Ve středu 17. června 2020 proběhlo třetí zasedání Komise místní samosprávy v tomto roce (předchozí jednání se nekonala z důvodu pandemie nemoci COVID-19).

Z nově projednaných a probíhajících bodů lze vyzdvihnout následující body:

 • Útvarem Hlavního architekta byla zpracována nová studie řešení dopravy a parkování na ulici Spojovací u školy a na ulici Dvorská u pošty, včetně nového návrhu řešení křižovatky K Meteoru, Cihlářské a Dvorské ulice (vybudování kruhové křižovatky).
 • KMS na základě stížnosti občanů upozorňuje na havarijní stav povrchu vozovky ulice K Dolikám. Povrch vozovky je dvakrát ročně upravován.
 • KMS požaduje umístění kontejnerů na plasty, papír a sklo na sídliště Nová Pálenecká. Stání je vybudováno na ulici Františka Žaloudka za křižovatkou s ulicí Františka Komárka. Dle Odboru rozvoje města se jedná o zástavbu rodinných domů. V této lokalitě není uvažováno s umístěním kontejnerů. Občané si musí zajistit popelnice na jednotlivé druhy odpadů dle vlastního uvážení.
 • KMS požaduje opravu plůtku kolem sochy sv. Jana na ulici Spojovací. Plůtek byl poničen při opravě kanalizace a chodníku. Bylo opraveno.
 • KMS nesouhlasí se zamítavými stanovisky Pracovní skupiny pro dopravu a bezpečnost u bodů 2/6/19, 2/10/19, 2/11/19, 5/11/19 a 7/11/19 a žádá jejich opětné projednání za přítomnosti členů KMS. Body byly opětovně projednány za účasti zástupce komise.

Zvýšení přechodu před školou – zamítnuto. Bude provedeno zvýraznění přechodu tzv. Rocbindou (změna barvy vozovky) před přechodem z obou stran. Další úprava vozovky před školou je řešena ve studii HA.

Snížení rychlosti a zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 t v ulici K Metelce – zamítnuto. V ulici je nutno dodržovat zákon o provozu na pozemní komunikaci, tj. že při stání musí zůstat pro každý směr jízdy volný aspoň jeden jízdní pruh v šíři 3 m. V této ulici dle vyjádření komise z důvodu bezpečnosti a přehlednosti provozu nelze parkovat.

Nainstalování měření rychlosti v ulici Cihlářské – zamítnuto. Ulice je používána místními řidiči, jedná se o obytnou zónu (max. povolená rychlost 20 km/hod a řidič musí dbát na zvýšenou ohleduplnost vůči chodcům).

Přechod pro chodce u zastávky MHD Dvorská – zamítnuto z důvodu, že se jedná o velký rozsah takové akce. Doporučuje provedení úpravu obrubníků usnadňující přecházení. Žádá KMS o vyznačení místa, kde by mělo k úpravě dojít.                                            

 • Občané upozornili na vybudování protlaku pod silnicí I-11 u tzv. Bohdanečského rybníku firmou Plotišťská zelenina – HAK s.r.o. Protlakem bude vedeno zavlažování. Dle vyjádření odboru Životního prostředí je toto realizováno v souladu s vydaným povolením o čerpání vody z roku 2012. KMS žádá o kopii této smlouvy a zároveň požaduje, aby byla smlouva ukončena po jejím vypršení, tj. v roce 2022. Trvá
 • KMS žádá o rozšíření probíhající investiční akce Chodník v ulici Spojovací o obnovu živičného krytí vozovky v celé její šíři. K tomuto účelu by se měli sdružit finanční prostředky vyčleněné na lokální opravy vozovky související s výstavbou chodníku s prostředky na budoucí plánovanou opravu vozovky. Nutno zajistit finanční prostředky ve výši cca 5,6 mil Kč. Uvolnění finanční prostředku v požadované výši bude schvalováno na jednání Zastupitelstva 29.6.2020. Celková oprava havarijního úseku je plánována po ukončení rekonstrukce 4 pruhu. Do té doby budou výtluky průběžně opravovány.
 • Na žádost občanů KMS žádá odbor životního prostředí o prověření stavu topolů u Labského náhonu v ulici Pálenecké. Dle sdělení občanů byly vysázeny v roce 1957, současné době je prováděno čištění koryta Labského náhonu. Dle sdělení Odboru správy majetku topoly na pozemcích ZVU byly vykáceny. Ostatní topoly na pozemcích ostatních vlastníků včetně Povodí Labe jsou ve stejném stavu. Jedná se o ohrožení veřejné bezpečnosti na silnici a v přilehlých domech. Proto KMS žádá, aby bylo pokračováno v jednáních o jejich odstranění.
 • KMS upozorňuje na havarijní stav krajnic na silnici Bříza-Stěžery v Chaloupkách. Krajnice jsou rozježděné těžkou nákladní dopravou. Silnice je v majetku Královehradeckého kraje. Oprava bude provedena metodou turbo v 31. týdnu a následně v 34. týdnu opatřena teplou balenou.
 • KMS upozorňuje na výtluky na části ulice Cihlářské (před vjezdem do dvora u penzionu). Povrch vozovky je pravidelně opravován min. dvakrát ročně.
 • KMS na žádost občanů požaduje prodloužení vodovodního řádu v ulici K Dolikám až před dům č.p. 115/2 a č.p. 652/4. Investiční odbor zařadí akci do evidence projektů a zažádá o přidělení finančních prostředků.
 • 1/3/20) KMS žádá občany Svobodných Dvorů, aby dodržovali vyhlášku o Provozu na pozemních komunikacích. Během požáru v ulici Postranní nemohla vozidla hasičského záchranného sboru k ohnisku požáru dojet bez komplikaci kvůli zaparkovaných autům. Jedná se o bezpečnost všech občanů. KMS děkuje za pochopení.
ZASEDÁNÍ KMS (ČERVEN 2020)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *