Ve středu 8. února 2023 se v základní škole uskutečnilo druhé setkání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v tomto roce. Na jednání se řešila opět řada různorodých témat. Další jednání se uskuteční 22. března ve škole.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • Komise obdržela podnět občanů na vyčištění kanálu na ulici Spojovací mezi bývalým statkem (současný nájemce Metrostav) a budovou základní školy, kde opakovaně při dešti dochází k hromadění vody na komunikaci. Komise žádá o revizi stavu a případné provedení vyčištění.
 • Ředitel základní školy Mgr. Balda informoval komisi o stupňující se špatné situaci s parkováním vozidel zaměstnanců před budovou základní školy. Podstatou problému je, že vozidla jsou zde odstavována na travnaté ploše, což odporuje zákonu o provozu na pozemních komunikacích a strážníci Městské policie oprávněně umísťují výzvy řidičům zde parkujících vozidel. Původní parkovací místa pro zaměstnance se nacházela v místě nově realizované přístavby školy, a protože na pozemku školy se nenachází jiný vhodný prostor pro parkování, odstavují auta právě na tomto travnatém pásu. Komise konstatuje (a stejný požadavek již adresovala Technickým službám Hradec Králové v minulosti), že je třeba v místě travnatého pásu vybudovat místa pro parkování vozidel, jak s tím ostatně počítá i studie Odboru hlavního architekta magistrátu města na úpravu této komunikace. V nejbližší době mohou tato místa sloužit právě pro parkování zaměstnanců základní školy, v budoucnu (po vybudování sportovního areálu, který bude zahrnovat i parkovací místa pro zaměstnance) pak pro parkování rodičů v režimu Kiss and ride. Pakliže by nebylo možné v současné době upravit pro parkování vozidel zaměstnanců školy místa před budovou základní školy, navrhuje komise úpravu a rozšíření počtu parkovacích stání u budovy sokolovny na pozemcích parc. č. 914/4 a 866/4, která by mohla ve vyhrazených časech (např. od 6:00 do 15:00) sloužit k tomuto účelu. Komise proto žádá Technické služby Hradec Králové a Odbor majetku magistrátu města o vyjádření v této věci.
 • Na komisi se obrátili občané bydlící v ulici U Studánky s požadavkem na výstavbu chybějících inženýrských sítí v jejich ulici. Komise proto žádá Odbor investic magistrátu o prověření možnosti této investice. Současně občané požadují opravy stávající komunikace. Komise konstatuje, že asfaltový povrch ulice U Studánky je ve velmi špatném, místy havarijním stavu, a žádá Technické služby Hradec Králové o realizaci lokálních oprav po skončení zimního období.
 • Na komisi se obrátili občané s požadavkem na vybudování chodníku v ulici Spojovací od křižovatky s Dvorskou ulicí u sokolovny ve směru na Stěžery. Komise žádá Odbor majetku a Odbor investic magistrátu města o prověření této možnosti.
 • Komise obdržela požadavek občanů na vyznačení zákazu zastavení vozidel formou plné žluté čáry v ulici K Meteoru, kde opakovaně dochází ke stání vozidel při výjezdech z obytných zón, což přispívá k nepřehlednosti dopravní situace v lokalitě a tím i ke snížení bezpečnosti provozu. Komise proto žádá Technické služby Hradec Králové o vyznačení plné žluté čáry v délce 5 metrů při okrajích komunikace na ulici K Meteoru, a to u výjezdu z obytných zón.
 • Komise obdržela požadavek občanů na vyznačení zákazu zastavení vozidel formou plné žluté čáry v ulici Dvorská u křižovatky s ulicí Zahrádkářskou, kde dochází opakovaně k zastavování vozidel zákazníků prodejny potravin, čímž je ulice (s ohledem na svou šířku) v daném směru neprůjezdná. Komise konstatuje, že tím dochází ke znepřehledňování dopravní situace v místě, navíc jde o nepřípustné stání v křižovatce a v těsné blízkosti přechodu pro chodce, čímž rizikovost situace ještě stoupá. Komise proto žádá Technické služby Hradec Králové o vyznačení plné žluté čáry při okraji komunikace na ulici Dvorská, a to v obou směrech před prodejnou potravin v délce 20 metrů od přechodu pro chodce směrem na západ.
 • Pan Jirásek informoval komisi o jednání k územní studii Kozlovka, kterého se zúčastnil na Odboru hlavního architekta magistrátu města dne 6. 2. 2023. Komise se seznámila se studií a své připomínky předloží odboru písemně ve stanoveném termínu do 20. 2. 2023.
 • V neděli 5. února 2023 proběhl první ročník Svobodnodvorského masopustu, který pořádal Okrašlovací spolek Svobodné Dvory, z.s. Mgr. M. Šeba informoval komisi, že akce se zúčastnilo odhadem 250 návštěvníků, setkala se s velmi příznivým přijetím a pozitivními ohlasy veřejnosti a spolek bude v jejím pořádání pokračovat. Komise se usnesla poskytnout spolku na přípravu a konání akcí částku ve výši 3.000 Kč.
 • V návaznosti na své dřívější usnesení připravuje komise koncepční dokument pro rozvoj Svobodných Dvorů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Členové si v diskusi rozdělili odpovědnost za zpracování podkladů pro jednotlivé tematické kapitoly, které připraví do konce měsíce března 2023. V červnu pak dokument projedná na veřejné besedě s občany, na podzim pak na veřejnou besedu pozve členy vedení města.
 • Komise obdržela podnět občanů na vyčištění kanálu na ulici Spojovací mezi bývalým statkem (současný nájemce Metrostav) a budovou základní školy, kde opakovaně při dešti dochází k hromadění vody na komunikaci. Komise žádá o revizi stavu a případné provedení vyčištění.
 • Komise se rozhodla na základě opakovaných stížností občanů i vlastního místního šetření v ulici Cihlářská, kde dochází k porušování nejvyšší povolené rychlosti ze strany řidičů projíždějících vozidel, požádat Policii ČR o měření v této lokalitě, nebo udělení souhlasu k měření Městské policii Hradec Králové. Komise odešle tuto žádost místně příslušné součásti Policie ČR.
 • Mgr. Merta informoval členy komise o setkání předsedů komisí místních samospráv s novým vedením města, kterého se dne 31. 1. 2023 zúčastnil. S KMS jako důležitým prvkem rozvoje města se počítá v programovém prohlášení koalice. To slibuje intenzivní spolupráci a komunikaci vedení města s KMS a efektivní řešení jejich požadavků, pilotní ověření projektu participativního rozpočtování a zlepšení informovanosti veřejnosti o městských projektech a městských organizacích.
 • Komise se usnesla žádat město Hradec Králové v rámci příspěvků na aktivity KMS nad rámec ročního přídělu o příspěvek na konání kulturně společenských akcí Sousedská slavnost, Halloweenská party a Vánoční těšení. Komise pověřuje Mgr. M. Šebu vypracováním žádosti a Mgr. Mertu jejím postoupením kanceláři primátora magistrátu.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

 • Na webu informačního systému EIA byla zveřejněna doplněná dokumentace EIA (posuzování vlivu záměru na životní prostředí) pro Shopping Park Nová Zelená a veřejný park Kukleny s termínem pro podání připomínek do 18. 1. 2023. Komise se s materiálem detailně seznámí a předloží v termínu své vyjádření k tomuto projektu, který, byl-li by realizován dle záměru investora, by s sebou nesl m. j. výrazné negativní dopady na Svobodné Dvory. Z prvotního studia dokumentu je zřejmé, že investor se s předloženými připomínkami, s nimiž mu materiál Královéhradecký kraj v prvním pololetí r. 2022 vrátil, vypořádává jen velmi lakonicky a jeho doplnění nepřinášejí reálná zlepšení či nijak neeliminují opodstatněné obavy obyvatel Svobodných Dvorů, Kuklen a Plačic. 1/1/2023 Komise žádá Odbor rozvoje města Magistrátu města Hradec Králové o zapracování připomínek KMS Svobodné Dvory do stanoviska města Hradec Králové k doplněné dokumentaci EIA předložené oznamovatelem k záměru Shopping park Nová Zelená a veřejný park Kukleny,
  Odbor rozvoje města vydal, taktéž s přihlédnutím k obdrženým stanoviskům, k doplněné dokumentaci k záměru Shopping park Nová Zelená a veřejný park Kukleny negativní stanovisko. Odbor do svého stanoviska přitom zapracoval i některé argumenty předložené ve stanovisku KMS Svobodné Dvory. Stanovisko KMS Svobodné Dvory se navíc stalo nedílnou součástí stanoviska města k tomuto záměru. Krajský úřad v důsledku tohoto stanoviska i stanovisek dalších dotčených orgánů a námitek veřejnosti celou dokumentaci oznamovateli znovu vrátil.
 • Mgr. Kropáč přednesl informaci z jednání k projektu okružní křižovatky v křížení ulic Dvorská
  x K Meteoru x Cihlářská, jehož se účastnil společně s Ing. Skaunicem. Jednání proběhlo na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové za přítomnosti zpracovatele bezpečnostního auditu projektu, který byl hlavním předmětem jednání k této připravované investiční akci. Kromě dílčích úprav projektu vyplynul z jednání i závěr, že vedle upraveného projektu okružní křižovatky bude zpracován alternativní návrh úprav této problematické křižovatky, který ji bude řešit bez kruhového objezdu. Komise se v duchu přednesené zprávy z jednání shodla na prioritnosti tohoto projektu a nutnosti řešit jej nedílně ve vazbě na zklidnění dopravy na ulici Dvorská (časté překračování nejvyšší povolené rychlosti), řešení problematiky ulice Cihlářská (varianta zjednosměrnění a problematika parkování s ohledem na režim obytné zóny) a budoucí vyšší frekvenci dopravy na ulici K Meteoru (s ohledem na dostavbu dalších etap obytného souboru Meteor). Mgr. Kropáč taktéž na jednání tlumočil požadavek na úpravu místa k přecházení, s nímž projektu dosud počítá, na plnohodnotný přechod pro chodce. Diskutována byla také problematická nákladní doprava projíždějící lokalitou, související s dopravní obsluhou areálu společnosti ATM, která by v rámci úprav ulice Dvorská mohla být zcela eliminována na vyhrazenou objízdnou trasu. Komise předloží Odboru hlavního architekta své podrobné písemné stanovisko k dalšímu postupu ve věci úprav projektu jmenované okružní křižovatky a související problematice. Komise se shodla, že preferuje variantu okružní křižovatky se zachováním obousměrného provozu v Cihlářské ulici, kde by však mělo dojít k vytvoření nových bezpečnostních a zpomalovacích prvků za účelem zklidnění dopravy v ulici a zvýšení bezpečnosti. Dále komise požaduje, aby namísto plánovaného místa pro přecházení byl u okružní křižovatky zřízen plnohodnotný přechod pro chodce se zřetelným osvětlením a označením dopravními značkami. Komise současně žádá o další jednání ve věci navrhovaného vyloučení nákladní dopravy z Dvorské ulice. Komise pověřuje předsedu Mgr. Mertu vypracovat a předložit písemné stanovisko komise v tomto smyslu Odboru hlavního architekta.
  Členové komise se seznámili se zněním stanoviska, které předseda Mgr. Merta vypracoval. Stanovisko bude odesláno Odboru hlavního architekta. Komise žádá Odbor hlavního architekta o návrh termínu pro společné jednání ve věci dalšího posunu této věci.

ZASEDÁNÍ KMS (ÚNOR 2023)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *