Ve středu 19. dubna 2023 se v základní škole uskutečnilo čtvrté setkání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v tomto roce. Na jednání se řešil zejména postup projektových prací na sportovním areálu, přístavba a rekonstrukce základní školy a tvorba rozvojového plánu. Další jednání se uskuteční 24. května v zasedací místnosti KMS v budově pošty.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • Dle informací Mgr. Baldy se ve věci výstavby sportovní areálu stále čeká na vydání územního rozhodnutí. Podle zprávy, kterou Mgr. Balda získal z investičního odboru magistrátu, schází dílčí doklady potřebné k vydání územního rozhodnutí. Podle informací komise a projektanta zajišťujícího zpracování dokumentace k územního rozhodnutí Ing. Janise Vlachopulose však všechny potřebné dokumenty byly městu dodány již na podzim roku 2022, problémem je však skutečnost, že nikdo z magistrátu města ve věci posledního potřebného souhlasu dosud nekontaktoval vlastníka sousedních pozemků. Komise žádá Ing. Lukáše Řádka, MBA, náměstka primátorky pro oblast investic a rozvoje města, aby prověřil skutečný stav věcí a zasadil se o pružný postup v této věci. Komise konstatuje, že základní škola, komise místní samosprávy a výbor pro územní plánování, rozvoj a investice města obdržely v minulých dnech od investičního odboru magistrátu k této akci, která je absolutní investiční prioritou KMS Svobodné Dvory, rozdílné a protichůdné informace. Současně komise konstatuje, že liknavý přístup k této věci může vést k nepřípustnému prodlužování postupy přípravy tohoto projektu. Urychlení přípravy této investiční akce doporučil na svém jednání dne 6. 4. 2023 i výbor pro územní plánování, rozvoj a investice města.
 • Mgr. Merta informoval o společném jednání zástupců magistrátu města, TJ Slavoj a Technických služeb Hradec Králové, které proběhne dne 27. dubna 2023 a jehož tématem bude modernizace dětského hřiště v areálu sokolovny. Komise dlouhodobě prosazuje realizaci této akce, neboť v horní části Svobodných Dvorů zcela schází dětské hřiště vybavené odpovídajícími herními prvky.
 • Technické služby Hradec Králové zahájily dne 17. dubna 2023 práce na obnově povrchu Dvorské ulice v úseku mezi křižovatkou s ulicí K Metelce a odbočkou k Bohdaneckému rybníku, stejně jako opravu povrchu Pálenecké ulice mezi křižovatkami s ulicemi F. Žaloudka a Dvorská. Součástí prací je i oprava povrchu ulice Spojovací.
 • Členové komise Mgr. Kropáč a Ing. Smetiprach se dne 17. dubna 2023 zúčastnili jednání zástupců komisí místních samospráv s primátorkou města Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D. a náměstkem primátorky Ing. Lukášem Řádkem, MBA. Diskutována byla problematika vazby priorit komisí na plán investic města, téma participativních rozpočtů, oblast informovanosti komisí a představen byl projekt Active Citizens.
 • V pátek 21. dubna 2023 se uskuteční jednání u náměstka primátorky Ing. Adama Záruby, Ph.D., kterého se za komisi zúčastní Mgr. Merta a Mgr. M. Šeba. Předmětem jednání bude problematika Bohdaneckého rybníku ve smyslu jeho perspektivního využití s aktivním zapojením města. Zástupci komise budou současně hovořit o problematice čerpání vody z rybníka k zálivce polností obhospodařovaných firmou PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA – HAK, s.r.o., které odbor životního prostředí magistrátu povolil v rozporu se stanoviskem komise, a které se dle názoru komise i dalších subjektů neslučuje s oprávněnými zájmy zdejších občanů, stejně jako se zájmy ochrany přírody.
 • Ve vazbě na návrh, který má projednat rada města Hradec Králové a který řeší pojmenování nové ulice v k. ú. Svobodné Dvory, vypracovala komise své stanovisko. V něm s odkazem na své loňské usnesení navrhuje tuto ulici pojmenovat jménem Milana Morávka, představitele významné svobodnodvorské rodiny Morávků, činorodého a zasloužilého občana Svobodných Dvorů, dárce kostry mamuta nalezené v rodinné cihelně hradeckému muzeu. Podrobné důvody jsou shrnuty ve stanovisku a životopisu Milana Morávka, který je jeho přílohou. Komise místní samosprávy tento návrh opětovně schvaluje, naproti tomu nesouhlasí s návrhem komise pro pojmenování ulic na pojmenování ulice jménem Jana Morávka. Stanovisko je ke stažení zde.
 • Mezi občany je aktuálně distribuována informace o probíhajícím dotazníkovém šetření, jehož výsledky budou jedním z informačních zdrojů pro tvorbu rozvojového plánu naší místní části. Dotazník lze vyplnit do 1. května 2023 na adrese www.svobodnedvoryhk.cz/dotaznik. Členové komise dokončí práci na svých tematických kapitolách do 30. dubna 2023.
 • Ve věci výběru nového heraldického znaku Svobodných Dvorů v těchto dnech probíhá hlasování veřejnosti, do něhož je možné se do 30. dubna 2023 zapojit na adrese www.svobodnedvoryhk.cz/znak.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

 • Mgr. Balda informoval komisi o aktuálním pozastavení realizace přístavby školy. Kontrolou bylo zjištěno užití nevhodného betonu pro betonáž výtahové šachty, která tak bude muset být dodatečně vyztužena, případně demolována a zhotovena znovu. Město aktuálně vede v této věci komunikaci se zhotovitelem, společností Elektro Mosev. Protože v důsledku toho reálně hrozí zpoždění plánovaného termínu dokončení přístavby a začátku jejího užívání počátkem nového školního roku, musí si základní škola obstarat náhradní výukové prostory. Škola a komise vybraly k tomuto účelu prostory v obecním domě, které využívá komise ke svým jednáním. Prostory však dlouhodobě vyžadují rekonstrukci, kterou by bylo možné realizovat do začátku školního roku, kdy by po nezbytně dlouhou dobu sloužily škole, a následně by byly opět k dispozici komisi a pro spolkovou a komunitní činnost. Komise proto navrhuje Odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže magistrátu využít tyto prostory, které jsou navíc v krátké docházkové vzdálenosti od základní školy.
  Mgr. Balda přednesl zprávu o postupu rekonstrukce a dostavby budovy základní školy, která je aktuálně pozastavena s ohledem na pochybení ze strany zhotovitele. Město jako investor stavební akce aktuálně řeší další postup vůči zhotoviteli, avšak je jisté, že se nepodaří zahájit nový školní rok v dokončené přístavbě. Škola se proto připravuje na provizorní umístění jedné z prvních tříd mimo budovu školy, kdy základní škola shodně s komisí místní samosprávy doporučují městu Hradec Králové využít prostory v obecním domě. Tyto prostory jsou v majetku města a jejich rekonstrukci lze realizovat v požadovaném termínu.
 • Komise žádá Městskou policii o kontrolu nedovoleného stání na chodníku a na zeleni na Dvorské ulici v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Ovocnářská a Drtinova.
  Bc. Bocek informoval komisi o proběhlých kontrolách nedovoleného stání na chodnících a zeleni v tomto úseku Dvorské ulice. Přestupky byly řešeny dosud domluvou, při dalších kontrolách bude již Městská police postupovat cestou pokut. Smyslem těchto kroků je v prvé řadě odstranit nedovolené stání a zajistit průjezdnost této páteřní komunikace, což nedovolené stání omezuje častými přesahy parkovaných vozidel do vozovky, stejně jako omezuje pohyb pěších po chodnících.
 • Na komisi se obrátili občané bydlící v ulici U Studánky s požadavkem na výstavbu chybějících inženýrských sítí v jejich ulici. Komise proto žádá Odbor investic magistrátu o prověření možnosti této investice. Současně občané požadují opravy stávající komunikace. Komise konstatuje, že asfaltový povrch ulice U Studánky je ve velmi špatném, místy havarijním stavu, a žádá Technické služby Hradec Králové o realizaci oprav po skončení zimního období.
  Lokální opravy výtluků jsou dle Technických služeb Hradce Králové zařazeny v plánu práce v jarním období za vhodných klimatických podmínek (jakmile budou opět v provozu obalovny).
  Komise konstatuje, že práce v ulici U Studánky již byly provedeny, avšak zdaleka nikoliv na všech místech, která jsou v havarijním stavu a opravy vyžadují. Navíc na místech, kde provedeny byly, jsou často realizovány nevhodným způsobem. Mgr. Merta se obrátí na Technické služby ve věci dalšího postupu.
ZASEDÁNÍ KMS (DUBEN 2023)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *