Ve středu 22. března 2023 se v základní škole uskutečnilo třetí setkání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v tomto roce. Na jednání se řešila řada různorodých témat. Další jednání se uskuteční 19. dubna opět ve škole.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • Zástupci komise Mgr. Merta, Ing. Skaunic, Mgr. Kropáč a Mgr. M. Šeba se dne 9. února 2023 zúčastnili jednání u náměstka primátorky Pavla Vrbického za přítomnosti zástupců Odboru správy majetku magistrátu města Bc. J. Slavíka a Ing. L. Hartmanové a ředitele Technických služeb Hradec Králové Ing. T. Pospíšila. Diskutovány byly body týkající se gesce správy majetku města a spolupráce s Technickými službami, jejichž realizaci komise průběžně požaduje cestou zápisů. Na jednání byla formulována připravenost všech stran na operativnější komunikaci při řešeni jednotlivých požadavků, shoda na některých konkrétních bodech, stejně jako potřeba jiným bodům věnovat další jednání. Prezentace je ke stažení zde.
 • Začátkem roku proběhlo v Dvorské ulici na více než 200 metrů dlouhém úseku mezi křižovatkami s ulicemi Ovocnářská a Zahrádkářská rozsáhlé kácení lipového stromořadí. Komise požaduje, aby náhradní výsadba, plánovaná na podzim 2023, byla realizována nejméně ve stejné nebo i vyšší hustotě, jako byla výsadba původní. Analogicky komise požaduje, aby v úseku předchozího kácení téhož stromořadí mezi křižovatkami s ulicemi Ovocnářská a Pálenecká, kde již byla v mezičase realizována náhradní výsadba, byla tato dodatečně zahuštěna nejméně do původní hustoty nebo i vyšší. Komise v této souvislosti připomíná, že podle schválené Adaptační strategie města Hradec Králové na změnu klimatu patří Svobodné Dvory mezi části města nejvíce ohrožené klimatickou změnou.
 • Komise žádá Technické služby Hradec Králové, aby u ostrůvku ze zámkové dlažby u konečné zastávky MHD Kozlovka, realizovaného při výstavbě chodníku v ulici Spojovací od školy do Kozlovky, byl formou žluté čáry vyznačen zákaz zastavení, neboť zde opakovaně dochází k parkování vozidel. V sousedství tohoto ostrůvku komise žádá umístění solitérních kamenů na travnatou plochu, kde dochází k témuž. Pokud by tato opatření nebylo možné realizovat, žádá komise Městskou policii o zvýšenou kontrolní činnost na tomto místě. Fotodokumentaci případů nedovoleného parkování na tomto místě má komise k dispozici.
 • TJ Slavoj uspořádala v sobotu 4. března 2023 za finančního přispění komise další ročník tradičního maškarního karnevalu. Zájem veřejnosti byl stejně jako v minulých letech značný.
 • Komise žádá Odbor správy majetku magistrátu, aby vešel do kontaktu s Ředitelstvím silnic a dálnic ve věci dříve zmíněné možnosti dodatečného vyasfaltování obslužné komunikace vedoucí podél dálnice D11 mezi mostem Klacovská a Kozlovkou. Tato možnost byla ze strany ředitele ŘSD Ing. Mátla přislíbena v rámci kulatých stolů k výstavbě dálnice. Současně komise žádá odbor hlavního architekta o uspořádání setkání zúčastněných stran, které by navazovalo na dříve konané kulaté stoly, kde by došlo k vydiskutování neuzavřených problematik souvisejících s dokončením dálnice.
 • Komise žádá Vodovody a kanalizace o opravu propadlých kanálů v ulici Cihlářská, zejména u křižovatky s ulicí Spojovací.
 • Komise žádá Odbor dopravy magistrátu o stanovení přesunu značky „Konec obytné zóny“, umístěné v ulici Cihlářská ve směru od Dvorské ke Spojovací ulici u domu č.p. 661/6, až na konec ulice, tj. na úroveň značky „Dej přednost v jízdě“. Důvodem je faktický stav ulice Cihlářská, kde za místem současného umístění značky „Konec obytné zóny“ neexistuje přístup na chodník.
 • Komise děkuje Technickým službám Hradec Králové za realizaci zpevněného stání pro kontejnery u křižovatky ulic Dvorská a Spojovací.
 • Mgr. Merta informoval komisi o jednání předsedů komisí místní samosprávy se zástupcem vedení města, náměstkem primátorky Pavlem Vrbickým. Na setkání byla diskutována mimo jiné tvorba nové aplikace pro evidenci usnesení komisí včetně kontroly jejich plnění a administrativa spojená s chodem KMS.
 • Komise diskutovala tvorbu rozvojového koncepčního dokumentu Svobodných Dvorů a seznámila se s rozdělením jednotlivých tematických kapitol mezi členy. Termín pro zpracování podkladů a vložení do sdíleného dokumentu je stanoven do konce měsíce dubna. Následně bude dokument projednán s občany Svobodných Dvorů na veřejné schůzi, která se uskuteční v měsíci červnu.
 • Komise rozhodla podpořit konání dětského dne, pořádaného TJ Slavoj u sokolovny dne 3. června 2023, částkou 5.000 Kč.
 • Mgr. Kropáč informoval komisi, že ze strany ředitelství silnic a dálnic byla podepsána smlouva o dílo s vybraným uchazečem ve věci stavby protihlukových stěn podél dálnice D11. Zahájení prací tak lze očekávat v nejbližší době.
 • Mgr. Balda informoval komisi o aktuálním pozastavení realizace přístavby školy. Kontrolou bylo zjištěno užití nevhodného betonu pro betonáž výtahové šachty, která tak bude muset být dodatečně vyztužena, případně demolována a zhotovena znovu. Město aktuálně vede v této věci komunikaci se zhotovitelem, společností Elektro Mosev. Protože v důsledku toho reálně hrozí zpoždění plánovaného termínu dokončení přístavby a začátku jejího užívání počátkem nového školního roku, musí si základní škola obstarat náhradní výukové prostory. Škola a komise vybraly k tomuto účelu prostory v obecním domě, které využívá komise ke svým jednáním. Prostory však dlouhodobě vyžadují rekonstrukci, kterou by bylo možné realizovat do začátku školního roku, kdy by po nezbytně dlouhou dobu sloužily škole, a následně by byly opět k dispozici komisi a pro spolkovou a komunitní činnost. Komise proto navrhuje Odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže magistrátu využít tyto prostory, které jsou navíc v krátké docházkové vzdálenosti od základní školy.
 • Mgr. M. Šeba seznámil komisi s návrhy znaku Svobodných Dvorů, které na objednávku Okrašlovacího spolku Svobodné Dvory, z.s. zpracoval renomovaný heraldik Mgr. Jan Tejkal. Návrhy budou vystaveny v informačních skříňkách komise a předloženy k hlasování veřejnosti na webu Svobodných Dvorů, facebookovém profilu Svobodné Dvory HK a v budově základní školy. Vítězná podoba znaku bude veřejnosti poprvé představena na Sousedské slavnosti, která proběhne v sobotu 17. června 2023 u sokolovny.
 • Komise žádá Městskou policii o kontrolu nedovoleného stání na chodníku a na zeleni na Dvorské ulici v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Ovocnářská a Drtinova.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

 • Na komisi se obrátili občané bydlící v ulici U Studánky s požadavkem na výstavbu chybějících inženýrských sítí v jejich ulici. Komise proto žádá Odbor investic magistrátu o prověření možnosti této investice. Současně občané požadují opravy stávající komunikace. Komise konstatuje, že asfaltový povrch ulice U Studánky je ve velmi špatném, místy havarijním stavu, a žádá Technické služby Hradec Králové o realizaci oprav po skončení zimního období.
  Technické služby Hradec Králové provedly lokální opravy výtluků.
 • Komise obdržela požadavek občanů na rozšíření hřiště v ulici Jabloňová o prvky pro seniory a zpevnění zdejší „vyšlapané“ stezky do podoby dlážděného chodníku. Komise podporuje požadavek na vybudování tohoto chodníku a žádá Technické služby Hradec Králové o jeho realizaci. Pokud jde o návrh na doplnění hřiště o prvky pro seniory, komise připomíná svůj dřívější požadavek na komplexní řešení stavu a vybavenosti veškerých hřišť na území spodní části Svobodných Dvorů (viz. usnesení č. 7/10/2022) a žádá Odbor hlavního architekta o vyjádření k této věci.
  Dle Technických služeb Hradce Králové není vhodné zadláždit každou vyšlapanou pěšinu. Jako možná úprava před vybudováním nového chodníku dle pravidel se jeví dosypání pěšiny růžovým vápencem s cílem alespoň trochu zlepšit podmínky průchodu.
 • Komise se seznámila se záměrem OM1/001/2023, zveřejněným na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové, ve věci pronájmu pozemku pp. č. 901 v k.ú. Svobodné Dvory a uzavření nájemní smlouvy s právem provést stavbu, za účelem rekonstrukce části místní komunikace. Tento záměr souvisí s projektem „Obytný soubor Svobodné Dvory – 7 rodinných domů, dopravní a technická infrastruktura“. Na komisi se obrátil místní občan s tím, že tuto komunikaci využívá k přístupu na své pozemky, kde hospodaří. Komise žádá Odbor správy majetku města o poskytnutí informací o rozsahu zamýšlené stavby a současně o sdělení, jakým způsobem bude během stavby ze strany stavebníka (nájemce) zajištěn přístup na okolní pozemky. Druhá výhrada komise směřuje k neprostupnosti plánované komunikace projektované podél zamýšlených domů směrem ke sportovnímu areálu, u kterého je uvažováno taktéž s komunikací, která by se na tuto komunikaci měla napojit. Dále se komise dotazuje, proč nebyla včas seznámena s tímto záměrem a žádá o vyjádření ke všem uvedeným výhradám.
  Dne 22. února 2023 se na Odboru hlavního architekta magistrátu města uskutečnilo jednání za přítomnosti hlavního architekta Ing. arch. Brůny, dotčeného vlastníka pozemků, zástupce investora výstavby 7 rodinných domů a projektanta Ing. Vlachopulose. Za komisi se jednání zúčastnil Mgr. M. Šeba. Jednáním bylo dosaženo shody na koordinaci dalšího společného postupu podle projektu, který vyhotoví Ing. Vlachopulos, aby připravovanou výstavbou nebyla narušena práva dotčeného vlastníka sousedních pozemků a současně aby nově budovaná komunikace byla průjezdná směrem ke sportovnímu areálu.
 • Pan Jirásek informoval komisi o jednání k územní studii Kozlovka, kterého se zúčastnil na Odboru hlavního architekta magistrátu města dne 6. 2. 2023. Komise se seznámila se studií a své připomínky předloží odboru písemně ve stanoveném termínu do 20. 2. 2023.
  Komise a Okrašlovací spolek Svobodné Dvory, z.s. zaslali Odboru hlavního architekta dne 20. 2. 2023 své společné stanovisko. Žádají v něm mimo jiné, aby v rámci připravované výstavby obytného souboru Kozlovka byla dostatečně prověřena kapacitnost stávajících inženýrských sítí, na něž se mají nově budované rodinné domy napojit, aby bylo vybudováno dostatečné množství parkovacích míst, aby druhová skladba a výsadba nové zeleně měly zřetelnou koncepci, aby nakládání s dešťovou vodou bylo řešeno např. vybudováním jezírka či mokřadu, aby plánované hřiště a sportoviště byly osazeny herními a sportovními prvky v odpovídající skladbě atd.
 • Komise se usnesla žádat město Hradec Králové v rámci příspěvků na aktivity KMS nad rámec ročního přídělu o příspěvek na konání kulturně společenských akcí Sousedská slavnost, Halloweenská party a Vánoční těšení. Komise pověřuje Mgr. M. Šebu vypracováním žádosti a Mgr. Mertu jejím postoupením kanceláři primátora magistrátu.
  Žádost byla zpracována a v řádném termínu odeslána, o výsledku bude komise informována.
ZASEDÁNÍ KMS (BŘEZEN 2023)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *