Ve středu 19. října 2022 se konalo osmé zasedání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v tomto roce. KMS si pro své jednání vybrala základní školu, aby dostala nové informace od ředitele školy Mgr. Baldy k záměru sportovního areálu i rekonstrukci a přístavbě školy. Další schůze se uskuteční 23. listopadu opět v budově základní školy.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • Komise žádá Odbor památkové péče Magistrátu města Hradec Králové o zhodnocení stavu pomníku obětem 1. světové války před budovou pošty na Dvorské ulici (na parcele č. st. 353, k. ú Svobodné Dvory) a provedení jeho obnovy a očištění cestou odborného restaurování včetně likvidace keře rostoucího před pomníkem.
 • Komise navrhuje Komisi pro pojmenování ulic města Hradec Králové schválit pro budoucí pojmenování nově vznikajících ulic v k. ú. Svobodné Dvory tyto názvy (v abecedním pořadí): Josefa Michaličky (J. Michalička, dlouholetý kronikář Svobodných Dvorů v letech 1933–1997), Milana Morávka (M. Morávek, dárce kostry mamuta, nalezené v místní cihelně jeho bratra Jaroslava, královéhradeckému muzeu; představitel zdejší významné rodiny Morávků), Stanislava Patočky (S. Patočka, zdejší rodák, mistr republiky v boxu), Františka Smetany (F. Smetana, první starosta katastrálně sloučené obce Svobodné Dvory v letech 1853–1868; představitel zdejší významné rodiny Smetanů).
 • Členové komise se shodli, že mají zájem pokračovat v práci v KMS Svobodné Dvory i v novém volebním období a žádají radu města, aby potvrdila její současné složení. Současně se členové shodli na následujícím rozdělení gescí (oblastí problematik) komise mezi členy takto:

  Rozvoj, veřejná prostranství, životní prostředí a majetek: Mgr. Tomáš Merta (předseda)
  Výstavba a územní plánování: Ing. arch. Martin Hájek (místopředseda)
  Kultura, společenský život a památková péče: Mgr. Michal Šeba (zapisovatel)
  Veřejná zeleň a zemědělství: Ing. Vladimír Podolský (pokladník)
  MHD a Chaloupky: Ing. Václav Smetiprach
  Doprava a veřejné komunikace: Mgr. Michal Kropáč
  Školství a sport: Ing. Michal Skaunic
  Veřejný pořádek a odpadové hospodářství: Mgr. Jiří Šeba
  Místní rozhlas: Rudolf Mačura
  Kozlovka: Záviš Jirásek
  Tělovýchova: Rudolf Polanský

 • Komise vyslechla informaci ředitele ZŠ Svobodné Dvory Mgr. Baldy o postupu rekonstrukce školy. V uplynulých dnech byl zpřístupněn hlavní vstup v provizorním režimu s plánovaným dokončením finálních povrchů a dalších jednotlivostí v létě 2023. Dále jsou k užívání předány prostory na bývalé půdě a ve výstavbě je objekt přístavby. Pokud jde o projekt výstavby venkovního hřiště a sportovní haly, není známo, zda již byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí, ačkoliv veškeré náležitosti jsou splněny. Komise žádá Odbor investic o upřesnění, zda a případně kdy byla podána, popřípadě kdy se tak stane.
 • Komise se shodla na záměru žádat společně s TJ Slavoj město Hradec Králové o účelovou individuální dotaci či finanční dar na revitalizaci dětského hřiště u sokolovny. Komise pověřuje předsedu Mgr. Mertu prověřením možností a přípravou žádosti v součinnosti s TJ Slavoj.
 • Předseda Mgr. Merta informoval komisi o připravovaném softwarovém řešení, pořizovaném městem Hradec Králové, které bude sloužit k evidenci usnesení volených orgánů. Součástí bude rovněž aplikace pro usnesení komisí místní samosprávy. Nad rámec tohoto řešení se komise shodla na zpřístupnění online přehledu přijatých usnesení a stavu jejich plnění včetně odpovědnosti jednotlivých členů komise.
 • Komise souhlasí s úhradou hotových výdajů členů komise Mgr. Kropáče v částce 3.500 Kč (dárkové balíčky pro jubilanty) a Mgr. M. Šeby v částce 2.731 Kč (nákup papíru pro tisk přání jubilantům a svíček na komisí pořádanou akci „Halloweenská party“).

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

 • Komise žádá Technické služby Hradec Králové o obnovení plné žluté čáry (zákaz zastavení) v ulici Pálenecká, napravo při vyústění ulice Františka Žaloudka. Urychlené obnovení bylo komisi přislíbeno na jaře 2022, dosud však nebylo realizováno.
  Značení bylo v říjnu obnoveno, komise děkuje Technickým službám HK za realizaci.
 • Na základě oznámení učiněného předsedou komise Mgr. Mertou ve věci poškozování obecního majetku společností PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA – HAK, s.r.o. (rozježděný svah a vyvrácené obruby na chodníku u kruhové křižovatky na ul. Dvorská) informuje odbor správy majetku magistrátu města, že původce škody vyzval ke zjednání nápravy, tzn. k vybudování sjezdu dle platných norem a k opravě vyvrácených obrub, včetně podání zpětné informace o řešení vzniklého problému.
  Komise místním šetřením zjistila, že k opravě vyvrácených obrub již došlo, avšak k vybudování sjezdu nikoliv. Komise proto žádá Odbor správy majetku města, aby po původci škody důsledně vyžadoval realizaci i tohoto uloženého opatření. 
 • Komise přijala informaci, že Rada města Hradec Králové schválila realizaci měření hluku vzniklého z dálnice D11 nad rámec povinností ŘSD. Komise očekává, že touto aktivitou nedojde k ovlivnění postupu ŘSD v realizaci protihlukových stěn dle odsouhlaseného postupu, kdy stěny mají být začít budovány ještě v r. 2022. Po jejich dokončení je plánováno kontrolní měření, na základě jehož výsledků budou event. protihlukové stěny doplněny. Komise v souladu se svým dřívějším usnesením prosadila rozšíření měřících míst a bude se i nadále zabývat tím, zda měření proběhne s ohledem na převažující místní podmínky, zejména západní proudění větru. Komise se bude dále dotazovat ŘSD, jak jsou dostupné pozemky pro zmíněné případné rozšíření protihlukových stěn. Předseda KMS se zúčastnil dne 17. 6. 2022 již 19. jednání k problematice D11. Zástupce ŘSD na této schůzi informoval ve věci „Rozšíření protihlukových stěn D11 u Svobodných Dvorů“. Existuje reálné riziko, že dojde ke zpoždění realizace, protože proti tomuto záměru byla podána žaloba ze strany Dětí Země (z důvodu procesních náležitostí). ŘSD navíc zatím nebylo schopno vypsat tuto zakázku z důvodu nedávného hackerského útoku na servery ŘSD. Do konce měsíce července je v plánu vypsat soutěž a stavět by se mohlo začít na jaře 2023. Finance ohrožené nejsou, záměr je finančně krytý i pro rok 2023. I přes běžící soudní spor ŘSD s Dětmi Země je aktuálně v běhu výběrové řízení na zhotovitele protihlukových stěn s termínem pro podání nabídek uchazečů 12. 10. 2022. V případě úspěšného výběru uchazeče lze předpokládat realizaci v roce 2023.
  Podle nejnovějších informací probíhá aktuálně vyhodnocování došlých nabídek, konečný výběr zhotovitele lze očekávat v měsíci říjnu či listopadu.
ZASEDÁNÍ KMS (ŘÍJEN 2022)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *