Co víme o dálnici D11?

Dálnice D11 je nejdůležitější silniční komunikací Královéhradeckého kraje a potažmo celých východních Čech. V současnosti budovaný úsek u Svobodných Dvorů je realizován pod názvem D11 1106 Hradec Králové–Smiřice, na který pak navazuje simultánně budovaný úsek D11 1107 Smiřice–Jaroměř. Uvedení tohoto úseku dálnice do provozu je naplánováno na květen 2022 (objevují se však novinky, že výstavba by měla o půl roku zrychlit).

Stavba začíná v km 90,8 za mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Kukleny se silnicí I/11. Odtud trasa pokračuje po náspu v levostranném oblouku. V km 91,5 je navržen nadjezd přeložky silnice III/32438 Kukleny–Stěžery. Dálnice pokračuje západně kolem Svobodných Dvorů, kde je v km 93,0 navržen nadjezd komunikace Chaloupky–Svobodné Dvory. Trasa pokračuje po terénu v pravostranném oblouku. V km 95,0 je navržena MÚK Plotiště se silnicí I/35 a s připravovanou dálnicí D35 a silnicí II/635. Tvar křižovatky je prstencovitý s přímými větvemi Praha–HK a Jičín–Praha a semidirektivní větví Praha–Jičín. Větve této křižovatky jsou zaústěny do velké okružní křižovatky o vnějším průměru 220 m, která je navržena jako spirálovitá. Ve směru od Jičína bude do křižovatky zaústěna připravovaná stavba dálnice D35 Sadová–Plotiště spolu s doprovodnou silnicí II/635. Ve směru na Hradec Králové bude v rámci stavby provedeno zkapacitnění silnice I/35 na čtyřpruh, na které navazuje připravovaná stavba „I/35 MÚK D11 Plotiště–okružní křižovatka Plotiště“.

Téměř v celé délce katastru Svobodných Dvorů byly po protestech občanů a KMS nově navrženy protihlukové stěny. Zároveň budou po levé i pravé straně vystavěny přístupové cesty k zemědělským pozemkům. Rovněž bude vybudován most na ulici Klacovská, přes který povede cyklostezka ze Svobodných Dvorů až do Chaloupek.

Přehledová mapa dálnice D11 v úseku Hradec Králové–Smiřice (zdroj: Ředitelství silnic a dálnic)