Ve středu 23. listopadu 2022 se konalo deváté zasedání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v tomto roce. KMS si pro své jednání opět vybrala základní školu. Na jednání rezonovalo zejména téma modernizace dětského hřiště u sokolovny. Poslední schůze se uskuteční 21. prosince v restauraci U svatého Jana.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • Komise se shodla na zachování bodů pro měření rychlosti Městskou policií Hradec Králové na komunikacích na území Svobodných Dvorů. Komise zároveň žádá městskou policii o častější kontroly kvůli porušování dopravních předpisů v ulici Cihlářská, konkrétně ve vazbě na parkování mimo vyznačená parkovací stání v této obytné zóně.
 • Předseda komise Mgr. Merta informoval o setkání s ředitelem Technických služeb Hradec Králové Ing. Tomášem Pospíšilem dne 4. 11. 2022. Ve věci rekonstrukce hřiště u sokolovny je třeba alokovat v rozpočtu města prostředky na tuto konkrétní investiční akci. Členové komise provedli srovnání s obdobnými projekty na území města Hradec Králové a za relevantní považují v tomto směru částku 2 miliony Kč. Součástí takové investiční akce by mohla být i úprava parkovacích míst přiléhajících ke vstupu do sokolovny, případně jejich rozšíření. Specifikace výsledného řešení bude výsledkem dialogu mezi komisí, TJ Sokol jako vlastníkem objektu a městem Hradec Králové. Komise žádá Pavla Vrbického, náměstka primátorky pro oblast majetku, o jednání v této věci.
 • Komise diskutovala stav plnění svých usnesení ze strany města a shodla se, že za kontrolu stavu plnění jednotlivých usnesení budou nadále zodpovědní jednotliví členové komise dle svých svěřených gescí. Přehled plnění usnesení bude zároveň zpřístupněn i pro veřejnost.
 • Komise se rozhodla podpořit částkou 7.500 Kč aktivity, které Základní škola Svobodné Dvory bude realizovat v rámci společné akce, pořádané společně s komisí dne 7. 12. 2022 (akce „Vánoční těšení ve Svobodných Dvorech“). Dále se komise rozhodla podpořit částkou 3.000 Kč tradiční mikulášský program v základní škole a obou mateřských školách.
 • Komise diskutovala tristní stav parkování u objektu ZŠ Svobodné Dvory, která se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst pro zaměstnance, rodiče a návštěvníky školy. Komise žádá o obnovu mlatového či obdobného povrchu naproti budově školy, kde lze tímto způsobem odparkovat cca 5–10 vozidel. Komise upozorňuje na nutnost zajistit v blízkosti školy alespoň tímto způsobem provizorní parkovací místa, a to až do vzniku regulérních a plnohodnotných parkovacích míst, s nimiž počítá připravovaný projekt úpravy veřejných prostranství ulic Spojovací a Dvorská dle studie „Návrh řešení parkování, zklidnění dopravy a odstranění dopravních závad ve Svobodných Dvorech v Hradci Králové“. Komise proto žádá Technické služby města Hradec Králové o realizaci opatření navržených ve studii ve variantě požadované komisí místní samosprávy a Odbor majetku města Hradec Králové o alokaci potřebných prostředků pro jejich realizaci.
 • Komise se shodla na nutnosti zakoupit vitrínu pro prezentaci zápisů komise a dalších důležitých sdělení k umístění na konečné zastávce MHD Kozlovka. Po odsouhlasení tohoto záměru ze strany Dopravního podniku města Hradec Králové, a.s. bude zakoupena a instalována vitrína v pořizovací ceně do 8.000 Kč. Komise žádá Dopravní podnik o vyjádření.
 • Nově zvoleným zastupitelům města byl doručen společný dopis Komise místní samosprávy, Základní školy a Okrašlovacího spolku Svobodné Dvory, představující připravovaný projekt sportovního areálu a žádající zastupitele o podporu tohoto projektu. S ohledem na aktuální přípravu rozpočtu města pro rok 2023 a rozpočtového výhledu na roky 2024–25 je možné zařadit do těchto materiálů potřebné prostředky na další přípravu, resp. vlastní realizaci projektu, který je pro Svobodné Dvory absolutní prioritou.
 • Komise rozhodla o vytvoření koncepčního materiálu, který bude základem dalšího rozvoje Svobodných Dvorů. Materiál bude pokrývat všechny oblasti života, fungování a rozvoje a sestaví jej členové komise na základě analytických dat z dostupných zdrojů včetně výstupů ze Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Do vzniku dokumentu bude zapojena i veřejnost cestou dotazníkového šetření a tvorby pocitových map. Dokument bude představovat současný stav každé tematické oblasti a formulovat vizi její budoucí podoby, včetně popisu potřebných opatření. Materiál bude základem pro dialog s městem Hradec Králové.
 • Na komisi se obrátili zemědělci hospodařící na polnostech ve Svobodných Dvorech Václav Hak a Jaroslav Souček s tím, že si občané stěžují na komunikace znečištěné v důsledku „řepné kampaně“ a další obsluhy polností. Komise k tomu konstatuje, že skutečnost znečištění komunikace v důsledku obsluhy polí je zcela pochopitelná a apeluje v tomto směru na toleranci ze strany občanů. Stejně tak je však nutné pamatovat na ustanovení § 28 zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb., který stanoví, že při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu. Zákon dále stanoví pokuty, které při porušení těchto povinností hrozí právnické či podnikající fyzické osobě, která se porušením tohoto ustanovení (tj. bez průtahů znečištění neodstranila) dopustila správního deliktu. Komise proto upozorňuje zemědělce hospodařící ve Svobodných Dvorech na tuto zákonnou povinnost. Shora jmenovaní zemědělci si dále stěžují na skutečnost, že občané procházejí po polnostech za účelem zkrácení cesty či vycházky se psy. Komise k tomu konstatuje, že nemá jakoukoliv možnost zamezit vstupu občanů na cizí pozemky a vyzývá proto majitele, kteří tomuto vstupu chtějí zamezit, aby u na vhodná místa svých pozemků umístili tabulky „Zákaz vstupu“. Současně komise žádá občany, aby případné takové tabulky respektovali, a aby při vstupu na jiná pole respektovali existující cesty a nevstupovali mezi rostoucí plodiny. Poslední stížnost se týká špatné průjezdnosti ulice Drtinova zemědělskou technikou, zejména v odpoledních hodinách. Komise proto žádá občany této ulice, aby po zaparkování vozidel zůstala šířka komunikace nejméně 3 m.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

 • Komise vyslechla informaci ředitele ZŠ Svobodné Dvory Mgr. Baldy o postupu rekonstrukce školy. V uplynulých dnech byl zpřístupněn hlavní vstup v provizorním režimu s plánovaným dokončením finálních povrchů a dalších jednotlivostí v létě 2023. Dále jsou k užívání předány prostory na bývalé půdě a ve výstavbě je objekt přístavby. Pokud jde o projekt výstavby venkovního hřiště a sportovní haly, není známo, zda již byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí, ačkoliv veškeré náležitosti jsou splněny. Komise žádá Odbor investic o upřesnění, zda a případně kdy byla podána, popřípadě kdy se tak stane.
  Podle sdělení Odboru investic byla žádost o vydání územního rozhodnutí podána dne 12. 10. 2022.
ZASEDÁNÍ KMS (LISTOPAD 2022)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *