Ve středu 21. prosince 2022 se konalo desáté a poslední zasedání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v tomto roce. Na jednání se řešila zejména okružní křižovatka a s ní spojený bezpečnostní audit. Další schůze se uskuteční 18. ledna 2023 v základní škole.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

  • Komise odsouhlasuje pro toto jednání úhradu občerstvení z rozpočtu komise ve výši 400 Kč/os.
  • Mgr. Kropáč přednesl informaci z jednání k projektu okružní křižovatky v křížení ulic Dvorská x K Meteoru x Cihlářská, jehož se účastnil společně s Ing. Skaunicem. Jednání proběhlo na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové za přítomnosti zpracovatele bezpečnostního auditu projektu, který byl hlavním předmětem jednání k této připravované investiční akci. Kromě dílčích úprav projektu vyplynul z jednání i závěr, že vedle upraveného projektu okružní křižovatky bude zpracován alternativní návrh úprav této problematické křižovatky, který ji bude řešit bez kruhového objezdu. Komise se v duchu přednesené zprávy z jednání shodla na prioritnosti tohoto projektu a nutnosti řešit jej nedílně ve vazbě na zklidnění dopravy na ulici Dvorská (časté překračování nejvyšší povolené rychlosti), řešení problematiky ulice Cihlářská (varianta zjednosměrnění a problematika parkování s ohledem na režim obytné zóny) a budoucí vyšší frekvenci dopravy na ulici K Meteoru (s ohledem na dostavbu dalších etap obytného souboru Meteor). Mgr. Kropáč taktéž na jednání tlumočil požadavek na úpravu místa k přecházení, s nímž projektu dosud počítá, na plnohodnotný přechod pro chodce. Diskutována byla také problematická nákladní doprava projíždějící lokalitou, související s dopravní obsluhou areálu společnosti ATM, která by v rámci úprav ul. Dvorská mohla být zcela eliminována na vyhrazenou objízdnou trasu. Zpracování odborného posudku zadá Odbor hlavního architekta. Komise předloží OHA své podrobné písemné stanovisko k dalšímu postupu ve věci úprav projektu jmenované okružní křižovatky a související problematice.
  • Na webu informačního systému EIA byla zveřejněna doplněná dokumentace EIA (posuzování vlivu záměru na životní prostředí) pro Shopping Park Nová Zelená a veřejný park Kukleny s termínem pro podání připomínek do 18. 1. 2023. Komise se s materiálem detailně seznámí a předloží v termínu své vyjádření k tomuto projektu, který, byl-li by realizován dle záměru investora, by s sebou nesl mj. výrazné negativní dopady na Svobodné Dvory. Z prvotního studia dokumentu je zřejmé, že investor se s předloženými připomínkami, s nimiž mu materiál Královéhradecký kraj v prvním pololetí r. 2022 vrátil, vypořádává jen velmi lakonicky a jeho doplnění nepřinášejí reálná zlepšení či nijak neeliminují opodstatněné obavy obyvatel Kuklen, Svobodných Dvorů a Plačic.
  • Komise se shodla na pokračování obnovené tradice návštěv jubilujících občanů žijících ve Svobodných Dvorech, a proto žádá Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Magistrátu města Hradec Králové o poskytnutí seznamu jubilantů pro první pololetí roku 2023.
  • V prosinci se uskutečnila akce „Vánoční těšení ve Svobodných Dvorech“, kterou pořádala komise společně se Základní školou Svobodné Dvory. Akci navštívilo několik stovek zdejších obyvatel a setkala se s velmi pozitivním ohlasem. Další akcí, kterou připravuje Okrašlovací spolek Svobodné Dvory, bude „Svobodnodvorský masopust“, který proběhne v neděli 5. února 2023.
  • Komise schvaluje následující termíny svých řádných jednání v roce 2023: 18. ledna, 15. února, 22. března, 19. dubna, 24. května, 21. června, 20. září, 18. října, 22. listopadu, 20. prosince. Komise se nadále bude scházet ve schůzovní místnosti v budově pošty, v Základní škole Svobodné Dvory a v Restauraci U sv. Jana.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

  • Komise se shodla na nutnosti zakoupit vitrínu pro prezentaci zápisů komise a dalších důležitých sdělení k umístění na konečné zastávce MHD Kozlovka. Po odsouhlasení tohoto záměru ze strany Dopravního podniku města Hradec Králové, a.s. bude zakoupena a instalována vitrína v pořizovací ceně do 8.000 Kč. Komise žádá Dopravní podnik o vyjádření.
    Dopravní podnik s instalací souhlasí a sám ji pro komisi zajistí v částce 6.684 Kč + DPH, která budou kryta z rozpočtu města mimo prostředky komise.
ZASEDÁNÍ KMS (PROSINEC 2022)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *