Ve středu 23. února 2022 se konalo třetí zasedání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v tomto roce. Komise zasedala již v novém kompletním složení. Předsedou komise se stal Mgr. Tomáš Merta, místopředsedou zůstává Ing. arch. Martin Hájek.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • Pan Bocek informoval o měření rychlosti, které realizuje Městská policie Hradec Králové i na území Svobodných Dvorů.
 • Komise diskutovala problematiku tzv. suchého poldru, který má být budován v katastru Svobodných Dvorů. Komise konstatuje, že jeho výstavbou dojde k záboru bonitní zemědělské půdy ve značném rozsahu a hodlá se dále tímto problémem zabývat.
 • Komise dostala informaci z pracovních jednání, že uvažovaná komunikace, tzv. Nová Spojovací, která měla propojit Spojovací ulici se čtyřproudou komunikací I/11 (s protnutím ulice K Dolíkám), by nakonec měla být budována pouze v úseku Meteor 2 – K Dolíkám. Komise konstatuje nedostatečnost tohoto řešení, zejména z důvodu nekapacitnosti ulice K Dolíkám, která by byla značně zatížena zvýšenou dopravou z nově budované lokality Meteor 2. Komise proto žádá Odbor hlavního architekta města a Výbor pro územní plánování, rozvoj a investice města o učinění takových kroků, které povedou k zapracování komunikace Nová Spojovací do nového územního plánu v rozsahu Spojovací – Meteor 2 – K Dolíkám – I/11. Je na zvážení, aby byl další rozvoj lokality Meteor 2 podmíněn realizací této propojky, a to ve výše uvedeném rozsahu.
 • Komise projednala nutnost oprav ulic a komunikací dotčených výstavbou dálnice D11 ve smyslu existujícího závazku Ředitelství silnic a dálnic ČR k těmto opravám. Členové komise proto do pátku 1. 4. 2022 zašlou členovi komise Ing. Smetiprachovi návrhy na konkrétní ulice či komunikace vyžadující opravu, včetně fotodokumentace. Komise následně předá tyto podklady Magistrátu města Hradec Králové. Komise žádá město Hradec Králové, aby ze strany ŘSD vyžadovalo opravy komunikací v rozsahu předaného seznamu.
 • Komise projednala výzvu města Hradec Králové k podání žádostí o přidělení finančního příspěvku nad rámec obvyklého rozsahu, kterou komise místní samosprávy mohou podávat do 30. 4. 2022. Komise na příštím jednání rozhodne o konkrétních akcích, které budou předmětem žádosti.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

 • KMS připomíná požadavek občanů na zákaz čerpaní vody z Bohdanečského rybníka firmou Plotišťská zelenina – HAK s.r.o. Protlakem vybudovaným pod silnicí I/11 je vedeno zavlažování. Dle vyjádření Odboru životního prostředí je toto realizováno v souladu s vydaným povolením o čerpání vody z roku 2012. KMS žádá o kopii této smlouvy a zároveň požaduje, aby byla smlouva ukončena před jejím vypršení, tj. k termínu 05/2022. Dochází k trvalému poklesu hladiny vody a tím i poklesu hladiny vody ve studnách. Celá velká oblast Svobodných Dvorů je na jílové vrstvě, která s pískovou vrstvou vytváří dno zachycující podpovrchovou hladinu vody. Komise s ohledem na blížící se termín vypršení smlouvy žádá Odbor životního prostředí magistrátu města Hradec Králové o písemnou informaci, že tato smlouva v souladu s dřívějším požadavkem komise nebude dále prodlužována. Důvodem požadavku jsou popsané negativní dopady na životní prostředí.
 • KMS požaduje na základě požadavku občanů projednání v Bezpečnostně dopravní komisi instalaci zrcadel na výjezdu z ulice Františka Žaloudka do ulice Pálenecké do obou směrů. Komise obdržela dne 16. 3. 2022 písemnou informaci Ing. Petra Voříška z Odboru správy majetku města v tom smyslu, že pracovní skupina náměstka primátora instalaci zrcadel nedoporučila, avšak požádala Technické služby HK o přednostní obnovu žluté čáry v místě. Komise konstatuje, že toto dílčí řešení je sice důležité, ale pro celkovou situaci v místě nedostačující, neboť za prvé se jedná pouze o zákazové opatření, a nikoliv o takové opatření, které by zajistilo přehlednost křižovatky i při nerespektování zákazu parkování (což by zajistila právě požadovaná instalace zrcadel). Z tohoto důvodu komise žádá Odbor dopravy taktéž o instalaci svislého dopravního značení v místě (zákaz zastavení) v rozsahu stávajícího vodorovného dopravního značení (žlutá čára), a dále o instalaci požadovaných dopravních zrcadel k zajištění přehlednosti křižovatky. Komise upozorňuje, že v současné době dochází k významnému zhoršení dopravní situace na křižovatce v návaznosti na probíhající výstavbu obytného souboru Nová Pálenecká II., kdy v křižovatce denně parkují vozidla stavby, jejichž provoz navíc dále zahušťuje provoz v místě. Po ukončení výstavby pak lze oprávněně očekávat další významný nárůst provozu na této křižovatce z řad nových obyvatel, který více než opodstatňuje požadavek na instalaci dopravních zrcadel. 
 • KMS upozorňuje na slib instalace zrcadla na křižovatku K Metelce x Drtinova na základě petice občanů. Bylo provedeno místní šetření. Po provedení místního šetření pracovní skupina náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti souhlasí se záměrem umístění dopravního zrcadla a vodorovného značení hrany křižovatky označujícího místo pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky. V této věci budou provedeny nezbytné kroky k zamyšlené realizaci. Odpověď na petici občanů ze dne 16.12.2019. Komise obdržela dne 16. 3. 2022 písemnou informaci Ing. Petra Voříška z Odboru správy majetku města v tom smyslu, že k instalaci by mělo dojít v červnu/červenci 2022.
 • Školní hřiště – „Sportovní areál ve Svobodných Dvorech“. Byla podepsána smlouva s novou projektovou organizací na vypracování podkladů pro Územní rozhodnutí a Stavební řízení. Vedení školy požádalo Radu města o zařazení stavby do investičních priorit města. Pan ředitel v dopise upozorňuje na dlouhodobé problémy s (ne)plněním osnov pro tělesnou výchovu a nevhodné venkovní prostory pro školní družinu. Ředitel Základní školy Svobodné Dvory Mgr. Pavel Balda oslovil politické kluby zastupitelstva města Hradec Králové s žádostí o návštěvu za účelem projednání podpory urychlené realizace výstavby sportovního areálu a taktéž dokončení aktuálně zastavené rekonstrukce budovy školy. Komise bude o tomto tématu jednat za účasti pana ředitele na svém příštím jednání.
 • Občané Hannovy a Kochanovy ulice požadují, aby při svozu odpadů kuka vozy Hradeckých služeb zajížděly do Kochanovy ulice. V současné době občané Kochanovy ulice musí umísťovat nádoby na odpad do prostoru křižovatky Hannova x Kochanova a po vyprázdnění nádob se křižovatka stává neprůjezdnou. Komise obdržela informaci, že svoz z Kochanovy ulice byl zahájen 22. 3. 2022. Komise obdržela dopis obyvatele Kochanovy ulice Ing. Procházky, který rozporuje okolnosti zahájení svozu a technické parametry ulice. Komise konstatuje, že požadavek doručený občany v měsíci říjnu 2021 (4/2/21) byl komisí shledán jako oprávněný a jako takový předán Magistrátu města Hradec Králové, který taktéž konstatoval jeho oprávněnost a dne 5. 11. 2021 jej postoupil Hradeckým službám. Ty s požadavkem souhlasily a následně komisi informovaly o termínu zahájení svozu. Komise v této souvislosti upozorňuje, že neexistuje objektivní důvod, proč by nádoby na odpad měly být přistavovány do jiné ulice k tíži jejích obyvatel.
 • KMS upozorňuje na přerušení stavebních prací na stavbě rekonstrukce základní školy. Stavba je bez jakéhokoliv zabezpečení rozestavěné stavby a může dojít k zatečení do školní budovy, částečně odkrytou střechou. Při nedodržení přijatého harmonogramu výstavby, zejména stavebním úpravám v budově školy, nebudou moci být pro školní rok 2022/2023 přijaty do první třídy všechny děti ze Svobodných Dvorů. Dle současného odhadu přijde k zápisu cca 40 dětí. KMS proto žádá Radu města o okamžité jednání k problematice dostavby školy, aby nedošlo k materiálovým a finančním škodám. Ředitel Základní školy Svobodné Dvory Mgr. Pavel Balda oslovil politické kluby zastupitelstva města Hradec Králové s žádostí o návštěvu za účelem projednání podpory urychlené realizace výstavby sportovního areálu a taktéž dokončení aktuálně zastavené rekonstrukce budovy školy. Komise bude o tomto tématu jednat za účasti pana ředitele na svém příštím jednání.
 • Občané Spojovací ulice si stěžují na enormní zvýšení hluku od otevření dálničního úseku D11 06. Současný návrh protihlukových stěn považují za nedostatečný a požadují, aby PHS navržená vpravo od km 92,558-93,958 začínala již od km 91,960 stejně jako je navržena PHS na levé straně. KMS požaduje tuto problematiku projednat na příštím jednání k dostavbě dálnice D11 06. Komise obdržela informace, podle kterých budou stěny aktuálně realizovány dle platné dokumentace s tím, že následovat bude měření hluku v rozsahu dle požadavku komise (tj. včetně dalších přidaných bodů měření) a v případě negativních výsledků bude řešena realizace dalších úseků protihlukových stěn. 
 • Z důvodu zrušení některých autobusových spojů linky č. 16 do Stěžer tyto spoje již nezajíždějí do Chaloupek a končí na Kozlovce. Občané Chaloupek požadují, aby autobusy zajížděly až do Chaloupek. KMS projedná požadavek s DPMHK. Komise se seznámila s informací o existenci petiční aktivity občanů Chaloupek za obnovení spojů ve smyslu jízdního řádu platného do 31. 1. 2022. Občané požadují možnost využít MHD alespoň jednu každou hodinu. Komise konstatuje, že neexistuje důvod, proč by občané města Hradec Králové měli být omezováni v možnosti využít MHD v důsledku redukce spojů objednávaných obcí Stěžery. Z tohoto důvodu komise aktivitu občanů Chaloupek podporuje a pověřuje člena komise Ing. Smetipracha úkolem jednat v této věci samostatně a následně ji informovat na příštím jednání o dosažených výsledcích.
ZASEDÁNÍ KMS (BŘEZEN 2022)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *