Ředitel základní školy Mgr. Pavel Balda zaslal odboru školství a volnočasových aktivit dopis, ve kterém žádá zařazení bodu do programu nejbližší schůze Rady města Hradce Králové: Projednání investičního záměru výstavby víceúčelového sportoviště ve Svobodných Dvorech.

Jedná se o projednání investičního záměrů – výstavby sportovní haly a víceúčelového sportoviště ve Svobodných Dvorech. Uvedený projekt je již desítky let ve fázi přípravy. V současné době opětovně vzniká nová studie s konkrétním finančním ohodnocením nákladů na zhotovení dokumentace a podkladů pro územní rozhodnutí a stavební povolení, včetně vyčíslení celkových finančních nákladů na samotnou výstavbu projektu. Ředitel Balda tedy žádá o projednání výše uvedené studie na Radě města a následné zařazení finančních nákladů na zhotovení dokumentace do plánu investic města na rok 2022 a zároveň o zařazení tohoto projektu mezi prioritní investice města Hradce Králové. Cena celého projektu (sportoviště + sportovní hala) je odhadována na bezmála 100 milionů korun.

Proč je tento projekt potřeba?

Nedostatečné podmínky pro realizaci výchovně vzdělávacího procesu v oblasti tělesné výchovy

  • V současné době je škola dlouhodobě naplněna na maximální kapacitu (tj. cca 300 žáků). Pro dané žáky máme k dispozici pouze malou vnitřní tělocvičnu (max. pro skupinu 15 žáků) bez jakéhokoliv zázemí (šatny, sprchy, sociální zařízení). Žáci na TV jsou nuceni se převlékat ve třídách či v improvizované šatně. Pro nutné zajištění výuky si škola každoročně pronajímá za provozní prostředky místní sokolovnu. V sokolovně se nachází jedna šatna a středně velký herní sál bez adekvátního vybavení. Z tohoto důvodu škola redukuje učební osnovy o některé základní sportovní odvětví (gymnastika, větší míčové hry,…). Pro výuku tělesné výchovy v letním období je k dispozici umělá plocha u uvedené sokolovny, jejíž správu zajišťuje škola. Plocha je primárně určena pro tenis, z tohoto důvodu zde nejsou pevně instalované potřebné herní prvky (koše na basketbal, brány na kopanou a házenou,…). Na tomto tenisovém hřišti se zároveň realizuje i zcela omezená výuka atletiky (nelze realizovat běh na 60m, vytrvalost, skok do dálky, hod míčkem,…). Druhá skupina využívá pro venkovní tělesnou výuku menší neutěšenou travnatou plochu. V důsledku uvedených podmínek upravila škola svůj vzdělávací obsah v oblasti tělesné výchovy a zaměřujeme se především na malé a netradiční sportovní odvětví. Vzhledem k soudobému tlaku na zvyšování úrovně rozvoje tělesné kultury u dětí jsou tyto podmínky nadále neudržitelné a zcela neadekvátní v porovnání s podmínkami ostatních škol v Hradci Králové.

Volnočasové zázemí pro školní družinu a obyvatelé městské části

  • V současné době je oblast Svobodných Dvorů velmi dynamicky se rozvíjející oblast s rozsáhlou výstavbou bytových jednotek a domů. Pro obyvatele této části zde není v současné době jediná volnočasová zóna, vyjma výše uvedené travnaté plochy u sokolovny. Tato plocha je pro volnočasové aktivity obyvatel zcela nedostačující, a to i z důvodu souběžného využívání na realizaci tělesné výchovy a zároveň na realizaci volnočasových aktivit v rámci školní družiny. Součástí projektu je výstavba venkovního sportoviště s volnočasovou zónou pro veřejné využití.

Parkování pro zajištění provozu školy

  • Škola se nachází ve Spojovací ulici, kde není žádné parkovací místo pro rodiče žáků školy, na školním dvoře nebude vlivem výstavby nového pavilonu žádné parkovací místo pro zaměstnance školy. Provizorně je tolerováno parkování na travnatých plochách před školou. Školu navštěvuje velká část žáků z okolních vesnic, které rodiče musí na výuku dovážet osobním vozem. U sportovní haly má vyrůst parkoviště, které bude sloužit pro zaměstnance školy i krátkodobé parkování rodičů.

Nabídka sportovní haly pro veřejnost a sportovní skupiny z okolí

  • Uvedená sportovní hala se bude využívat v odpoledních hodinách pro volnočasové aktivity školy (kroužky) a zároveň se bude ve večerním čase pronajímat pro sportovní skupiny z okolí. V dané oblasti není žádná obdobná hala pro případný pronájem. Komplex bude zároveň sloužit i pro pořádání veřejných sportovních aktivit a turnajů pro obyvatele městské části.
DOČKÁME SE NĚKDY VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *