Co víme o dálnici D11?

Dálnice D11 je nejdůležitější silniční komunikací Královéhradeckého kraje a potažmo celých východních Čech. V současnosti budovaný úsek u Svobodných Dvorů je realizován pod názvem D11 1106 Hradec Králové–Smiřice, na který pak navazuje simultánně budovaný úsek D11 1107 Smiřice–Jaroměř. Uvedení tohoto úseku dálnice do provozu je naplánováno na prosinec 2021.

Stavba začíná v km 90,8 za mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Kukleny se silnicí I/11. Odtud trasa pokračuje po náspu v levostranném oblouku. V km 91,5 je navržen nadjezd přeložky silnice III/32438 Kukleny–Stěžery. Dálnice pokračuje západně kolem Svobodných Dvorů, kde je v km 93,0 navržen nadjezd komunikace Chaloupky–Svobodné Dvory. Trasa pokračuje po terénu v pravostranném oblouku. V km 95,0 je navržena MÚK Plotiště se silnicí I/35 a s připravovanou dálnicí D35 a silnicí II/635. Tvar křižovatky je prstencovitý s přímými větvemi Praha–HK a Jičín–Praha a semidirektivní větví Praha–Jičín. Větve této křižovatky jsou zaústěny do velké okružní křižovatky o vnějším průměru 220 m, která je navržena jako spirálovitá. Tato křižovatka bude jednou z největších MÚK v ČR. Ve směru od Jičína bude do křižovatky zaústěna připravovaná stavba dálnice D35 Sadová–Plotiště spolu s doprovodnou silnicí II/635. Cena stavby dle smlouvy činí bezmála 2,6 miliardy Kč bez DPH.

Téměř v celé délce katastru Svobodných Dvorů byly po protestech občanů a KMS nově navrženy protihlukové stěny. Zároveň budou po levé i pravé straně vystavěny přístupové cesty k zemědělským pozemkům. Rovněž bude vybudován most na ulici Klacovská, přes který povede stezka pro chodce a cyklisty Klacovská ze Svobodných Dvorů až do Chaloupek (výstavba stezky do Chaloupek není součástí projektu dálnice D11, jedná se o samostatnou stavbu, která je v současnosti v přípravě).

Další důležitou dopravní stavbou na území Svobodných Dvorů je stavba MÚK D11 Plotiště – okružní křižovatka Plotiště, jejíž účelem je  zvýšení  kapacity  silnice  I/35  v  úseku  od  budoucí  mimoúrovňové  křižovatky  Plotiště,  která  je  součástí  plánované  dálnice  D11. Stavba  je  navržena  jako  čtyřpruhová  směrově  dělená  komunikace  délky  847  metrů  kategorie  S 22,5/100. Po  zkapacitnění  silnice  I/35  nebude  vzhledem  k  dodržení  norem  na  minimální  vzdálenost  mezi  jednotlivými  mimoúrovňovými  křižovatkami  možné  napojení  místní  komunikace  od  Svobodných  Dvorů.   Úrovňové   křížení   nepřichází   vzhledem   k charakteru vozovky taktéž k úvaze. Proto dojde ke zrušení stávající křižovatky silnice I/35 a místní komunikace i několika hospodářských sjezdů, a to vše bez náhrady. S tímto krokem však nesouhlasí občané Kozlovky i KMS Svobodné Dvory. Předpokládaná cena stavby se odhaduje na 110 milionů Kč bez DPH.

Přehledová mapa dálnice D11 v úseku Hradec Králové–Smiřice (zdroj: Ředitelství silnic a dálnic)
Přehledová mapa silnice I/35 v úseku D11 – MÚK Plotiště (zdroj: Ředitelství silnic a dálnic)