Koncem loňského roku probíhala ve Svobodných Dvorech petice, která se týkala řešení nevyhovujícího stavu dopravní situace na ulici Dvorská. Paní Ing. Barbora Šťovíčková, která petici organizovala, dostala konečně po téměř čtvrt roce a několika urgencích odpověď z magistrátu. S vyjádřením magistrátu však nesouhlasí a pravděpodobně s ním nebude souhlasit i Komise místní samosprávy Svobodné Dvory.

Odpověď je stručná a neadekvátní k zaslané petici, jíž podepsala více než stovka zdejších obyvatel, kterým tento nevyhovující stav není lhostejný. Na příští schůzi KMS tak bude přizván zástupce z magistrátu, příp. samotného vedení města, kde by mělo znovu dojít k projednání otázek i odpovědí na tuto petici.

Zde jsou jednotlivé požadavky z petice a odpovědi na ně:

1) Zajištění bezpečného provozu v ulici Dvorská a vyloučení vjezdu všech nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 3,5t, a to bez výjimky v celé ulici. Dále stejný zákaz vjezdu nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 3,5t požadujeme pro ulici Spojovací vedoucí od silnice I/35 po křižovatku s ulicí Dvorská (silnice vedoucí kolem základní školy). Zároveň naprosto nesouhlasíme s avizovaným zaslepením ul. Spojovací do ul. Koutníkova, které dále výrazně zhorší dopravní situaci ve Svobodných Dvorech.

Výchozí stav: Ulice Dvorská je nyní enormně zatěžované nadměrnými vozy zejména společnosti ATM CZ a.s. (vozy o hmotnosti nad 7,5t vč. těžké nadrozměrné přepravy), která si v katastru Svobodných Dvorů vybudovala provozovnu, a dalšími vozy ze stavby dálnice D11. Nadměrná zátěž vlivem již značně poškozené vozovky způsobuje otřesy a tím praskliny ve zdivu všech domů v ulici, dále vysokou hlučnost a nadměrné exhalace. Projíždějící vozy často nedodržují povolenou rychlost, přestože je pro blízkost základní školy snížena v úseku křižovatky Dvorská/Spojovací na 30 km/h a tím ohrožují nejen děti na přechodu pro chodce. Z aut také často odlétají kusy kamenné suti a je otázkou času, kdy někoho zraní.

Odpověď odboru správy majetku: Žádosti byly již dříve projednány na pracovní skupině náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti. Ulice Dvorská je místní komunikace 2. třídy zvýšené dopravní důležitosti. Část vozovky byla opravena v minulém roce a letos se bude s opravami pokračovat. Pracovní skupina navrhované úpravy dopravního značení nedoporučila. Z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích například vyplývá, že při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní. Své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a aktuální dopravní situaci. Omezení rychlosti na 30 km/h by se mělo používat pouze výjimečně, pouze v nutných případech a tam, kde to je účelné. Zde například právě v blízkosti školy. Časté využívání tohoto dopravního značení i mimo tato místa vede ke snížení a znevážení významu tohoto dopravního značení. Je nezbytné zachovat možnost obsluhy a zásobování území Svoboných dvorů i nákladními vozidly a sídlo společnosti ATM CZ a.s. leží v katastrálním území Svobodné Dvory. Odbor správy majetku města požádá stavební úřad a odbor životního prostředí o prověření činnosti společnosti. Dále probíhají jednání o nezaslepení ulice Spojovací do ulice Koutníkova. 

2) Vyřešení parkovacího stání pro zákazníky a obsluhu pošty v ulici Dvorská.

Výchozí stav: Problematika parkování se řeší již několik let, ale stále neúspěšně. Občané nemají jinou možnost i přesto, že vedle budovy je pozemek v majetku města. Parkováním na ulici blokují vozovku a vjezdy do okolních domů a znemožňují tím plynulý a bezpečný průjezd pro ostatní účastníky silničního provozu. Často dochází k zablokování ulice parkujícími vozy pro autobusy MHD a vozidla IZS.

Odpověď odboru správy majetku: Prostor u budovy pošty patří Statutárnímu městu Hradec Králové jen z části. Řeší se majetkoprávní vztahy, ale dosud nedošlo k dohodě.

3) Vyřešení bezpečnosti křižovatky ulic Dvorská / K Meteoru / Cihlářská. Žádáme o změnu v existující křižovatce, o návrh, který zajistí přehlednost a bezpečnost křižovatky (včetně chodníku a přechodu pro chodce).

Výchozí stav: V místě křižovatky jsou 2 obchody s potravinami, u obou chybí parkovací místa pro zákazníky a zásobování. Řidiči běžně zastaví auto přímo v křižovatce a blokují tím plynulý provoz. Ulice Dvorská není v tomto úseku rovná, což komplikuje výhled při projíždění směrem do města. Navíc se stále větší zástavbou v oblasti Meteor přibývá nebezpečných situací, které jsou kritické zejména v ranních a odpoledních hodinách, tj. při odjezdu do/ze zaměstnání a v době, kdy rodiče rozvážejí a svážejí děti do mateřské školy (umístěné v ulici K Meteoru).

Odpověď odboru správy majetku: Existuje projektová dokumentace rekonstrukce křižovatky zvyšující její přehlednost a bezpečnost, ale další postup znemožňují námitky místních obyvatel. 

MĚSTO OPĚT IGNORUJE POŽADAVKY OBČANŮ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *