Ve středu 21. září 2022 se konalo sedmé zasedání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v tomto roce. KMS si na jednání opět pozvala vedoucího Odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové Ing. arch. Petra Brůnu, aby s ním projednala stav rozpracovaných investičních akcí v územním obvodu KMS včetně nových podnětů. Jednání se rovněž zúčastnil pan Petr Velc, jednatel developerské společnosti IMO – STAR 98 s.r.o. (Nová Pálenecká). Další schůze se uskuteční 19. října v budově základní školy.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • V sobotu 10. 9. 2022 proběhla u sokolovny akce „Sousedský piknik“, pořádaná komisí. Akci navštívilo téměř 100 občanů. Ve stejný den proběhla akce „Ukliďme Svobodné Dvory“, která se mimo jiné soustředila na úklid a výmalbu podchodu mezi zahrádkářskou osadou Bohdanečská a Bohdaneckým rybníkem. Úklid a výmalba, kterých se zúčastnilo více než 20 občanů, se mohly uskutečnit i díky společnosti Wienerberger, vlastníkovi podchodu, která darovala Okrašlovacímu spolku Svobodné Dvory k tomuto účelu částku 5 000 Kč. Takto získané finanční prostředky posloužily k nákupu náčiní, barev a dalších potřeb.
 • Členové komise Mgr. M. Šeba a Mgr. Kropáč navštívili v září občany Svobodných Dvorů, kteří v letošním roce oslavili 85. narozeniny. Jubilanti obdrželi pamětní list a dárkový balíček. Další jubilanti budou navštíveni ještě do konce roku.
 • Komise upozorňuje na prostor areálu bývalé firmy Ferda v centru spodní části Svobodných Dvorů. Prostor se vyznačuje vysokou mírou opotřebení staveb i povrchů a neslouží svému původnímu účelu. Součástí prostoru je i objekt bývalé prodejny potravin Meteor vč. souvisejících objektů. V současné době objekt slouží k ubytování cizích státních příslušníků. Komise žádá příslušné odbory magistrátu města, zejména odbory majetku a hlavního architekta, aby prověřily možnosti výkupu předmětných nemovitostí (parc. č. 623/15, parc. č. 623/116, st. 736, st. 812 – k. ú. Svobodné Dvory) s cílem vybudovat zde veřejné prostranství plnící úlohu návsi či náměstí s prvky občanské vybavenosti, městského mobiliáře, zeleně atd. Pokud by to stav objektu umožňoval, mohl by po rekonstrukci sloužit znovu jako součást občanské vybavenosti a zázemí pro spolkový život. Z tohoto důvodu navrhuje komise zpracování studie na řešení tohoto území a žádá odbor hlavního architekta o informaci k dalšímu postupu v této věci.
 • Ing. arch. Brůna informoval komisi o chystaném bezpečnostním auditu projektu okružní křižovatky Dvorská x K Meteoru x Cihlářská z pohledu bezpečnosti účastníků a současně s ohledem na průjezdnost pro vozy MHD. Komise žádá odbor hlavního architekta, aby součástí auditu bylo i posouzení křižovatky Pálenecká x F. Žaloudka x F. Komárka, kde komise opakovaně žádá o umístění dvou dopravních zrcadel (naproti výjezdu z ulice F. Žaloudka) z důvodu nedostatečných rozhledových poměrů.
 • Komise žádá Technické služby Hradec Králové o obnovení plné žluté čáry (zákaz zastavení) v ulici Pálenecká, napravo při vyústění ulice Františka Žaloudka. Urychlené obnovení bylo komisi přislíbeno na jaře 2022, dosud však nebylo realizováno.
 • Ing. arch. Brůna informoval komisi, že Město Hradec Králové objednalo novou studii území Kozlovka. Investorem připravované výstavby souboru obytných je společnost IMO-STAR. Na Kozlovce tak vedle výstavby obytných domů vznikne občanská vybavenost včetně sítí, a to s významnou finanční účastí investora bytové výstavby. Projekt je ve fázi přípravy žádosti o územní rozhodnutí.
 • Předseda komise Mgr. Merta informoval členy komise o požadavku Magistrátu města Hradec Králové na sdělení jmenovitého složení komise pro nové volební období jako podklad pro formální schválení novou radou města. Jednotliví členové komise sdělí na příštím jednání rozhodnutí ohledně dalšího pokračování své práce v komisi a výsledek bude cestou zápisu předán organizačnímu pracovišti kanceláře primátora. Komise bude zároveň na příštím jednání diskutovat rozdělení gescí (oblastí problematik) komise mezi členy.
 • Na základě oznámení učiněného předsedou komise Mgr. Mertou ve věci poškozování obecního majetku společností PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA – HAK, s.r.o. (rozježděný svah a vyvrácené obruby na chodníku u kruhové křižovatky na ul. Dvorská) informuje odbor správy majetku magistrátu města, že původce škody vyzval ke zjednání nápravy, tzn. k vybudování sjezdu dle platných norem a k opravě vyvrácených obrub, včetně podání zpětné informace o řešení vzniklého problému.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

 • Komise přijala informaci, že Rada města Hradec Králové schválila realizaci měření hluku vzniklého z dálnice D11 nad rámec povinností ŘSD. Komise očekává, že touto aktivitou nedojde k ovlivnění postupu ŘSD v realizaci protihlukových stěn dle odsouhlaseného postupu, kdy stěny mají být začít budovány ještě v r. 2022. Po jejich dokončení je plánováno kontrolní měření, na základě jehož výsledků budou event. protihlukové stěny doplněny. Komise v souladu se svým dřívějším usnesením prosadila rozšíření měřících míst a bude se i nadále zabývat tím, zda měření proběhne s ohledem na převažující místní podmínky, zejména západní proudění větru. Komise se bude dále dotazovat ŘSD, jak jsou dostupné pozemky pro zmíněné případné rozšíření protihlukových stěn.  6/15/22 Předseda KMS se zúčastnil dne 17. 6. 2022 již 19. jednání k problematice D11. Zástupce ŘSD na této schůzi informoval ve věci „Rozšíření protihlukových stěn D11 u Svobodných Dvorů“. Existuje reálné riziko, že dojde ke zpoždění realizace, protože proti tomuto záměru byla podána žaloba ze strany Dětí Země (z důvodu procesních náležitostí). ŘSD navíc zatím nebylo schopno vypsat tuto zakázku z důvodu nedávného hackerského útoku na servery ŘSD. Do konce měsíce července je v plánu vypsat soutěž a stavět by se mohlo začít na jaře 2023. Finance ohrožené nejsou, záměr je finančně krytý i pro rok 2023.
  I přes běžící soudní spor ŘSD s Dětmi Země je aktuálně v běhu výběrové řízení na zhotovitele protihlukových stěn s termínem pro podání nabídek uchazečů 12. 10. 2022. V případě úspěšného výběru uchazeče lze předpokládat realizaci v roce 2023.
 • Ing. arch Brůna seznámil KMS s dalšími etapami rozvoje lokality Nová Pálenecká, kterou připravuje stejně jako dvě předchozí etapy developerská společnost IMO – STAR 98, s.r.o. Součástí projektu jsou podmiňující investice včetně mobiliáře a pěšího propojení z lokality na ulici Dvorská. Velkou podmiňující investicí je větší veřejný park u Labského náhonu. V budoucnosti navíc vzniknou nová silniční napojení na Páleneckou a Zahrádkářskou ulici. KMS požaduje po Odboru hlavního architekta, aby zahájil jednání s majetkovým odborem města o prostupu z Nové Pálenecké na Dvorskou ulici. KMS vyzývá arch. Brůnu o iniciaci společného jednání k veřejným prostranstvím na Nové Pálenecké s jednatelem společnost IMO – STAR 98, s.r.o. P. Velcem a KMS.
  Jednání komise navštívil hlavní architekt města Ing. arch. Brůna společně s P. Velcem, jednatelem společnosti IMO – STAR 98, developera výstavby Nové Pálenecké. Seznámili komisi s výhledem průběhu výstavby jednotlivých etap zástavby celého prostoru, včetně podmiňujících investic investora do prvků občanské vybavenosti (hřiště, zeleň, park Pálenka u Labského náhonu apod.). Komise požaduje předložit závazný harmonogram výstavby etap, resp. jednotlivých částí vč. termínů. Komise požaduje řešit území včetně souvisejících prvků občanské vybavenosti v okolí, zejména dětských hřišť (jedná se o stávající hřiště umístěná na parc. č. 615/1, k.ú. Svobodné Dvory (GPS 50.2220, 15.7975; GPS 50.2213, 15.8000), která jsou svou vybaveností vysloužilá či nedostatečná, a navíc došlo ke změně věkové skladby obyvatel v této lokalitě. Komise navrhuje zahrnout tato hřiště do připravované studie veřejných prostranství se záměrem upravit funkční využití těchto hřišť tak, že jedno z nich bude upraveno na workoutové hřiště/posilovnu pro seniory. Stejně tak se na parc. č. 615/1, k.ú. Svobodné Dvory, nachází hřiště bez prvků vybavení (GPS 50.2221, 15.7984), které komise taktéž navrhuje zahrnout do studie s navrhovaným využitím pro sportovní aktivity, např. míčové hry. Komise žádá odbor hlavního architekta o informaci k plánovanému postupu v této věci.
ZASEDÁNÍ KMS (ZÁŘÍ 2022)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *