Ve středu 18. ledna 2023 se v základní škole uskutečnilo první setkání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v tomto roce. Na jednání se řešila řada témat. V první polovině roku nás taktéž čeká několik akcí.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • Komise vyslechla informaci ředitele základní školy Mgr. Baldy ve věci postupu v přípravě výstavby sportovního areálu. Koncem února je očekáváno vydání územního rozhodnutí, které by následně mělo nabýt právní moci. Následovat by mělo vypsání výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro vydání stavebního povolení. Mgr. Balda současně informoval o vývoji probíhající rekonstrukce školy, kde aktuálně probíhá technologická přestávka. Stále platí předpoklad uvedení přístavby do provozu k 1. září 2023.
 • Na komisi se opět obrátili občané ve věci čerpání vody z Bohdaneckého rybníka. Koncem roku 2022 vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje stanovisko, v němž zamítá odvolání spoluvlastníků rybníka proti rozhodnutí Odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, kterým bylo v červnu 2022 povoleno čerpání vody na období dalších 10 let, navíc v pětinásobném objemu než dosud. Komise se seznámila se stanoviskem krajského úřadu, a protože v něm shledala hned několik problematických bodů týkajících se jednání Odboru životního prostředí, oslovila společně s Okrašlovacím spolkem Svobodné Dvory gesčně příslušné náměstky primátorky Lukáše Řádka a Adama Zárubu s žádostí o setkání nad tímto problémem, jemuž se komise věnuje dlouhodobě. Dopis náměstkům je ke stažení zde.
 • Předseda Mgr. Merta informoval komisi o jednání, které se uskuteční dne 9. února u náměstka primátorky Pavla Vrbického za účasti zástupců Technických služeb Hradec Králové a Odboru správy majetku města. Předmětem jednání bude mimo jiné stav a potřebnost rekonstrukce dětských hřišť na území Svobodných Dvorů a problematika dalších bodů z oblasti majetku a údržby.
 • Komise se seznámila se záměrem OM1/001/2023, zveřejněným na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové, ve věci pronájmu pozemku pp. č. 901 v k.ú. Svobodné Dvory a uzavření nájemní smlouvy s právem provést stavbu, za účelem rekonstrukce části místní komunikace. Tento záměr souvisí s projektem „Obytný soubor Svobodné Dvory – 7 rodinných domů, dopravní a technická infrastruktura“. Na komisi se obrátil místní občan s tím, že tuto komunikaci využívá k přístupu na své pozemky, kde hospodaří. Komise žádá Odbor správy majetku města o poskytnutí informací o rozsahu zamýšlené stavby a současně o sdělení, jakým způsobem bude během stavby ze strany stavebníka (nájemce) zajištěn přístup na okolní pozemky. Druhá výhrada komise směřuje k neprostupnosti plánované komunikace projektované podél zamýšlených domů směrem ke sportovnímu areálu, u kterého je uvažováno taktéž s komunikací, která by se na tuto komunikaci měla napojit. Dále se komise dotazuje, proč nebyla včas seznámena s tímto záměrem a žádá o vyjádření ke všem uvedeným výhradám.
 • Komise obdržela od Kanceláře primátorky informaci o zájmu místního občana o členství v komisi. Komise konstatuje, že v současné době je její stav zcela naplněn a všichni členové aktivně pracují, tudíž není prostor pro přijetí nového člena. Komise navíc již eviduje několik zájemců o členství z řad místních občanů, kteří projevili zájem v předcházejících měsících. V případné budoucí volbě tak budou upřednostněni zájemci, kteří se přihlásili dříve.
 • V neděli dne 5. února se uskuteční „Svobodnodvorský masopust 2023“, který pořádá Okrašlovací spolek Svobodné Dvory, z.s. ve spolupráci s komisí. Srdečně zveme všechny občany k účasti na průvodu maškar, který začne v 9:30 hod. na rohu ulic Dvorská a Drtinova, a po Dvorské, Cihlářské a Spojovací ulici dojde až k Penzionu U sv. Jana, kde program završí rej maškar s hudbou a tancem. V průvodu jsou vítáni účastníci s maskami i bez.
 • Komise děkuje Dopravnímu podniku města Hradec Králové za instalaci informační vitríny, sloužící k prezentaci zápisů a dalších informací komise, na konečnou zastávku Kozlovka.
 • V měsíci lednu pokračuje postupná rekonstrukce chodníků v Pálenecké ulici, která započala koncem minulého roku. Práce realizují Technické služby města Hradec Králové. Původní povrch tvořený starými dlaždicemi je nahrazován zámkovou dlažbou včetně betonování nových obrubníků.
 • Komise se seznámila se zněním programového prohlášení koaličních stran zastoupených v Radě města Hradec Králové pro volební období 2022–2026. Komise vítá bod týkající se intenzivní spolupráce a komunikace vedení města s KMS a efektivního řešení jejich požadavků, stejně jako jmenovitou zmínku o zásadní podpoře projektu sportoviště při ZŠ Svobodné Dvory. Komise zve Radu města Hradec Králové k oficiální návštěvě Svobodných Dvorů a společnému jednání.
 • Ing. Smetiprach informoval komisi, že TJ Slavoj připravuje na 4. března dětský karneval a na 3. června dětský den. Obě akce se uskuteční v sokolovně. Komise se shodla na poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč na konání karnevalu.
 • Mgr. Merta informoval komisi, že 1. dubna se uskuteční tradiční úklid Svobodných Dvorů v rámci akce „Ukliďme Česko“.
 • Mgr. Kropáč informoval komisi, že ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR došlo ke kontaktování vybraného uchazeče ve věci výstavby protihlukových stěn u dálnice D11 a lze tak očekávat v měsíci únoru uzavření smlouvy o dílo s předpokládaným dokončením stavby do konce roku 2023.
 • Komise žádá Městskou policii Hradec Králové, aby prověřila automobily parkující u Dělnického domu, kde se nachází několik dlouhodobě odstavených vozidel ve faktickém stavu vraků, a učinila kroky vedoucí k jejich odstranění.
 • Občané Chaloupek se dotazují na stav přípravy výstavby stezky pro chodce a cyklisty v Klacovské ulici, která by spojila křižovatku ulic Dvorská a Spojovací s Chaloupkami. Komise žádá Odbor hlavního architekta o vyjádření.
 • Komise se shodla s ohledem na termín jarních prázdnin uskutečnit své příští jednání ve středu
  8. února 2023 namísto plánovaného termínu 15. února.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

 • Na webu informačního systému EIA byla zveřejněna doplněná dokumentace EIA (posuzování vlivu záměru na životní prostředí) pro Shopping Park Nová Zelená a veřejný park Kukleny s termínem pro podání připomínek do 18. 1. 2023. Komise se s materiálem detailně seznámí a předloží v termínu své vyjádření k tomuto projektu, který, byl-li by realizován dle záměru investora, by s sebou nesl m. j. výrazné negativní dopady na Svobodné Dvory. Z prvotního studia dokumentu je zřejmé, že investor se s předloženými připomínkami, s nimiž mu materiál Královéhradecký kraj v prvním pololetí r. 2022 vrátil, vypořádává jen velmi lakonicky a jeho doplnění nepřinášejí reálná zlepšení či nijak neeliminují opodstatněné obavy obyvatel Svobodných Dvorů, Kuklen a Plačic.
  Komise žádá Odbor rozvoje města Magistrátu města Hradec Králové o zapracování připomínek KMS Svobodné Dvory do stanoviska města Hradec Králové k doplněné dokumentaci EIA předložené oznamovatelem k záměru Shopping park Nová Zelená a veřejný park Kukleny, a současně žádá, aby město Hradec Králové svým stanoviskem tuto dokumentaci odmítlo. (usnesení schváleno dne 11. 1. 2023 v hlasování per rollam, tentýž den zasláno Odboru rozvoje města a všem zastupitelům, 16. 1. 2023 vloženo Kanceláří primátorky do e-usnesení). Dle e-usnesení bylo stanovisko zohledněno ve stanovisku města, které bylo předloženo na Radě města 17. 1. 2023. Celé stanovisko je součástí stanoviska města jako příloha.
 • Mgr. Kropáč přednesl informaci z jednání k projektu okružní křižovatky v křížení ulic Dvorská x K Meteoru x Cihlářská, jehož se účastnil společně s Ing. Skaunicem. Jednání proběhlo na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové za přítomnosti zpracovatele bezpečnostního auditu projektu, který byl hlavním předmětem jednání k této připravované investiční akci. Kromě dílčích úprav projektu vyplynul z jednání i závěr, že vedle upraveného projektu okružní křižovatky bude zpracován alternativní návrh úprav této problematické křižovatky, který ji bude řešit bez kruhového objezdu. Komise se v duchu přednesené zprávy z jednání shodla na prioritnosti tohoto projektu a nutnosti řešit jej nedílně ve vazbě na zklidnění dopravy na ulici Dvorská (časté překračování nejvyšší povolené rychlosti), řešení problematiky ulice Cihlářská (varianta zjednosměrnění a problematika parkování s ohledem na režim obytné zóny) a budoucí vyšší frekvenci dopravy na ulici K Meteoru (s ohledem na dostavbu dalších etap obytného souboru Meteor). Mgr. Kropáč taktéž na jednání tlumočil požadavek na úpravu místa k přecházení, s nímž projektu dosud počítá, na plnohodnotný přechod pro chodce. Diskutována byla také problematická nákladní doprava projíždějící lokalitou, související s dopravní obsluhou areálu společnosti ATM, která by v rámci úprav ulice Dvorská mohla být zcela eliminována na vyhrazenou objízdnou trasu. Komise předloží Odboru hlavního architekta své podrobné písemné stanovisko k dalšímu postupu ve věci úprav projektu jmenované okružní křižovatky a související problematice. Komise se shodla, že preferuje variantu okružní křižovatky se zachováním obousměrného provozu v Cihlářské ulici, kde by však mělo dojít k vytvoření nových bezpečnostních a zpomalovacích prvků za účelem zklidnění dopravy v ulici a zvýšení bezpečnosti. Dále komise požaduje, aby namísto plánovaného místa pro přecházení byl u okružní křižovatky zřízen plnohodnotný přechod pro chodce se zřetelným osvětlením a označením dopravními značkami. Komise současně žádá o další jednání ve věci navrhovaného vyloučení nákladní dopravy z Dvorské ulice. Komise pověřuje předsedu Mgr. Mertu vypracovat a předložit písemné stanovisko komise v tomto smyslu Odboru hlavního architekta.
ZASEDÁNÍ KMS (LEDEN 2023)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *