komise obdržela informace, podle kterých budou stěny aktuálně realizovány dle platné dokumentace s tím, že následovat bude měření hluku v rozsahu dle požadavku komise (tj. včetně dalších přidaných bodů měření) a v případě negativních výsledků bude řešena realizace dalších úseků protihlukových stěn. Komise přijala informaci, že Rada města Hradec Králové schválila realizaci měření hluku vzniklého z dálnice D11 nad rámec povinností ŘSD. Komise očekává, že touto aktivitou nedojde k ovlivnění postupu ŘSD v realizaci protihlukových stěn dle odsouhlaseného postupu, kdy stěny mají být začít budovány ještě v r. 2022. Po jejich dokončení je plánováno kontrolní měření, na základě jehož výsledků budou event. protihlukové stěny doplněny. Komise v souladu se svým dřívějším usnesením prosadila rozšíření měřících míst a bude se i nadále zabývat tím, zda měření proběhne s ohledem na převažující místní podmínky, zejména západní proudění větru. Komise se bude dále dotazovat ŘSD, jak jsou dostupné pozemky pro zmíněné případné rozšíření protihlukových stěn.
 • Z důvodu zrušení některých autobusových spojů linky č. 16 do Stěžer tyto spoje již nezajíždějí do Chaloupek a končí na Kozlovce. Občané Chaloupek požadují, aby autobusy zajížděly až do Chaloupek. KMS projedná požadavek s DP HK. Komise se seznámila s informací o existenci petiční aktivity občanů Chaloupek za obnovení spojů ve smyslu jízdního řádu platného do 31. 1. 2022. Občané požadují možnost využít MHD alespoň jednu každou hodinu. Komise konstatuje, že neexistuje důvod, proč by občané města Hradec Králové měli být omezováni v možnosti využít MHD v důsledku redukce spojů objednávaných obcí Stěžery. Z tohoto důvodu komise aktivitu občanů Chaloupek podporuje a pověřuje člena komise Ing. Smetipracha úkolem jednat v této věci samostatně a následně ji informovat na příštím jednání o dosažených výsledcích. Ing. Smetiprach informoval komisi o vývoji jednání, které přineslo obnovení vybraných spojů výměnou za redukci spojů končících na Kozlovce. Jedná se faktické navrácení původních spojů, které dříve místo na Kozlovku zajížděly do Chaloupek. Jedná se zatím jen o prozatímní dvouměsíční testovací provoz, který bude dále ze strany Dopravního podniku města Hradec Králové vyhodnocen a podle vytíženosti spojů mohou být spoje dále upravovány.
 • Komise dostala informaci z pracovních jednání, že uvažovaná komunikace, tzv. Nová Spojovací, která měla propojit Spojovací ulici se čtyřproudou komunikací I/11 (s protnutím ulice K Dolíkám), by nakonec měla být budována pouze v úseku Meteor 2 – K Dolíkám. Komise konstatuje nedostatečnost tohoto řešení, zejména z důvodu nekapacitnosti ulice K Dolíkám, která by byla značně zatížena zvýšenou dopravou z nově budované lokality Meteor 2. Komise proto žádá Odbor hlavního architekta města a Výbor pro územní plánování, rozvoj a investice města o učinění takových kroků, které povedou k zapracování komunikace Nová Spojovací do nového územního plánu v rozsahu Spojovací – Meteor 2 – K Dolíkám – I/11. Je na zvážení, aby byl další rozvoj lokality Meteor 2 podmíněn realizací této propojky, a to ve výše uvedeném rozsahu. Komise obdržela ujištění, že komunikace Nová Spojovací bude vybudována v původně uvažovaném rozsahu. Komise proto žádá kompetentní odbor Magistrátu města Hradec Králové o předložení předběžného harmonogramu výstavby.
 • Komise projednala nutnost oprav ulic a komunikací dotčených výstavbou dálnice D11 ve smyslu existujícího závazku Ředitelství silnic a dálnic ČR k těmto opravám. Členové komise proto do pátku 1. 4. 2022 zašlou členovi komise Ing. Smetiprachovi návrhy na konkrétní ulice či komunikace vyžadující opravu, včetně fotodokumentace. Komise následně předá tyto podklady Magistrátu města Hradec Králové. Komise žádá město Hradec Králové, aby ze strany ŘSD vyžadovalo opravy komunikací v rozsahu předaného seznamu. Komise shromáždila náměty k opravám ulic Dvorská, Spojovací, Klacovská a Pálenecká. Ing. Smetiprach je předá Magistrátu města Hradec Králové. Komise žádá město Hradec Králové, aby požadovalo od ŘSD provedení oprav komunikací v rozsahu předaného seznamu.
ZASEDÁNÍ KMS (DUBEN 2022)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.